Nezamestnanosť je prejavom nerovnováhy medzi dopytom a ponukou na trhu práce. Jej veľkosť je v priestore a v čase silne diferencovaná. Tak ako príčin, aj foriem nezamestnanosti je viacero. Zvyčajne sa hovorí napríklad o systémovej, štrukturálnej, sezónnej, prípadne skrytej nezamestnanosti. Ako nezamestnaní sú označované práceschopné osoby, ktoré si na trhu práce nemôžu nájsť platené zamestnanie.
Dôvodom môže byť objektívny nedostatok pracovných príležitostí, ale napríklad i nedostatočné (alebo nevhodné) vzdelanie uchádzačov o zamestnanie, chýbajúca prax a podobne. Poznanie týchto špecifík je dôležité pre efektívne riešenie tohto problému.
Aj keď Piešťany nepatria medzi mestá s extrémne vysokou mierou nezamestnanosti, tento fenomén výrazne ovplyvňuje život jeho obyvateľov. Podľa dostupných údajov zo Štatistického úradu SR a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, dosahuje v súčasnosti mie-ra nezamestnanosti medzi obyvateľmi okresu Piešťany približne 8 %. Vývoj celkového počtu uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v meste Piešťany znázorňuje nasledujúci graf.

gr1 kopie

REKLAMA

10437730_857054850982531_5808655373408099410_n

Nezamestnanosť postihuje vo väčšej miere niektoré skupiny obyvateľov. Medzi zvlášť rizikové patria čerství absolventi škôl, uchádzači v preddôchodkovom veku, ženy po materskej dovolenke a pod. Tento vývoj máme možnosť sledovať aj v Piešťanoch. Najvyšší počet uchádzačov o zamestnanie, ako ukazuje nasledujúci graf, patrí do vekovej skupiny 20 až 30 rokov a 55 až 60 rokov.

gr2
Významným faktorom je aj najvyššie dosiahnuté vzdelanie uchádzača o zamestnanie a samozrejme aj odbor, v ktorom bolo dosiahnuté. Najvyšší počet UoZ v našom meste má stredoškolské odborné vzdelanie. Prekvapujúco sa jedná najmä o osoby s úplným stredným odborným vzdelaním. Tento fakt si vyžaduje podrobnejšiu analýzu, ktorá by brala do úvahy nielen odbor, v ktorom toto vzdelanie získali, ale aj dopyt po týchto profesiách.
Vysoká nezamestnanosť veľmi negatívne ovplyvňuje nielen týchto jednotlivcov, ale má nepriaznivý vplyv na celú spoločnosť. Prejavuje sa vo zvýšených nákladoch na sociálne zabezpečenie, pôsobí (cez zvyšovanie ponuky pracovnej sily) aj na samotný trh práce a výšku miezd, vplýva na kúpyschopnosť obyvateľstva… Preto je komplexné a najmä efektívne riešenie tejto problematiky jednou z najdôležitejších úloh, ktoré stoja pred našimi politickými reprezentantmi.

Peter Tremboš

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972