Nájomníci záhrad zo záhradkárskej osady Sĺňava, ktorá sa nachádza tesne pod haťou nádrže, chystajú verejné zhromaždenie na stredu 8. apríla o 14:30 h na ploche pri OD Jednota – Juh. Chcú tak vyjadriť svoj názor a vymeniť si informácie v súvislosti s vysporiadaním vlastníctva k pozemkom  v záhradkárskej osade. Nesúhlasia hlavne s vysokou navrhovanou cenou. 

dsc_0380[1]

Ilustr. foto

Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Piešťany zverejnil 11. marca  oznámenie o začatí konania na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v osade SZZ Sĺňava – hať Drahovce. Informácia bola zverejnená na vývesnej tabuli v Drahovciach a na vývesnej tabuli okresného úradu. Boli doručené aj dva listy na vedomie, žiaľ bývalým predstaviteľom ZO a nie súčasným. Nájomcovia sa informáciu, že im plynie lehota na podanie námietok, dozvedeli viac menej len náhodou. Ak by premeškali termín 30 dní, nedokázali by už spraviť nič.

REKLAMA

kia-042015-500

Podľa niektorých z nich pri prerokovaní podmienok vysporiadania neboli vôbec zohľadnené podklady doručené ZO SZZ, konkrétne ocenenie nehnuteľnosti vypracované nezávislou oprávnenou osobou na náklady nájomcov – členov ZO SZZ, podobne ako k stanovisko SVP š.p., Správa povodia dolného Váhu Piešťany ako správcu a predchádzajúceho majiteľa cca ½ výmery pozemkov v dotknutej záhradkárskej osade. Vrámci vysporiadania si majú nájomcovia odkúpiť svoje záhrady za 4,5 eura meter štvorcový. Znalecký posudok, ktorý majú k dispozícii však hovorí, že cena pozemkov je len polovičná. 

Záhradková osada vznikla  rekultiváciou pôvodného ramena Váhu, ktoré bolo odstavené od pôvodného koryta Váhu v súvislosti s vybudovaním VD Drahovce, resp. prívodného kanála VE Madunice. Mnohí súčasní nájomcovia zúrodňujú tieto plochy už 30 rokov a ich činnosťou sa zvýšila atraktivita lokality.

Neformálne stretnutie nájomníkov ZO SZZ Sĺňava –hať  sa bude konať už deň pred verejným zhromaždením v utorok 7. apríla o 16.30 h na hrádzi  pred bufetom Dino, kde si chcú pripraviť postup pri  verejnom zhromaždení nasledujúci deň. V stredu 8. apríla bude verejné zhromaždenie o 14:30 h na ploche pri OD Jednota – juh. Na oboch stretnutiach sú vítaní všetci nájomcovia…

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972