Počas vianočných sviatkov došlo k zmenám v spoločnosti Bytový podnik Piešťany, ktorej vlastníkom je Mesto Piešťany. Valné zhromaždenie spoločnosti prostredníctvom primátora mesta s účinnosťou od 22. decembra 2016 odvolalo konateľku a predsedu dozornej rady spoločnosti. Zmeny boli do obchodného registra zapísané 29. decembra. Konateľku Evu Kollárikovú nahradil vo funkcii ako dočasný konateľ Pavol Vermeš, pôsobiaci ako vedúci oddelenia právnych a klientských služieb na mestskom úrade. Predsedu dozornej rady poslanca MsZ Martina Cifru nahradil poslanec Matúš Kromholc, ktorý sa stal jej členom. 

Adam Trajan

„Hlavným dôvodom je nečinnosť orgánov spoločnosti v súvislosti s výsledkami kontroly, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad SR v termíne od 26.01.2015 do 26.02.2015 v Bytovom podniku Piešťany, s.r.o. Vykonanou kontrolou NKÚ bol zistený nesúlad s obchodným zákonníkom v tom, že právomoci Valného zhromaždenia vykonával spoločník mesto Piešťany prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, ktorým je mesto, tak tento vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia prostredníctvom primátora mesta, ktorý je štatutárnym orgánom,“ informuje v tlačovej správe hovorkyňa Mesta Piešťany Eva Bereczová.

Podľa jej ďalšieho vyjadrenia bola konateľka spoločnosti nahradená dočasným konateľom JUDr. Pavlom Vermešom, PhD., vedúcim právneho oddelenia na mestskom úrade v Piešťanoch. Jeho úlohou má byť zosúladiť procesy a dokumenty Bytového podniku Piešťany so zákonmi SR. Namiesto odvolaného predsedu dozornej rady Mgr. Martina Cifru bol zvolený ako člen DR poslanec MsZ Mgr. Matúš Kromholc. Dozorná rada si následne spomedzi svojich členov má zvoliť nového predsedu.

„Doteraz pretrvávajúci nezákonný stav konateľka spoločnosti a predseda dozornej rady tolerovali a neuskutočnili počas dlhého obdobia účinnú nápravu vo vzťahu ku kontrolným zisteniam a nálezu NKÚ. Z dôvodu, že tento nezákonný stav nebol za viac ako 1 a trištvrte roka odstránený je nevyhnutné zosúladiť všetky interné procesy a dokumenty spoločnosti so zákonmi SR. Ďalšími dôvodmi na odvolanie boli signalizované viaceré porušenia na úseku správy majetku, ale aj sťažnosti obyvateľov mesta na fungovanie spoločnosti,“ dopĺňa Eva Bereczová.

Na Bytovom podniku Piešťany je aktuálne čerpaná celopodniková dovolenka, pričom spoločnosť zabezpečuje pohotovostné služby na jednotlivé profesie pre domy a nebytové priestory v správe BPP. O vyjadrenie žiadame aj oboch odvolaných členov orgánov spoločnosti a prinesieme ich hneď po ich získaní.

-lt/Zdroj: TS Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972