Aktuality

Za zdravé potraviny budú pochodovať aj v Piešťanoch

By 9. októbra 2013No Comments

Verejné zhromaždenie je naplánované na sobotu 12. októbra. O 11.00 h sa ľudia stretnú na Námestí slobody pri príležitosti Sve­to­vého dňa potra­vín a celo­sve­to­vého Pochodu proti spo­loč­nosti Monsanto.

[singlepic id=47501 w=320 h=240 float=left]Vo viac ako 500 mes­tách po celom svete vyjad­ria ľudia týmto pocho­dom svoje právo na čisté, zdravé a bez­pečné jedlo. Jedlo ktoré nebolo vyro­bené kor­po­rá­ciami bažia­cimi po zisku ale s lás­kou vypes­to­vané far­mármi. Slo­ven­sko pod­porí túto akciu hneď dvakrát: pochod sa bude konať simul­tánne v Pieš­ťa­noch aj v Bratislave.

Pieš­ťan­ských akti­vis­tov k tejto akcii zmo­bi­li­zo­valo obja­ve­nie tes­to­va­cích polí spo­loč­nosti Mon­santo v blíz­kej dedine Borovce, v kto­rej sa pes­tujú aj gene­ticky modi­fi­ko­vané orga­nizmy (GMO). Zastre­šu­júcu Ini­cia­tívu PREČ s GMO: Cesta Budúc­nosti roz­behlo na konci augusta r. 2013 nie­koľko spria­te­le­ných občian­skych zdru­žení i jed­not­liv­cov. Kona­nie členov ini­cia­tívy moti­vuje právo všet­kých ľudí mať prí­stup k zdra­vým potra­vi­nám a prav­di­vým infor­má­ciám.

PREČ s GMO je rázny postoj a vyjad­re­nie nesú­hlasu so zavá­dza­ním GMO do život­ného pro­stre­dia Slo­ven­ska. Záro­veň sa v rámci Cesty Budúc­nosti sna­žia pou­ká­zať na eko­lo­gické a trvalo udr­ža­teľné spô­soby pro­duk­cie potravín.

Verejné podu­ja­tie bude trvať od 11.00 do 14.00 h. Počas neho sa môžete bliž­šie zozná­miť s témou GMO, potra­vi­no­vej suve­re­nity, či vplyvu potra­vín na telo i dušu človeka. Nebude chý­bať ochut­návka BIO potra­vín a pred­sta­ve­nie mož­ností, ako a prečo pod­po­riť lokál­nych pro­du­cen­tov potra­vín. Hudobný dopro­vod v podaní DJ TAGERA ozvláštni vystú­pe­nie zau­jí­ma­vých reč­ní­kov aj taneč­ní­kov. Dôle­ži­tým bodom prog­ramu, bude pred­sta­ve­nie Petí­cie za zdravé potra­viny a Slo­ven­sko bez gene­ticky modi­fi­ko­va­ných orga­niz­mov.

Uda­losť vyvr­cholí o 13:00 h sprie­vo­dom cez mesto.

Text: Tlačová správa

REKLAMA

ijav-ucto

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972