Connect with us

Aktuality

Vládny „protiteroristický balíček“ platí od nového roka. Čo nás môže čakať?

Published

on

Od 1. januára platí na Slovensku takzvaný protiteroristický balíček. V praxi ide o zmenu niektorých zákonov, ktorou sa posilňuje právomoc polície, Slovenskej informačnej služby a iných zložiek v súvislosti s hrozbou terorizmu. Ide napríklad o oprávnenie zaistiť osobu, ktorá sa vyskytuje na mieste, kde hrozí teroristický útok, policajti ďalej môžu kontrolovať dopravné prostriedky či ich pohyb, predlžujú sa ním tiež niektoré lehoty ako obligátorna väzba, či zdržanie neobvyklej obchodnej operácie.

policajt-dopravny-ilustrNárodná rada SR na návrh vlády schválila v decembri balík protiteroristickej legislatívy, ktorým Slovensko reaguje na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Európe: novelu ústavy a zmeny v 16 zákonoch obsiahnuté v novele Trestného zákona. Zmeny majú podľa predsedu vlády SR Roberta Fica smerovať k posilneniu bezpečnosti Slovenskej republiky. Návrhované úpravy legislatívy parlament „odklepol“ napriek nesúhlasu prezidenta Andreja Kisku, ktorý využil svoje právo veta.

Súčasťou legislatívneho balíka je napríklad vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb, ďalej sa mení Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka, Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch, Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti  a o ochrane pred financovaním terorizmu, Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov, Zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách (v gescii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR).

vezeniePodľa tlačovej správy, ktorú vydalo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ide najmä o tieto zmeny v legislatíve:

Na základe skúseností a oprávnených požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní sa predlžuje lehota, počas ktorej môže byť osoba podozrivá zo spáchania trestných činov terorizmu zadržaná, zo 48 na 96 hodín. Vzhľadom na závažnosť trestných činov terorizmu je podľa navrhovateľov súčasná lehota nevyhovujúca pre náležité objasnenie veci a zadováženie potrebných dôkazov zo strany kompetentných orgánov štátu (v konečnom dôsledku aj pre prípravu a výkon obhajoby).

Rozširujú sa dôvody na zaistenie osoby aj o situáciu, ak sa osoba nachádza na mieste, na ktorom hrozí teroristický útok alebo na ktorom došlo k teroristickému útoku. Maximálna dĺžka zaistenia sa v takýchto prípadoch predlžuje z 24 hodín na 48 hodín. Dôvodom je skutočnosť, že pri objasňovaní trestnej činnosti terorizmu je potrebná dlhšia doba na získanie relevantných informácií, najmä v súvislosti s identifikáciou páchateľov.

policiaNanovo sa formuluje oprávnenie na zastavenie a prehliadku dopravného prostriedku. Konkrétne dopĺňajú sa zakázané veci a nebezpečné látky, pátranie po ktorých môže byť dôvodom na prehliadku (jadrový alebo iný rádioaktívny materiál, vysoko rizikové chemické látky, vysoko rizikové biologické agensy a toxíny). Dopĺňa sa možnosť vykonať elektronickú kontrolu vozidla a umožniť prehliadku dopravného prostriedku aj pri odhaľovaní nelegálnej migrácie.

Oprávnenia pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy pred teroristickými útokmi sa rozširujú aj na inú hromadnú dopravu osôb.

Precizuje sa možnosť uzatvoriť verejne prístupné miesto, na ktorom hrozí, že dôjde alebo na ktorom došlo k teroristickému útoku.

policiaNavrhuje sa, aby špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane (napr. gumové projektily alebo strelnú zbraň so zariadením na osvetľovanie cieľa) mohli používať nielen príslušníci služby osobitného určenia, ale aj príslušníci iných zložiek, ktoré sú na mieste zásahu zvyčajne ako prví.

O nasadení policajtov v službe osobitného určenia bude môcť rozhodnúť nielen iba prezident Policajného zboru, ale aj ním poverená osoba.

