Mesto dáva dlžníkom šancu do konca mesiaca

Mesto dáva dlžníkom šancu do konca mesiaca

4. októbra 2019 Off Od PNky.sk

Mesto Piešťany zverejnilo výzvu na úhradu dlhov voči samospráve. Nedoplatky na dani, či poplatok za komunálny odpad, alebo pokuty udelené mestskou políciou, majú dlžníci možnosť uhradiť do konca októbra. Ak tak neurobia, môžu očakávať ich vymáhanie v exekučnom konaní.

 

Mesto Piešťany týmto upozorňuje a vyzýva dlžníkov Mesta Piešťany, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti a finančné záväzky voči Mestu Piešťany a zaplatili doteraz neuhradené dane a poplatky vyrubené do 31.12.2018 v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad), pokuty uložené Rozhodnutiami Mesta Piešťany, pokuty uložené Mestskou políciou Mesta Piešťany v blokovom konaní, v termíne do 31.10.2019,“ informovala radnica prostredníctvom svojho webu i facebookovej stránky.

V prípade, že nedoplatky nebudú uhradené v uvedenom termíne upozorňujeme, že Mesto Piešťany pristúpi k ich vymáhaniu v exekučnom konaní, čo pre dlžníka bude predstavovať ďalšie náklady spojené s trovami exekúcie a súdnym poplatkom,“ odkázali dlžníkom predstavitelia samosprávy.

Mesto Piešťany súčasne zasiela daňovým dlžníkom aj výzvy na zaplatenie nedoplatkov za rok 2019. O výške svojho dlhu sa môžete podľa informácie z radnice informovať telefonicky. O dani z nehnuteľností a dani za psa na číslach 033/7765485, 7765486, 7765488 a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na čísle 033/7765487.

-red- Zdroj: www.piestany.sk