Connect with us

Aktuality

Zvýšená dotácia na Evu rozdelila pólistov

Published

on

Dotácia 35 tisíc eur, ktorú poslanci „odklepli“ Klubu vodného póla Kúpele Piešťany na predĺženú prevádzku kúpaliska Eva pre verejnosť, vyvolal nevôľu u bývalého člena vedenia klubu Jozefa Cifru. Do redakcie nám poslal e-mail, kde uvádza, že dotácia nie je potrebná a podľa neho niektorí členovia klubu využívajú prevádzku kúpaliska „ako prostriedok na zvýšenie svojej životnej úrovne.“ Súčasný predseda KVP Ľudovít Kubán takéto obvinenia jednoznačne odmieta a vyvracia i ďalšie tvrdenia svojho predchodcu. 

kupalisko eva 2014 2„Kúpalisko Eva je v našom meste dlhotrvajúcou témou, najmä po 2007, kedy kúpalisko SLKP, a.s. zatvorili z dôvodu narušenia statiky vnútorného bazéna. Bazén však od tej doby pokojne stojí ďalej, a tak sa vytvárajú podmienky na rozšírenie zdevastovaných objektov v meste. Pomocnú ruku v tejto situácii podal Klub vodného póla v Piešťanoch, ktorý si značne schátralý objekt kúpaliska v roku 2008 zobral do prenájmu a začal ho prevádzkovať, aj keď len vonkajšiu časť kúpaliska. A tak sa pokračovalo v kúpaní na piešťanskej Eve, kúpalisko navštevovali domáci, lebo inde nemali kam ísť, ale aj návštevníci mesta, zachránili sa i športy ako plávanie a vodné pólo, na prvý pohľad všetko v najlepšom poriadku a verejnosť vníma  aktivity vodných pólistov ako verejnoprospešnú činnosť. Áno, je to pravda. Je to však len jedna časť pravdy pre nezainteresovaného človeka,“ tvrdí bývalý predseda KVP Kúpele Piešťany Jozef Cifra.

Podľa neho  po prvých dvoch rokoch prevádzkovania kúpaliska a počiatočnej eufórii nastali zmeny vo výbore klubu vodného póla a zaktivizovali sa členovia klubu, ktorí videli prevádzku kúpaliska ako prostriedok na zvýšenie svojej životnej úrovne. „ V roku 2008 a 2009 boli náklady na prevádzku 65.000,-€, v roku 2010 už 132.000,-€, pri tých istých nákladoch na prevádzku a rovnakých cenách. V roku 2008 kúpalisko dostalo dotáciu na vyrovnanie straty z prevádzky, no v roku 2009 už dotáciu nedostalo, ale prevádzka sa zvládla aj bez nej, ešte sa ušetrilo i na športovú činnosť klubu.“

kupalisko eva 2014 1 - kópiaJeho slová popiera súčasný predseda klubu Ľudovít Kubán, ktorý hovorí: „Pokúsim sa reagovať iba na fakty a nie na domnienky pisateľa. Taktiež nebudem hodnotiť pamäť a úmysel pána Cifru – to nechám na tých, čo budú túto reakciu čítať.“ Skutočnosť o náročnosti prevádzky kúpaliska Eva podľa neho dostatočne dokumentuje Zápisnica zo zasadnutia výboru KVP kúpele Piešťany pod vedením vtedajšieho predsedu Jozefa Cifru, konaného dňa 11.12.2009, založená  v zápisoch o zasadnutí výboru, ktorá konštatuje: „Prevádzka na kúpalisku Eva bola v období od 6.6.2009 do 30.9.2009, pričom na stratu z prevádzky bola sľúbená dotácia z mestského úradu. Vzhľadom na to že od MsÚ dotácia nebola poskytnutá, klub sa dostal do veľmi nepriaznivej finančnej situácie a zostal dlžný  xxxx (skrytý údaj, pozn. red.) Táto situácia sa bude riešiť priebežne požičaním potrebnej sumy resp. sponzorskými darmi. Na záver bolo konštatované, že vzhľadom k rôznym problémom pri prevádzke a k vzniknutej finančnej situácii sa s prevádzkou kúpaliska na rok 2010 nepočíta.“

Ľudovít Kubán ďalej tvrdí: „Z uvedeného jasne vyplýva, že to asi ziskový podnik nebol.“ V roku 2010 bolo zmenené  vedenie klubu. „Do nového výboru pán Cifra bol síce zvolený, avšak nevykonával už funkciu predsedu klubu. Nové vedenie klubu oslovilo predstaviteľov mesta Piešťany a znova o dotáciu požiadalo. Schválením dotácie na rok 2010 sa teda Eva opäť mohla využívať, či už pre šport alebo pre rekreačné plávanie.“ Podľa jeho vyjadrenia bol neskôr na Výročnej konferencii klubu vodného póla Jozef Cifra dokonca z klubu vylúčený, dôvody ale neuviedol, išlo vraj o interné záležitosti. Bývalý šéf pólistov si však myslí, že dotácia mesta nebola a nie je potrebná: „Náklady na prevádzku sa naopak ešte znížili, zvláštnym spôsobom sa prestalo platiť za odpadovú vodu z kúpaliska, cena vstupného sa postupne zvyšovala z pôvodných 3,-€ až na terajších 4,60,-€. Pri návštevnosti /oficiálnej/ okolo 35 000 ľudí za sezónu si každý veľmi ľahko zráta, koľko kúpalisko získa zo vstupného a ako je to s jeho hospodárením. Na jednej strane super, ale na druhej strane načo pýtať dotáciu, keď ju nepotrebujem? Len tak, z tradície? Mesto na jednej strane stále upozorňuje na nedostatok financií, ale na druhej strane rozhadzuje verejné prostriedky aj tam, kde to nie je potrebné.“

