Aktuality

Z piliera hate Sĺňavy strieka voda, v krátkodobom horizonte to vraj nie je nebezpečné

By 15. mája 2015No Comments

Pred pár dňami sme dostali do redakcie fotografie od našej čitateľky, ktorá si pri prechádzke všimla, ako z piateho piliera  sĺňavskej hate strieka voda. Na príčiny a riziká sme sa pýtali na Slovenskom vodohospodárskom podniku, ktorý je správcom zariadenia. Podľa vyjadrenia hovorcu  priesak nemá v krátkodobom horizonte fatálny vplyv na zníženie stability hate.

hat slnava

„Hať Drahovce je z hľadiska geologickej skladby podložia konštrukčne riešená ako súbor rámových čiastkových betónových konštrukcií, navzájom predeľovaných práve v pilieroch. Hať teda tvorí 6 takýchto rámových konštrukcií. Priesak cez 5-ty pilier sa objavil v priebehu roku 2010. Primárnou príčinou sa nám javilo poškodené tesnenie, ktoré bolo do príslušnej dilatácie osadené počas výstavby hate v 50-tych rokoch minulého storočia,“ informoval Ľuboš Krno, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku.

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

Existujúci priesak podľa vyjadrení kompetentných samozrejme nie je štandardný stav. Priesaky sa v minulosti sporadicky objavovali aj cez dilatácie ďalších pilierov, ale vplyvom unášaných splavenín a naplavenín v priesakovej vode dochádzalo k samovoľnému utesňovaniu dilatácie.

„Je však potrebné zdôrazniť, že existencia uvedeného priesaku nemá v krátkodobom horizonte fatálny vplyv na zníženie stability hate a tým na prípadné ohrozenie bezpečnosti vodnej stavby, avšak počas dlhodobejšej existencie a najmä počas zimného obdobia by mohla spôsobovať poškodzovanie betónovej konštrukcie v oblasti priesakových ciest a dilatácie (zvetrávanie s následným zväčšovaním priesakovej cesty) a urýchľovanie starnutia konštrukcie,“ konštatuje Ľ. Krno.

hat slnava 1

Vodohospodári v októbri 2012 zabezpečovali utesnenie dilatácie za pomoci potápačov z návodnej strany a predovšetkým z revíznej šachty, situovanej na návodnej strane piliera. Po týchto utesňovacích prácach sa priesaky úplne eliminovali, ale zhruba po roku, sa počas nízkych teplôt priesak opäť obnovil, aj keď v menšej miere.

„V minulom roku nastala zaujímavá situácia, ktorá pozmenila celkovú koncepciu riešenia priesaku. Totiž, počas realizácie protikoróznych náterov hradiacej konštrukcie 5-teho poľa bol vytvorený tzv. suchý dok – zahradenie vtoku provizórnym hradením a v tomto období sa priesak úplne stratil. Objavil sa potom až počas postupného zavodňovania tzv. suchého doku. Z uvedených poznatkov nám teda vyplynulo, že rozhodujúci zdroj priesakovej vody do pozdĺžnej dilatácie je situovaný v priestore medzi provizórnym hradením a hradiacou konštrukciou 5-teho haťového poľa. Príčinou priesaku môžu byť jednak pracovné škáry v betónovej konštrukcií piliera, ale vzhľadom na vizuálnu veľkosť priesaku, môžu byť zdrojom aj poškodené betónové zálievky oceľového štítu, po ktorom sa pohybujú bočné tesnenia hradiacej konštrukcie hate. V roku 2015 je do plánu činnosti odštepného závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku Piešťany zahrnutý aj komplexný prieskum betónovej konštrukcie spomínaného medzipriestoru s realizáciou potrebných sanačných prác na utesnenie priesakových ciest. Takže Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vie o tejto poruche, ide však o problém, ktorý neohrozuje ani neobmedzuje prevádzku hate a súčasne je naplánovaný na riešenie v ďalšom období,“ uzavrel Ľuboš Krno.

-red- Foto: Miriam Janečková

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972