Voľby 2018: Nový primátor mesta Piešťany je Peter Jančovič

Voľby 2018: Nový primátor mesta Piešťany je Peter Jančovič

11. novembra 2018 Off Od PNky.sk

O post primátora Piešťan malo záujem deväť kandidátov. Podľa výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR po spracovaní zápisníc zo  všetkých okrskov, sa novým primátorom Piešťan stal Peter Jančovič. Víťazstvo Petra Jančoviča, viac ako hodinu a pol pred zverejnením úradom, potvrdil na sociálnej sieti svojim statusom doterajší primátor Miloš Tamajka, keď napísal: „Blahoželám Peter Jančovič.“

Peter Jančovič, ktorý kandidoval ako nezávislý získal od piešťanských voličov 2930 hlasov, čo je 32,6 percenta z 8 987 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora. Na druhom mieste skončil ďalší nezávislý kandidát Roman Chudý s 2 278 hlasmi. Celková volebná účasť bola 37,12 percenta,  čo je nárast o necelé percento oproti voľbám v roku 2014, keď dosiahla 36,4 percenta.

Veľká vďaka za každý hlas, ktorý som získal v komunálnych voľbách 2018. Som nesmierne rád, že obyvatelia nášho mesta mi prejavili dôveru. Bude mi veľkou cťou zastávať pozíciu primátora mesta Piešťany a taktiež cítim veľký rešpekt pred týmto poslaním,“ napísal nad ránom na svojom facebookovom profile po oznámení výsledku Štatistickým úradom Peter Jančovič.

Na treťom mieste medzi primátorskými kandidátmi skončil s 1316 hlasmi doterajší primátor Miloš Tamajka, štvrtá Zuzana Svrčeková s 897 hlasmi a piaty Martin Valo s 566 hlasmi. Ďalší kandidáti dostali pod 500 platných hlasov. Samuel Vavrík 385, Stanislav Polonský 287, Miroslav Juriš 270 a Pavol Vermeš 58.

Volebný program víťaza volieb Petra Jančoviča, ktorým oslovil voličov

Životné prostredie

Adaptácia na zmenu klímy – zachytávanie dažďovej vody a jej využívanie na polievanie stromov, trávnikov, mestského parku, vytváranie zelených striech na budovách vo vlastníctve mesta
Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva:
Zefektívnenie nakladania s bioodpadom
Polopodzemné kontajnery na sídliskách
Efektívne fungovanie areálu odpadového hospodárstva
Odstránenie nelegálnych skládok odpadu
Platíš len za odpad, ktorý vyprodukuješ
Osveta k zlepšeniu triedeného zberu
Postupná revitalizácia mestského parku
Kvalitná starostlivosť o mestskú zeleň
Riešenie problému s kanalizáciou mestskej časti Kocurice
Vytvoriť Útvar Životného prostredia na Mestskom úrade
Tvorba mestských studní
Budovanie detských ihrísk

Doprava

Vytvorenie koncepcie statickej a dynamickej dopravy
Postupné riešenie dopravnej situácie podľa koncepcie
Komplexná rekonštrukcia ulíc (jeden projekt: cesta, siete, chodníky, cyklochodníky, osvetlenie, zeleň)
Údržba ciest
Rozbehnutie procesu rekonštrukcie verejného osvetlenia
Prepojenie železničnej stanice a sídliska A. Trajan predlžením Dopravnej ulice (vyriešenie dopravnej situácie, zníženie emisného zaťaženia a hluku Bratislavskej ulice)
Náprava chaotického resp. nezmyselného dopravného značenia v niektorých lokalitách mesta
Nové parkovacie miesta vytvorené zmenou dopravného značenia a vyznačením parkovacích miest
Zabezpečiť, aby automaty na parkovacie lístky boli funkčné (získanie financií do mestského rozpočtu)
Systém ktorý zabezpečí parkovanie pre obyvateľov Piešťan v lokalite ich bydliska
Parkovanie v nedeľu zadarmo
Vybudovanie parkovacieho domu na sídlisku A. Trajan – dlhodobý cieľ
Vybudovanie parkovacieho domu na Nálepkovej ulici – dlhodobý cieľ
Rozvoj cyklodopravy – pri rekonštrukciách ulíc tvoriť ekologické ulice s cyklochodníkmi
Vytvoriť estetické vstupy do Piešťan
Budovanie cyklochodníkov spájajúcich Piešťany s okolím: napr.: Piešťany – Horná Streda, okolo Sĺňavy, spojenie Piešťan s okolitými obcami
Intenzívne rokovať so spoločnosťou ARRIVA s cieľom rekonštrukcie autobusovej stanice
Všetky projekty realizované mestom komunikovať s odborníkmi zo Služieb mesta Piešťany vo všetkých fázach prípravy aj realizácie projektu
Podpora zelenej dopravy – podpora elektromobilov
Efektívna a využiteľná MHD
Požičovňa bicyklov, resp. systém požičiavania bicyklov a cyklistické servis stojany
Vyhotoviť mapu nehodovosti v meste

