V dnešných komunálnych voľbách Piešťanci rozhodnú, kto bude najbližšie štyri roky riadiť ich mesto. V dvoch obvodoch vyberáme spolu 17 členov mestského zastupiteľstva a jedného primátora alebo primátorku. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.

volby3

Právo voliť majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky vrátane cudzincov, ktorí majú v Piešťanoch trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov. Bezprostredne pred voľbou musia preukázať svoju totožnosť. Občania SR predložia občiansky preukaz, cudzinci povolenie na trvalý pobyt.

Každý volič dostane dva hlasovacie lístky. Na prvom z nich vyberie jedného z kandidátov na primátora a to zakrúžkovaním jeho poradového čísla. Ak volič neoznačí ani jedného kandidáta, alebo označí dvoch, alebo viacej kandidátov, jeho hlas je neplatný.

Podobne na druhom hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové čísla tých kandidátov, ktorí by sa podľa jeho názoru mali dostať do mestského zastupiteľstva. Vo volebnom obvode č. 1 (okrsky č.1 – 15) môžu voliči vybrať najviac 9 kandidátov. Vo volebnom obvode č. 2 (okrsky č.16 – 28) môžu voliči vybrať maximálne 8 kandidátov. Volebný lístok je však vyplnený správne aj v prípade, že zakrúžkujú menej ako 9, resp. 8 kandidátov. Ak na hlasovacích lístkoch volič zakrúžkuje viacerých kandidátov, ako je prípustné, hlasovací lístok je neplatný!

Volič 2 hlasovacie lístky označí v priestore pre úpravu hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok na primátora a hlasovací lístok na poslancov vloží do úradnej obálky a obálku vhodí do volebnej schránky.

Pokiaľ sa volič z vážnych, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, okrsková komisia na jeho požiadanie vyšle k nemu dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

Zoznam kandidátov na post primátora

Zoznam kandidátov na post poslanca

Volebné obvody a volebné okrsky patriace do obvodu:

Volebný obvod č. 1

číslo okrsku – sídlo okrsku a ulice patriace do okrsku
1 Volebná miestnosť: Cirkevná spojená škola, Štefánikova 119
Agátová, Čkalovova, Detvianska, Dubová, Haluzického, Jánošíkova, Kláštorská,
Na Lehote, Orviský kút, Orviská cesta, Pod náhonom, Topoľová, Žilinská cesta
okrem or. č. 1, Nový dvor

2 Volebná miestnosť: Základná škola, Mojmírova 98/30
A. Hlinku súp. č. 38 – 41 a súp. č. 4430, Lipová, Zavretý kút

3 Volebná miestnosť: Stredná odborná škola obch. a služieb, Mojmírova 99/28
A. Hlinku súp. č. 37, 50 – 60, A. Hlinku súp. č. 4882, 4866

4 Volebná miestnosť: Jedáleň pre dôchodcov, Staničná 22
A. Hlinku súp. č. 15 – 21, Dopravná, Javorinská, J. Jesenského, Mudroňova,
Staničná

5 Volebná miestnosť: Základná škola, Mojmírova 98/30
Mojmírova, Sadová, Vodárenská, Ulica pplk. V. Ábela, Milana Antala

6 Volebná miestnosť: Základná škola, Holubyho 1053/15
A. Hlinku, súp. č. 61 – 63, Bottova, Díčova, Holubyho, Hoštáky, Mýtny rad,
Povážská, Sasinkova, Úzka

7 Volebná miestnosť: Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Stromová 1329/34
Fándlyho, Kuzmányho, Nám. 1. mája, Pod Párovcami or. č. pár. 2 – 64 a or. č.
nepár. 1 – 97, Stromová, Valová č. 835/6, Štefánikova, or. č. pár. od 98 a or. č.
nepár. od 75

8 Volebná miestnosť: Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP č. 1493/9
Bernolákova, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Mierová, Nám. SNP,
Palárikova, Potočná, Poštová, Radlinského, Royova, Šafárikova, Štúrova

