AktualitySamospráva

Zastupiteľstvo o predaji pozemkov pod Fuelkou aj o plate primátora

By 30. apríla 2012No Comments

Mestskí poslanci sa stretnú 3. mája o 14.00 h v Mestskej knižnici. Okrem iného prerokujú návrhy na predaj pozemkov pod benzínovou stanicou Fuel, rozhodnú o plate primátora aj o novele VZN o nakladaní s nájomnými bytmi. Materiály na rokovanie zastupiteľstva sú prístupné na tejto adrese.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 29. 03. 2012

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN mesta Piešťany č. 15/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch

5. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 4351/1 v k. ú. Piešťany pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. N. Teslu č. s. 4720 v Piešťanoch

6. Návrh na prevod vlastníctva pozemku, lokalita ul. Kúpeľná, pre Pavla Slivku

7. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava

8. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov lokalita Vrbovská cesta, pre FUEL, spol. s r.o.

9. Návrh na nájom pozemku pod predajným stánkom na ul. Javorová pre nájomcu THORR s.r.o.

10. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre MUDr. Anna Trojanová a manžel MUDr. Peter Trojan

11. Návrh platu primátora mesta Piešťany

12. Správa o výsledkoch ukončenej kontroly hlavného kontrolóra mesta ku dňu 4. zasadnutia MsZ r. 2012

13. Rôzne

14. Interpelácie poslancov

15. Ukončenie

(mp)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972