Základná umelecká škola v Piešťanoch rozbieha prijímačky pre školský rok 2016/2017 už dnes. Deti už vo veku od 5 rokov môžete prihlásiť do základného štúdia, ale v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore sa môžu doplnkovo vzdelávať aj dospelí. Pre každý odbor je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku na štúdium s podpisom zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka. Všetky informácie nájdete tu, alebo nižšie v článku.

Informácie pre záujemcov:

Výtvarný odbor – Piešťany, Štúrova č. 6, trieda č. 1 a 2, dňa 13. a 14. júna v čase od 14:00 do 16:30 hod. – Predseda prijímacej komisie: Alena Černíková, DiS.
Študijné zameranie – výtvarná výchova – kresba, maľba, grafika /dekoratívne činnosti, textil, akcie a projekty viazané na plochu, ľudové umelecké
remeslá a techniky, modelovanie a práca s materiálom, sochárstvo, keramika, krajinná tvorba, telová tvorba, tvorba prostredia, objektu, šperkov a odevu/.
PODMIENKY: vek od 5 rokov, vyplnená prihláška a splnenie požadovaných predpokladov – úspešné vykonanie prijímacej skúšky
POŽIADAVKY: ukážka dvoch vlastných výtvarných prác a praktická časť – / kresba, maľba, grafika / – schopnosť priestorového, farebného a tvarového
vnímania a vyjadrovacie schopnosti výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy
(pomôcky na vykonanie praktickej skúšky budú k dispozícii v učebni zdarma)
Úspešný uchádzač je s výsledným hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2.

Tanečný odbor – Piešťany, Štúrova 6, trieda č. 3, dňa 13. a 14. júna v čase od 15:00 do 17:00 hod. – Predseda prijímacej komisie: Mgr. Dagmar Kuběnová.
Študijné zameranie – tanec / tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, a džezový tanec/.
PODMIENKY: vek od 5 rokov, vyplnená prihláška a splnenie požadovaných predpokladov – úspešné vykonanie prijímacej skúšky
POŽIADAVKY: ukážka pohybových, hudobných a rytmických schopností / improvizovaný tanec – fyzická spôsobilosť
( treba si priniesť vlastnú nácvičnú obuv – cvičky !! )
Úspešný uchádzač je s výsledným hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2.
Štúdium v ZUŠ je záujmové a dobrovoľné, za ktoré sa uhrádza príspevok / školné / na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole a s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

Hudobný odbor – Piešťany, Teplická č. 50, trieda č. 4, dňa 14. a 15. júna v čase od 14:00 do 17:00 hod. – Predseda prijímacej komisie: Mgr. Eva Bakitová.
Študijné zameranie – hra na hud. nástroji a spev / hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, basovej gitare,
zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, pozaune, tube, bicích nástrojoch, hudobná kompozícia a spev/.
PODMIENKY: vek od 5 rokov, vyplnená prihláška a splnenie požadovaných predpokladov – úspešné vykonanie prijímacej skúšky
POŽIADAVKY: ukážka spevu (napr. spev ľudovej piesne), rytmický test (opakovanie tlieskaním – ťukaním rytmu) a test hudobného sluchu (rozlíšenie tónov)
Úspešný uchádzač je s výsledným hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2.

Informácie o školnom nájdete tu.

-lt/Zdroj a grafika: Základná umelecká škola v Piešťanoch-

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972