Connect with us

Aktuality

Voľby 2018: Ako voliť?

Published

on

V dnešných komunálnych voľbách Piešťanci rozhodnú, kto bude najbližšie štyri roky riadiť ich mesto. V dvoch obvodoch vyberáme spolu 17 členov mestského zastupiteľstva a jedného primátora alebo primátorku. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.

volby3

Právo voliť majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky vrátane cudzincov, ktorí majú v Piešťanoch trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov. Bezprostredne pred voľbou musia preukázať svoju totožnosť. Občania SR predložia občiansky preukaz, cudzinci povolenie na trvalý pobyt.

Každý volič dostane dva hlasovacie lístky. Na prvom z nich vyberie jedného z kandidátov na primátora a to zakrúžkovaním jeho poradového čísla. Ak volič neoznačí ani jedného kandidáta, alebo označí dvoch, alebo viacej kandidátov, jeho hlas je neplatný.

Podobne na druhom hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové čísla tých kandidátov, ktorí by sa podľa jeho názoru mali dostať do mestského zastupiteľstva. Vo volebnom obvode č. 1 (okrsky č.1 – 15) môžu voliči vybrať najviac 9 kandidátov. Vo volebnom obvode č. 2 (okrsky č.16 – 28) môžu voliči vybrať maximálne 8 kandidátov. Volebný lístok je však vyplnený správne aj v prípade, že zakrúžkujú menej ako 9, resp. 8 kandidátov. Ak na hlasovacích lístkoch volič zakrúžkuje viacerých kandidátov, ako je prípustné, hlasovací lístok je neplatný!

Volič 2 hlasovacie lístky označí v priestore pre úpravu hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok na primátora a hlasovací lístok na poslancov vloží do úradnej obálky a obálku vhodí do volebnej schránky.

Pokiaľ sa volič z vážnych, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, okrsková komisia na jeho požiadanie vyšle k nemu dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

Zoznam kandidátov na post primátora

Zoznam kandidátov na post poslanca

Volebné obvody a volebné okrsky patriace do obvodu:

Volebný obvod č. 1

číslo okrsku – sídlo okrsku a ulice patriace do okrsku
1 Volebná miestnosť: Cirkevná spojená škola, Štefánikova 119
Agátová, Čkalovova, Detvianska, Dubová, Haluzického, Jánošíkova, Kláštorská,
Na Lehote, Orviský kút, Orviská cesta, Pod náhonom, Topoľová, Žilinská cesta
okrem or. č. 1, Nový dvor

2 Volebná miestnosť: Základná škola, Mojmírova 98/30
A. Hlinku súp. č. 38 – 41 a súp. č. 4430, Lipová, Zavretý kút

3 Volebná miestnosť: Stredná odborná škola obch. a služieb, Mojmírova 99/28
A. Hlinku súp. č. 37, 50 – 60, A. Hlinku súp. č. 4882, 4866

4 Volebná miestnosť: Jedáleň pre dôchodcov, Staničná 22
A. Hlinku súp. č. 15 – 21, Dopravná, Javorinská, J. Jesenského, Mudroňova,
Staničná

5 Volebná miestnosť: Základná škola, Mojmírova 98/30
Mojmírova, Sadová, Vodárenská, Ulica pplk. V. Ábela, Milana Antala

6 Volebná miestnosť: Základná škola, Holubyho 1053/15
A. Hlinku, súp. č. 61 – 63, Bottova, Díčova, Holubyho, Hoštáky, Mýtny rad,
Povážská, Sasinkova, Úzka

7 Volebná miestnosť: Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Stromová 1329/34
Fándlyho, Kuzmányho, Nám. 1. mája, Pod Párovcami or. č. pár. 2 – 64 a or. č.
nepár. 1 – 97, Stromová, Valová č. 835/6, Štefánikova, or. č. pár. od 98 a or. č.
nepár. od 75

8 Volebná miestnosť: Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP č. 1493/9
Bernolákova, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Mierová, Nám. SNP,
Palárikova, Potočná, Poštová, Radlinského, Royova, Šafárikova, Štúrova