Nový predseda klubu opäť tieto tvrdenia vyvracia: „Čo sa týka matematického výpočtu  tržieb  kúpaliska je informácia, tak ako iné uvedené, zavádzajúca. Pisateľ asi nezaregistroval, že vstupné je odlišné pre dospelých, deti do 12 rokov a deti do 6 rokov, dôchodcov a ZŤP ani to, že po 16-tej hodine je vstupné na kúpalisko  zvýhodnené. Takže až taký  jednoduchý a jednoznačný matematický vzorec  na výpočet tržieb nie je.“

V roku 2013 sa podľa neho na kúpalisku Eva stretli zástupcovia majiteľa kúpaliska a zástupcovia spoločnosti Tavos, ktorí preverovali situáciu ohľadom vypúšťania vody, záver znel: voda z bazénov neodteká do mestskej kanalizácie. „Túto skutočnosť na základe podania  „občana mesta Piešťany“ preveroval i Slovenský inšpektorát životného prostredia, Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva – bez zistenia porušovania predpisov.“ Upozorňuje, že za posledné roky prešlo kúpaliskom nemálo kontrolných orgánov od Inšpekcie životného prostredia, cez Úrad verejného zdravotníctva, Daňového úradu a podobne,  ktoré na základe podaní  preverovali „Oznámené skutočnosti“.  „Všetky prebehli bez zistenia závažných porušení predpisov,“ uvádza ďalej L. Kubán.  Dotácie, prideľované mestom Piešťany, sú podľa neho každoročne zúčtovávané podľa  zmluvy a taktiež od roku 2010 nebolo konštatované porušenie zmluvných podmienok pri využívaní pridelených prostriedkov.

Jozef Cifra ale tvrdí, že pri zisku čo i len jedného eura je každá dotácia neopodstatnená a má za to, že komisiu, ktorá dotáciu odobrila, ako aj mesto, by mal zaujímať celkový hospodársky výsledok subjektu, na ktorý sa dotácia poskytuje: „Na vyriešenie tohto problému by však bola potrebná zmena VZN, no bude to aj vôľa poslancov?  Z doterajších skúseností je to málo pravdepodobné.“ Dokonca naznačuje, že komisia, ktorá žiadosti posudzuje a odporúča, mohla byť ovplyvnená jedným zo svojich členov. Myslí si tiež, že pólisti by nemali investovať do „cudzieho majetku.“ Dotácia však na investície použitá nebola, podobný postup mestská legislatíva nedovoľuje.  Na čo môže Klub vodného póla dotáciu využiť, určujú tiež podmienky zmluvy, ktorú s mestom na tento účel uzavrie a dotáciu musí do konca roka 2016 vyúčtovať.

Súčasný člen vedenia argumentuje takto: „V žiadosti o dotáciu bolo jasne a zrozumiteľne napísané, že zvýšená dotácia má za cieľ pokryť stratu z prevádzky kúpaliska v mesiacoch máj a október. Rozhodnutie o skoršom otvorení kúpaliska pre verejnosť sa dnes javí ako správne, vzhľadom na to že v Piešťanoch stále nie je k dispozícii pre verejnosť okrem kúpaliska Eva žiadny plavecký bazén.“

Na záver Ľ. Kubán uvádza: „Klub vodného póla, ktorý má prenajaté kúpalisko Eva do roku 2018 sa v zmluve zaviazal k investíciám, ktoré na kúpalisku počas prenájmu uskutoční a postupne napĺňa body stanovené v zmluve. Výbor KVP je presvedčený, že návštevníci kúpaliska tieto zmeny na kúpalisku registrujú, čoho dôkazom sú pozitívne reakcie návštevníkov priamo na kúpalisku  a zvýšenie návštevnosti rodín s deťmi. Výbor KVP, členovia klubu a sympatizanti klubu vodného póla určite neočakávajú za svoju prácu pri príprave kúpaliska pred sezónou a pri zazimovaní kúpaliska vďaku za prácu, ktorú pre chod kúpaliska bez nároku na odmenu odvádzajú. Vedia však, že ak by nebolo ich a pomoci mesta Piešťany, vodné pólo by v Piešťanoch už neexistovalo a určite by sa nebolo kde v Piešťanoch kúpať. O to viac spomínaných nadšencov, podieľajúcich sa príprave kúpaliska, mrzí fakt, že ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí ich prácu znevažujú.“

IMG_0446_resizeV rokoch 2014 a 2015 Klub vodného póla na kúpalisku urobil viacero úprav. Okrem spevnenia a vylaminovania stien bazénu, premene „malého“ bazénika na oddychový a vybudovanie nového detského, pólisti skultúrnili šatne, vynovili prezliekacie kabíny a doplnili drobné úpravy. Pred dvomi rokmi historická Eva oslávila 80 rokov, viac o jej vzniku sa dočítate tu.

Kúpalisko v tomto roku otvoril KVP od 14. mája a jeho prevádzka by mala trvať minimálne do konca októbra, podľa toho, ako ju dovolí počasie.

Pre prideľovanie dotácií zatiaľ stále platí Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015, pričom na májovom rokovaní mestského zastupiteľstva, kde boli sumy pre žiadateľov schválené, poslanci hovorili aj aktualizácii spomínanej legislatívy. Čoho sa bude aktualizácia týkať, ešte neupresnili, ale pripomienkovať ho určite budú i jednotlivé komisie pri MsZ.

-ad-, foto: archív PNky, FB Kúpalisko Eva

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články