V najbližších dňoch  zasadnú na pôde piešťanskej radnice komisie mestského zastupiteľstva. V programe majú ako spoločný bod aj vyhodnotenie plnenia „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2007 – 2013“ (skrátene PHSR), ktorého platnosť bola predĺžená do konca roka 2014. Podľa poslanca Petra Tremboša však vo vyhodnotení, tak ako ho mesto predkladá, chýbajú najmä číselné údaje.

radnica

Plnenie tohoto programu predkladá radnica každý rok na schválenie zastupiteľstvu. Poslanec Peter Tremboš (nezávislý, Klub Spoločne pre Piešťany), ktorý je zároveň predsedom Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta však hovorí, že s obsahom a spôsobom vyhodnotenia PHSR, ako bolo vypracované a predložené komisiám, nie je spokojný: „Chýbajú mi najmä číselné údaje, ktoré by umožnili posúdiť mieru plnenia uvedených aktivít.“ Ide napríklad o financie, objem vynaložených zdrojov, počet realizovaných akcií, počet ich účastníkov, počet vydaných publikácií, plagátov a podobne, či uvedenie zdroja financovania, stanovenie podielu mestského rozpočtu a iných zdrojov, napríklad dotácií. Vyhodnotenie programu má v pláne na komisii pripomienkovať.

olks-2013-17

Nový plán, ktorý sa od januára volá Program rozvoja obce (PRO), majú obce a mestá povinnosť pripraviť do konca roku 2015. „Pripravovaný PRO by mal byť dôsledne spracovaný v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja, čo doterajší nie je.  Inak sa dostaneme do podobnej situácie, v ktorej sme teraz a ktorá do veľkej miery znemožňuje efektívne vyhodnotenie napĺňania cieľov plánu rozvoja mesta.“ Podľa neho nedostatočne spracovaný PRO/PHSR ohrozuje aj možnosti čerpania eurofondov. Naopak dobre zostavený dokument môže rozvoju mesta výrazne napomôcť, pretože okrem iného jasne definuje silné a slabé stránky, ktoré treba prednostne riešiť a najmä špecifikuje, akým spôsobom je to možné dosiahnuť. Významnú úlohu zohráva tiež pri vyhodnocovaní účelnosti plnenia rozpočtu a najmä pri jeho tvorbe. Aktivity, ktorých financovanie nie je riešené v rámci rozpočtu mesta, majú podľa P. Tremboša len malú šancu na realizáciu.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý dokument, vychádzajúci z národnej stratégie. Novovypracovaný bude platiť do konca roka 2020.

(red, ilustr. foto: ad,mp)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972