Sociálna oblasť

Väčšia podpora opatrovateľskej starostlivosti pre občanov
Zväčšenie kapacity centra sociálnej starostlivosti Lumen
Väčšia podpora ošetrovateľskej starostlivosti – zefektívnenie sociálnej starostlivosti
Výstavba nájomných bytov
Brožúra o sociálnych zariadeniach
Aktualizácia komunitného plánu sociálnych služieb

Šport

Vytvárať podmienky pre športovanie v meste Piešťany – starostlivosť o športoviská – postupné dobudovanie športovej infraštruktúry
Oživenie malých športovísk na sídliskách
Intenzívna komunikácia so športovými klubmi s cieľom podpory športovcov
Podpora športových podujatí

Školstvo

Starostlivosť o budovy ZŠ a MŠ – postupné zlepšenie stavu budov
Vytvoriť lepšie priestory pre umelecký rast žiakov ZUŠ
Ocenenie žiakov a študentov s významným prínosom pre mesto
Spolupráca s akademickým prostredím

Cestovný ruch

Intenzívna komunikácia vedenia mesta s kúpeľmi – spoločná stratégia rozvoja cestovného ruchu
Zakladať na tradíciách:
Kúpalisko EVA
Kolonádový most
Lodenica
Vyššia starostlivosť o vzhľad mesta
Spoločné projekty so susediacimi obcami, napr. Červená veža, cyklochodník okolo Sĺňavy
Podpora športových a kultúrnych podujatí
Rezort Piešťany ako efektívny nástroj rozvoja cestovného ruchu – projekty
na rozvoj cestovného ruchu
Verejný priestor ako zdroj informácii a moderných technológií – fungujúce informačné tabule, inteligentné lavičky

Bezpečnosť

A. Trajan – riešenie statickej dopravy z hľadiska požiarnej bezpečnosti
Vyriešenie problému chátrajúcej budovy VIII. ZŠ
Zvýšenie bezpečnosti pešej zóny – obnovenie sfunkčnenia stĺpikov
Postupne zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta
Viac prevenčných akcií – dopravných, na drogy, na alkohol

Kultúra

Súpis sôch – zabezpečiť starostlivosť o sochy
Zosúladiť kultúrne podujatia organizované mestom a inými organizátormi tak, aby sa vzájomne neprelínali
Pravidelné informovanie obyvateľov mesta a návštevníkov o kultúrnych podujatiach mesta
Vytvorenie vhodnej sobášnej siene

Zdravotníctvo

Vytvorenie registra lekárov a zdravotníckych zariadení v meste Piešťany s ordinačným hodinami na stránke mesta, raz ročne v periodiku Radnica informuje, alebo prostredníctvom brožúry

Ekonomický rozvoj

Zlepšovanie podmienok podnikania v meste vedúce k rozvoju miestnej ekonomiky a k zvýšeniu zamestnanosti
Pravidelná intenzívna komunikácia s podnikateľmi pôsobiacimi v meste Piešťany
Zvýšiť atraktivitu mesta pre jeho obyvateľov a tak zastaviť pokles obyvateľov (vytvoriť im také podmienky na život, aby sa tu oplatilo žiť) – nárast podielových daní
Zelená pre zmysluplné investície

Mestský úrad

Nastavenie efektívneho fungovania mestského úradu
Rýchle a efektívne fungovanie stavebného úradu a investičného útvaru na MsÚ
Vytvorenie samostatného Útvaru Životného prostredia
Vytvoriť koncepčný útvar stratégie resp. územného plánovania, pozícia hlavného architekta na Mestskom úrade

-th-