Vtáčia chrípka v Piešťanoch potvrdená, úrad nariadil súpis všetkých chovov

Vtáčia chrípka v Piešťanoch potvrdená, úrad nariadil súpis všetkých chovov

30. januára 2017 Off Od PNky.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava potvrdila počas minulého týždňa vtáčiu chrípku u uhynutej labute nájdenej v koryte Váhu pri Kolonádovom moste. V tejto súvislosti vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava opatrenia a odporúčania. Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Aj na Slovenku boli potvrdené ochorenia v niekoľkých oblastiach. Postupne sú evidované viaceré ohniská u voľne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva. Regionálna veterinárna a potravinová správa nariadila vykonať do 3. februára súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov, zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch a zvýšiť dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov.

Vírusy vtáčej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia aj u ľudí, tak ako to bolo aj v
minulosti zaznamenané, napríklad pri víruse A/H5N1. Veľké percento prípadov prenosu ochorenia na človeka skončilo smrťou nakazených a preto je nutné prísne dodržiavanie opatrení na minimalizáciu tohto rizika.

Úrad vydal aj niekoľko zákazov:
– Zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky z monitorovacej oblasti bez povolenia
– Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov na trhoch, výstavách alebo iných podujatiach
– Zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v monitorovacej oblasti
– Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody
– Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava vydal informácie o opatreniach na minimalizáciu rizika ochorenia vtáčou chrípkou u človeka:
– vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom
– pri chove domácej hydiny dodržiavať základy osobnej hygieny
– čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
– ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť, je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby sa zabránilo kontaktu vírusu s nechránenou pokožkou alebo sliznicou (ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný plášť, nepremokavá obuv)

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:
– sledovať svoj zdravotný stav, merať si 2x denne telesnú teplotu po dobu 10 dní od posledného priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtákom
– v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava/Foto: archív-