Okresný súd v Piešťanoch bol v utorok 10. októbra dejiskom série pojednávaní  vo veci bývalých zamestnancov Mestského úradu v Piešťanoch, ktorí na radnicu podali žalobu na neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou. Individuálne žaloby súvisia so zmenami organizačnej štruktúry úradu v roku 2015. Tie vyvolali pred viac ako dvoma rokmi veľkú nevôľu u niektorých zamestnancov ako i poslancov, ktorí ich považovali za nepripravené, búrlivé, nekoncepčné či neuvážené. Naopak, primátor Miloš Tamajka, ktorý sa na dnešné pojednávanie v úlohe žalovaného nedostavil, obhajoval zmeny kvôli predpokladanej úspornosti a zefektívneniu fungovania úradu.

Žalujúcich zamestnancov zastupuje v súdnych pojednávaniach JUDr. Roman Kvasnica, ktorého na dnešnom súde prostredníctvom substitučnej plnej moci nahradil advokát Branislav Jurga. Mesto Piešťany v spore obhajoval zástupca Advokátskej kancelárie Mojžiš a partneri.

Medzi hlavné argumenty právneho zástupcu žalujúcich patrilo napríklad to, že výpoveď bola neplatná, nakoľko žalobca preukázal, že podané dôvody boli iné ako tie, ktoré uviedol vo výpovedi a žalobkyňa nebola nadbytočnou zamestnankyňou. Jedným z ďalších argumentov žaloby bol rukou písaný zoznam, ktorý mal Miloš Tamajka poslať začiatkom roku 2015 odborovej organizácii SLOVES s nadpisom „Končia“, pričom organizačnou zmenou na mestskom úrade malo byť docielené prepustenie týchto konkrétnych zamestnancov.

Žalujúca strana navrhla vo veci tiež vypočutie svedkyne Dáše Rehákovej, ktorá má mať ako bývalá prednostka Mestského úradu Piešťany informácie o tom, že primátor prijal zmeny organizačnej štruktúry práve kvôli tomu, aby sa zbavil nepohodlných zamestnancov. Na svedeckej lavici požadoval zástupca prvej žalobkyne aj vypočutie ďalších svedkov, konkrétne bývalých zamestnancov úradu, ale aj bývalého šéfredaktora Piešťanského týždňa Jozefa Vojčiniaka.

Zástupca žalovanej strany z advokátskej kancelárie Mojžiš a partneri vo svojej reči uviedol, že postup Mestského úradu bol v celej veci zavedenia novej organizačnej štruktúry legitímny a oprávnený. Žalobkyňa sa podľa vyjadrenia obhajcu stala nadbytočnou, plánované zmeny boli predložené odborovej organizácii SLOVES na prerokovanie. Dôjsť malo aj k naplneniu ponukovej povinnosti v prítomnosti svedkov, bývalej zamestnankyni boli ponúknuté voľné pracovné miesta, ale ona ich bez podpisu neprijala. Zástupca Mesta Piešťany sa tiež vyjadril v tom zmysle, že podľa konštantnej judikatúry je výber konkrétnych zamestnancov, ktorých miesta zaniknú, v možnostiach zamestnávateľa a nemôže byť použité v procese dokazovania.

Primátor uviedol v liste z 11. septembra 2015 adresovanom poslancom, že hlavnou zmenou v organizačnej štruktúre účinnej od 1. septembra 2015 je zrušenie trojstupňového riadenia a zavedenie dvojstupňového riadenia pod vedením prednostky mestského úradu. Celkovo bolo zrušených 14 vedúcich pozícií referátov a 4 vedúce pozície odborov. Namiesto toho bolo vytvorených 6 nových oddelení a teda 6 vedúcich pozícií. Novovytvorené oddelenia riadili na základe poverenia zamestnanci do doby, kým boli ukončené výberové konania na tieto pozície, čo nemalo trvať dlhšie ako 6 mesiacov.

Zamestnancom úradu boli zablokované počítače a viacerí z nich sa sťažovali na nekorektnosť zo strany radnice. Niektorým ľuďom s vysokoškolským vzdelaním pri zrušení pracovných miest poverení pracovníci úradu v polovici septembra 2015 oznámili, že jedinými voľnými pracovnými pozíciami na úrade boli kurič či upratovačka v Lumene. Z ekonomického odboru odišli pred koncom roka, keď sa tvorí rozpočet a finančné uzávierky. Ich prepustenie z časti paralyzovalo činnosť úradu, Piešťany sa neskôr ocitli v rozpočtovom provizóriu a rozpočet na rok 2016 bol schválený až 18. februára 2016.

Sudkyňa Okresného súdu v Piešťanoch Zuzana Malovcová požadovala predloženie organizačnej schémy mestského úradu pred a po zmenách zo septembra 2015 a upresnenie finančných nárokov žalobkyne, nakoľko doposiaľ neboli vyčíslené. Výpoveď Jozefa Vojčiniaka nepovažovala za dôkaz, nakoľko jeho svedectvo, týkajúce sa výpovede Dáše Rehákovej pre regionálny týždenník je len sprostredkované. Obe strany by chceli na najbližšom pojednávaní, ktoré sa uskutoční 25. januára, vypočuť primátora Miloša Tamajku.

-lt/Zdroj: Okresný súd Piešťany/Foto: lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972