Spoločnosť Porsche Werkzeugbau požiadala na konci júla o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom Centrum automatizácie a robotizácie automobilovje v budúcom Logistickom parku Horná Streda.

Centrum má realizovať vývoj a testovanie prototypov automatizovaných liniek určených pre spájanie, lepenie, nitovanie a skrutkovanie podzostáv, alebo celých zostáv dielov karosérií. V rámci projektu je podľa materiálov pre územné konanie v pláne vybudovať výskumno-vývojové robotizované pracovisko s flexibilným upínacím systémom a inteligentným riadením pre účely výsku v oblasti spájania materiálov a iných výrobných procesov pre automobilový priemysel.

Príslušným stavebným úradom je v tomto prípade Obec Horná Streda, ktorá nariadila za účelom prerokovania návrhu na vydanie územného rozhodnutia ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na utorok 17. septembra. Pozvaní sa stretnú na obecnom úrade. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Spoločnom stavebnom úrade samosprávy v Novom Meste nad Váhom. Svoje námietky môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.

V územnom konaní o umiestnení stavby sú podľa zákona účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Porsche Werkzeugbau vlastní pri Hornej Strede 23 hektárov pozemkov. V prvej aktuálne rozbehnutej fáze plánuje firma investovať v lokalite 14 miliónov eur a vzniknúť by mali štyri desiatky nových pracovných miest. V druhej fáze by sa pri Hornej Strede mali realizovať celé výrobné linky pre automobilový priemysel.

-red- Ilustr. foto: -vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972