Connect with us

Aktuality

Výdavky mesta komisie ešte pripomienkovali, dve to už nestihli

Published

on

Kolotoč prerokovávania Návrhu programového rozpočtu na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 sa začal zasadaním Komisií pri Mestskom zastupiteľstve začiatkom tohto týždňa. Počas dvoch dní popoludňajších zasadnutí mali členovia desiatich komisií vyjadriť svoje stanovisko k viac ako 120-stranovému dokumentu. Podľa predloženého návrhu by mesto malo v tomto roku hospodáriť s rozpočtom vyše 22 miliónov. Stretnutia všetkých komisií boli naplánované len na pondelok a utorok, pričom sa stalo, že na rokovanie Komisie pre legislatívu a právo nemal kto materiál predložiť.

mestský úrad 2_resizeNajdôležitejší dokument mesta komisiám predkladali prednosta Eduard Strapatý a šéf oddelenia finančných služieb Stanislav Mikuš. Keď mal byť rozpočet predložený Komisii pre legislatívu a právo (KLP), obaja boli ešte na rokovaní Komisie pre financie a podnikanie. Členovia KLP už mali prerokované všetky ostatné body a vôbec nebolo jasné kedy sa k nim dostanú predkladatelia materiálu, navyše viacerí už mali ďalšie povinnosti. Komisia tak bola ukončená a neprijala žiadne uznesenie k tomuto bodu.

Komisia pre výstavbu a dopravu mala k rozpočtu viacero otázok a odporučila napríklad zaradenie investičnej akcie na rekonštrukciu chodníkov na cintoríne na Žilinskej, kde je predpoklad, že sa podarí na tento účel získať sponzorské prostriedky. Hlasovanie k odporúčaniu celkového rozpočtu vyzeralo takto: Za: 0, proti: 1, zdržal sa: 3, neprítomní: 3.

Ostatné komisie rozpočet síce odporúčali zastupiteľstvu schváliť, mali k nemu pripomienky k výdavkovej časti. Týkali sa zväčša programov, ktorými sa tematicky zaoberajú. Napríklad Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie odporúčala zaradiť do rozpočtu 10 000 € na zakúpenie vozidla na prepravu imobilných občanov, ktoré je podporované dotáciou MPSVaR .

park jesenČlenovia Komisie pre životné prostredie zasa odporučili mestu „narozpočtovať také množstvo financií na rok 2016, aby pokrylo náklady na nakladanie so všetkým vyprodukovaným bioodpadom v Meste Piešťany v zmysle platnej legislatívy, ďalej zapracovať do rozpočtu položku na aktualizáciu projektovej dokumentácie mestskej kompostárne , a tiež presunúť finančné prostriedky z položky Štúdia drevín prednádražie v sume 7100 Euro na nákup softvéru na evidenciu zelene pre Služby mesta Piešťany.

mestska policia2Komisia pre školstvo a mládež mala pripomienku „zapracovať do Programu Školstvo, do aktivity Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení, konkrétnu položku, odčlenenú z celkovej sumu na rekonštrukcie, na rekonštrukciu sociálnych zariadení na ZŠ F. E. Scherera v reálnej výške podľa potreby školy.

Presunúť finančnú čiastku päť tisíc eur z položky dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania do položky dotácie na šport navrhla Komsia pre šport a rekreáciu. Na základe pripomienok občanov opätovne odporúčala aj zaradiť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške 2 000,00 Eur na projektovú dokumentáciu cesty na ulici Golfová v Piešťanoch a rovnako ako kolegovia zo školstva odporučili vyčleniť finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ F. E. Scherera.


Celý rad pripomienok, najmä k výške nákladov v rozpočte na rok 2016 mali aj členovia Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok. Navrhli napríklad znížiť náklady na nákup diaľničných známok pre vozidlá mestskej polície zo štyroch na jednu, ďalej požadovali napríklad doplnenie počtu hliadkujúcich policajtov a rovnako ako ekonómovia žiadajú zníženie sumy na rekonštrukciu lávky na Krajinskom moste a rokovanie so správcami sietí, ktoré pod lávkou vedú. DO rozpočtu by tiež zahrnuli realizáciu rozšírenia plôch na parkovanie na ulici. A. Hlinku.

krajinsky mostEkonómovia z Komisie pre podnikanie a financie svojím uznesením zasa odporúčajú sumu 120 000 € rozpočtovanú ako členské mesta v Oblastnej organizácii Rezort Piešťany zvýšiť o desať tisíc, a to presunom z peňazí, určených na propagáciu mesta. Ďalej sa členom zdala suma 270 tisíc eur na rekonštrukciu lávky pre peších na Krajinskom moste príliš vysoká a radi by ju videli na úrovni minulého roka, kedy bola vyčíslená na 150 tisíc eur. Navrhli tiež rokovanie o finančnej spoluúčasti na rekonštrukcii lávky so zainteresovanými subjektmi (Tavos, SPP, ZSE, obec Banka). Ďalším návrhom bolo zvýšenie peňazí starostlivosť o verejnú zeleň pre Služby mesta Piešťany o sumu 80 000 € pretože skutočné náklady za rok 2015 už v novembri prekročili rozpočtovanú sumu.

Zvýšenie vkladu do Rezortu Piešťany navrhla aj Komisia pre kultúru a názvoslovie. Položky by presunuli z programu Propagácia mesta prostredníctvom mestského úradu. Členovia zároveň navrhli vyvolať trojstranné rokovanie zástupcov mesta, Piešťanského informačného centra a Rezortu Piešťany ohľadom výdavkov na reklamu a propagáciu mesta, nakoľko všetky tieto inštitúcie majú vo svojich programoch položky na propagáciu v rôznych sumách a formách.

Jediná Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta odporúčala návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť jednohlasne a bez ďalších návrhov na zmeny. Pripomienke vyššieho vkladu do Rezortu Piešťany sa venovali až pri výhľadoch na roky 2017 a 2018.

Podľa predsedu predstavenstva OOCR Rezort Piešťany Petra Tremboša počas doterajšieho pôsobenia OOCR Rezort Piešťany hospodáril s finančnými prostriedkami vo výške asi 90 tisíc eur ročne. Z toho približne polovicu tvorili vklady jeho členov a zvyšok dotácia štátu. Dotáciu pritom podľa zákona o podpore cestovného ruchu môže poskytnúť ministerstvo „oblastnej organizácii v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku“. V praxi to teda znamená, že čím vyšší príspevok členov, tým vyššia môže byť dotácie. Okrem toho sa nedávno valné zhromaždenie OOCR rozhodlo, že váha počtu hlasov pri rozhodovaní sa bude odvíjať podľa výšky členského, čím by radnica mohla získať rozhodujúci vplyv pre rozvoj cestovného ruchu na území mesta.

Mestská rada november (1)Ako bude nakoniec rozpočet na tento rok vyzerať teda ešte vôbec nie je jasné, pretože v ďalšom kole pripomienky môžu vzniesť členovia Mestskej rady na stretnutí už tento utorok 2. februára a právo na zmenu majú ešte aj poslanci pri jeho záverečnom schvaľovaní na februárovom zasadaní.

-ad-, foto: archív PNky, Graf P. Tremboš

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články