Vodná nádrž Sĺňava už jeden ostrov má. Hniezdia na ňom tisíce čajok, ale aj iné vtáky. Podľa Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017 – 2046, by tu mal pribudnúť ďalší.

Jednou z aktivít programu je vytvorenie nových hniezdnych príležitosti pre čajkovité druhy vtákov prostredníctvom vybudovania nového ostrova. Ostrov by mal mať približne 15 metrov a mal by sa stať útočiskom predovšetkým pre rybára riečneho. „Aktuálny stav, kedy hniezdne biotopy sú len na jednej lokalite, neumožňuje optimálne zacieliť manažment na rybára riečneho a na čajky, ktoré majú mierne odlišné nároky. Vytvorenie takéhoto ostrovčeka umožní lepšie zacieliť manažment jednotlivých predmetov ochrany v súlade s cieľmi ochrany,“ zadefinovala ciele Štátna ochrana prírody.

Rybár riečny hniezdo Foto: Erich Kubica

Už vlani Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je správcom vodnej nádrže pracoval na špecifikácii možnej polohy a rozsahu takéhoto ostrova vzhľadom na hĺbky a prúdenie vody v zdrži a stanovoval ďalšie vstupné podmienky do plánovanej projektovej dokumentácie.

Podľa informácií od Petra Puchalu, riaditeľa CHKO Malé Karpaty kam Sĺňava spadá, má byť projekt ostrova financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Prípravu projektu má na starosti Riaditeľstvo ŠOP SR v Banskej Bystrici.

Vtáčí ostrov poskytuje útočisko a výborné hniezdne podmienky tisícom vtákov

Vodná nádrž Sĺňava

Text a foto: -th- 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972