9 Volebná miestnosť: Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2
Ulica Eugena Suchoňa, Furdekova, Hviezdoslavova, Moyzesova, Nitrianska, Nám.
Slobody, Nám. J. Murgaša, Rázusova, Winterova, Beethovenova, Nábr. I. Krasku,
Nábr. J.J. Torkosa, Nábr. J. Wernhera, Nálepkova, Park – pasáž, Pribinova, Sad A.
Kmeťa, Kúpeľný ostrov

10 Volebná miestnosť: Základná umelecká škola, Teplická 2297/50
Kukorelliho, Ovocná, Teplická or. č. pár. 2 – 120 a or. č. nepár. 1 – 121

11 Volebná miestnosť: Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44
Letná, Valová, okrem or. č. 6, Hričovská, Lednická, Likavská, Starohradská,
Strečnianska, Súľovská, Vršatecká

12 Volebná miestnosť: Cirkevná spojená škola, Pod Párovcami 1397/127
A. Šindelára, Bajzova, Beckovská, Bodona, Budatínska, Čachtická, Domkársky rad,
Ivana Stodolu, Košecká, Pod Párovcami or. č. pár. od 66 a or. č. nepár. od 99, Sv.
Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Svätoplukova, Štefánikova or. č. pár. 2 – 96 a or. č.
nepár. 1 – 73, Tematínska, Trenčianska, E. Belluša, Mariánske námestie

13 Volebná miestnosť: Mestský klub mesta Piešťany (Rozmarín), Teplická 144
Bratislavská, or. č. pár. 2 – 102 a or. č. nepár. 1 – 109 a 155 – 173, Hurbanova,
Partizánska, Teplická or.č. pár. od 122, nepár. od 123, Žilinská cesta or. č. 1

14 Volebná miestnosť: Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9
Cintorínska, Hospodárska, Mliekárenská, Mlynská, Nová, Vrbovská cesta, or. č.
pár. 2 – 68 a or. č. nepár. 1 – 115

15 Volebná miestnosť: Základná škola M.R. Štefánika, Vajanského 1954/35
Chalupkova, D. Tatarku, Detská, Hodžova, Hollého, J. Záborského, Matúškova,
Meštianska, Nábr. Kolomana Fodora, Rastislavova, Vajanského, Urbánkova,
Záhradná

Volebný obvod č. 2

16 Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19
Dlhá, Hlboká, Jozefská, Konečná, Lúčna, Rekreačná, Sibírska, Studená, Valašská,
Vysoká, Golfová, Jachtárska, Kajakárska, K Lodenici, Veslárska

17 Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19
Komenského, Robotnícka, Skalná

18 Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27
A. Dubčeka, Baltská ulica, Fínska ulica, Heinolská ulica, Helsinská ulica, Jantárová
ulica, Jarná, Jazerná ulica, Južná, Ulica J. Sibelia, Krížna, Lužná ulica, Ulica M.
Waltariho, Malá, Nám. J. Kráľa, Okružná, Ulica P. Nurmiho, Panenská, Prístavná,
Ratnovská zátoka, Ružová, Rybná, Sihoťská ulica, Slnečná, Tichá, Veterná

19 Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27
J. Kupeckého, Kúpeľná, Vážska

20 Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19
Gaštanová, Javorová

21 Volebná miestnosť: Mestská knižnica, Školská 4761/19
8. mája, Krajinská, Sládkovičova, Školská

22 Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19
Bratislavská or. č. pár. od 104 a or. č. nepár. 111 – 153, 177, Brezová

23 Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40
E. F. Scherera

24 Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40
Adama Trajana or. č. pár. 14 – 24, Mateja Bela or. č. pár. 32 – 54, nepár. 23 – 35

25 Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40
Adama Trajana or. č. pár. 2 -12 a or. č. nepár. 3 – 37

26 Volebná miestnosť: Hala telesne ťažko postihnutých, N. Teslu 4790/28
Brigádnická, Družstevná, N. Teslu, Obchodná, Priemyselná, Vrbovská cesta or. č.
pár. od 70 a or. č. nepár. od 115

27 Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40
Mateja Bela or. č. pár. 2 – 30 a or. č. nepár. 1 – 21

28 Volebná miestnosť: býv. Rodinný detský domov n. o., Družby 4183/26
Dudvážska, Družby

(inf)

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články