9 Volebná miestnosť: Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2
Ulica Eugena Suchoňa, Furdekova, Hviezdoslavova, Moyzesova, Nitrianska, Nám.
Slobody, Nám. J. Murgaša, Rázusova, Winterova, Beethovenova, Nábr. I. Krasku,
Nábr. J.J. Torkosa, Nábr. J. Wernhera, Nálepkova, Park – pasáž, Pribinova, Sad A.
Kmeťa, Kúpeľný ostrov

10 Volebná miestnosť: Základná umelecká škola, Teplická 2297/50
Kukorelliho, Ovocná, Teplická or. č. pár. 2 – 120 a or. č. nepár. 1 – 121

11 Volebná miestnosť: Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44
Letná, Valová, okrem or. č. 6, Hričovská, Lednická, Likavská, Starohradská,
Strečnianska, Súľovská, Vršatecká

12 Volebná miestnosť: Cirkevná spojená škola, Pod Párovcami 1397/127
A. Šindelára, Bajzova, Beckovská, Bodona, Budatínska, Čachtická, Domkársky rad,
Ivana Stodolu, Košecká, Pod Párovcami or. č. pár. od 66 a or. č. nepár. od 99, Sv.
Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Svätoplukova, Štefánikova or. č. pár. 2 – 96 a or. č.
nepár. 1 – 73, Tematínska, Trenčianska, E. Belluša, Mariánske námestie

13 Volebná miestnosť: Mestský klub mesta Piešťany (Rozmarín), Teplická 144
Bratislavská, or. č. pár. 2 – 102 a or. č. nepár. 1 – 109 a 155 – 173, Hurbanova,
Partizánska, Teplická or.č. pár. od 122, nepár. od 123, Žilinská cesta or. č. 1

14 Volebná miestnosť: Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9
Cintorínska, Hospodárska, Mliekárenská, Mlynská, Nová, Vrbovská cesta, or. č.
pár. 2 – 68 a or. č. nepár. 1 – 115

15 Volebná miestnosť: Základná škola M.R. Štefánika, Vajanského 1954/35
Chalupkova, D. Tatarku, Detská, Hodžova, Hollého, J. Záborského, Matúškova,
Meštianska, Nábr. Kolomana Fodora, Rastislavova, Vajanského, Urbánkova,
Záhradná

Volebný obvod č. 2

16 Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19
Dlhá, Hlboká, Jozefská, Konečná, Lúčna, Rekreačná, Sibírska, Studená, Valašská,
Vysoká, Golfová, Jachtárska, Kajakárska, K Lodenici, Veslárska

17 Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19
Komenského, Robotnícka, Skalná

18 Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27
A. Dubčeka, Baltská ulica, Fínska ulica, Heinolská ulica, Helsinská ulica, Jantárová
ulica, Jarná, Jazerná ulica, Južná, Ulica J. Sibelia, Krížna, Lužná ulica, Ulica M.
Waltariho, Malá, Nám. J. Kráľa, Okružná, Ulica P. Nurmiho, Panenská, Prístavná,
Ratnovská zátoka, Ružová, Rybná, Sihoťská ulica, Slnečná, Tichá, Veterná

19 Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27
J. Kupeckého, Kúpeľná, Vážska

20 Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19
Gaštanová, Javorová

21 Volebná miestnosť: Mestská knižnica, Školská 4761/19
8. mája, Krajinská, Sládkovičova, Školská

22 Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19
Bratislavská or. č. pár. od 104 a or. č. nepár. 111 – 153, 177, Brezová

23 Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40
E. F. Scherera

24 Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40
Adama Trajana or. č. pár. 14 – 24, Mateja Bela or. č. pár. 32 – 54, nepár. 23 – 35

25 Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40
Adama Trajana or. č. pár. 2 -12 a or. č. nepár. 3 – 37

26 Volebná miestnosť: Hala telesne ťažko postihnutých, N. Teslu 4790/28
Brigádnická, Družstevná, N. Teslu, Obchodná, Priemyselná, Vrbovská cesta or. č.
pár. od 70 a or. č. nepár. od 115

27 Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40
Mateja Bela or. č. pár. 2 – 30 a or. č. nepár. 1 – 21

28 Volebná miestnosť: býv. Rodinný detský domov n. o., Družby 4183/26
Dudvážska, Družby

(inf)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972