Rozširujú sa prípady, kedy budú môcť policajti použiť pri služobnej činnosti ochranné kukly v záujme osobnej bezpečnosti policajtov a im blízkych osôb.

Upravuje sa spracúvanie a poskytovanie informácií z databáz Interpolu tak, aby bolo možné do zahraničia aj iniciatívne zasielať údaje o osobách podozrivých z trestnej činnosti. Zároveň sa umožňuje spravodajským službám (Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu) poskytovať informácie zo Schengenského informačného systému prostredníctvom Policajného zboru, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh na úseku boja proti činnosti súvisiacej s terorizmom alebo s iným ohrozením bezpečnosti štátu.

Vzhľadom na to, že aj colníci tvoria ozbrojený zbor, umožňuje sa ich využitie na plnenie úloh Policajného zboru na základe rozhodnutia vlády (rovnako, ako je tomu pri Zbore väzenskej a justičnej stráže).

Podobne, ako je tomu v prípade  nezvestných osôb, umožňuje sa zisťovanie prevádzkových a lokalizačných údajov aj u hľadaných osôb za podmienky, že pátranie po nich sa vykonáva  na základe už právoplatného rozhodnutia súdu; okrem toho sa zakotvuje diaľkový, nepretržitý a priamy prístup k takýmto údajom, a to na základe už existujúcich technických možností.

Zmena zákona o ochrane svedka umožní poskytovať ochranu svedkovi aj pri všetkých trestných činoch terorizmu.

letisko lietadloV zákone o cestovných dokladoch sa mení možnosť odoprieť vydanie a odňať už vydaný cestovný doklad, ktorá je viazaná na maximálnu lehotu jedného roka, sa bude môcť aj opakovane predlžovať, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu.

Pri  ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti  a financovaním terorizmu sa predlžujú lehoty zdržania neobvyklej obchodnej operácie (základná lehota sa predlžuje zo 48 hodín na 120 hodín a možnosť jej predĺženia sa navrhuje upraviť z 24 hodín na 72 hodín). Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu sa totiž deje najmä v medzinárodnom kontexte a súčasné lehoty podľa vyjadrenia ministerstva neposkytujú dostatočný časový priestor pre finančnú spravodajskú jednotku na analýzu, vyhodnotenie a spracovanie informácií.

Občania Európskej únie a ich rodinní príslušníci budú môcť vycestovať z územia SR cez vonkajšiu hranicu len s platným dokladom totožnosti, resp. len s platným cestovným dokladom. Policajný zbor bude mať oprávnenie zamietnuť ich vycestovanie, ak tieto doklady pri sebe nemajú.

pas-ilustr.jpg-nggid0529151-ngg0dyn-520x340x100-00f0w010c010r110f110r010t010Taktiež sa umožňuje zamietnuť vycestovanie občanovi EÚ a jeho rodinnému príslušníkovi, ak existuje dôvodné podozrenie, že sa v zahraničí zúčastnia bojovej alebo inej činnosti v prospech organizovanej ozbrojenej skupiny.

Trvalý pobyt na neobmedzený čas bude možné udeliť z dôvodu bezpečnostných záujmov nielen na základe žiadosti Slovenskej informačnej služby, ale aj na základe Vojenského spravodajstva.

Letecký dopravca bude povinný nielen na žiadosť policajného útvaru na hraničnom priechode, ale aj na žiadosť Slovenskej informačnej služby, poskytnúť údaje o cestujúcich, ktorých prepravuje na územie SR cez vonkajšiu hranicu.

Pri zákone o elektronických komunikáciách (v gescii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) ide o úpravu vo väzbe na zmeny v zákone o Policajnom zbore súvisiacu s poskytovaním prevádzkových a lokalizačných údajov pri pátraní po hľadaných a nezvestných osobách.

Zdroj: www.minv.sk, ilustr. foto: archív PNky

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články