V rámci dotačnej výzvy Mesta Piešťany, ktorá bola zverejnená v aktuálnom roku, nedošlo v niektorých kapitolách k vyčerpaniu všetkých finančných prostriedkov. Samospráva preto vyhlasuje druhé kolo výzvy pre záujemcov o poskytnutie dotácie.

Záujemcovia sa môžu hlásiť v kategóriach Rozvoj školstva a vzdelávania, Aktivity v oblasti ekológie a environmentalistiky a Aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja. Pre školstvo zostalo ešte k dispozícii 500 eur, pre životné prostredie 1000 a najviac, takmer 5000 eur, je k dispozícii na projekty regionálneho rozvoja.

Formulár žiadosti o dotáciu nájdete na stránke Mesta Piešťany. Spolu ďalšími požadovanými náležitosťami ho treba doručiť na adresu Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo do podateľne MsÚ v termíne do 16. augusta 2019. Nekompletné a načas nedoručené žiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať a budú vrátené žiadateľovi.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972