Mestský úrad (MsÚ) v spolupráci s poslancami Mestského zastupiteľstva (MsZ) vyzývajú občanov, ktorí majú záujem sa spolupodieľať na chode a činnosti mestského zastupiteľstva, aby sa prihlásili za člena komisie MsZ.

Komisie, ktorých sa obsadenie za členov týka, sú:
KOMISIA PRE LEGISLATÍVU, PRÁVO, FINANCIE A PODNIKANIE
KOMISIA PRE STRATÉGIU, VÝSTAVBU, DOPRAVU A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE KOMISIA PRE ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE VECI A BÝVANIE
KOMISIA  PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ A KULTÚRU
KOMISIA PRE ŠPORT, REKREÁCIU A CESTOVNÝ RUCH

Každá komisia MsZ bude zložená z poslancov MsZ a zástupcov verejnosti. Jedinou podmienkou pre uchádzača o členstvo je preukázateľná odbornosť v oblasti pôsobnosti komisie. Uchádzač nemusí mať trvalý pobyt v meste Piešťany. Vybraných kandidátov zvolí do funkcie MsZ na svojom zasadnutí v roku 2019.

Komisie MsZ sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne, kontrolné orgány mestského zastupiteľstva. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Noví členovia budú za účasť na zasadnutiach predmetnej komisie odmeňovaní, podľa platných Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Piešťanoch.

Záujemcovia, ktorí sa rozhodnú reagovať na túto výzvu poslancov MsZ mesta Piešťany, môžu adresovať svoju žiadosť spolu s uvedením vzdelania a praxe v danej oblasti zástupcovi primátora emailom: michal.bezak@piestany.sk do 28. decembra 2019.
-inf- Ilustr. foto: -vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972