Základná škola F. E. Scherera bude mať s veľkou pravdepodobnosťou nového zriaďovateľa, po Meste Piešťany by mala zriaďovateľské povinnosti prevziať spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien. Znamenalo by to, že škola by sa stala súkromnou, ale rodičom by to neprinieslo žiadne navyšovanie poplatkov. Nezmenené by zostalo vedenie školy i pedagogický zbor, pribudnúť by malo nové vybavenie učební a rozšíriť by sa mala výučba nemeckého jazyka. V pondelok 21. novembra o 15:00 je na pláne stretnutie medzi zástupcami Základnej školy F. E. Scherera a Deutsch – Slowakische Akademien, následne o 17:00 je na pláne prezentácia zámeru pred rodičmi žiakov. Viac informácií sa zatiaľ môžete dozvedieť  z rozhovoru s predsedom predstavenstva DSA Marekom Nikelom.

image1

Predseda predstavenstva DSA Marek Nikel.

Prečo sú práve Piešťany ďalším mestom na Slovensku, o ktoré ste sa začali zaujímať?

DSA má záujem vytvoriť sieť materských, základných a stredných škôl postupne vo vybraných regiónoch Slovenska. Ďalším kritériom je perspektíva previazanosti na miestne priemyselné firmy, ochota samosprávy ísť do spoločného projektu s cieľom vytvoriť priestor na zatraktívnenie vzdelávania v regióne.

V akom termíne by chcela Deutsch-Slowakische Akademien prebrať zriaďovateľské povinnosti Základnej školy F. E. Scherera?

Zmena zriaďovateľa predstavuje určitý zákonom upravený schvaľovací proces, začínajúci rokovaním Rady školy, hlasovaním poslancov až po definitívne stanovisko Ministerstva školstva. Ale zatiaľ máme v drvivej väčšine skúsenosť, že sme sa stali novými zriaďovateľmi k termínu začatia nového školského roku v septembri. Práve takéto termíny majú napokon aj praktické logické dôvody.

Ako by ste definovali najzásadnejšie zmeny, ktoré by čakali Základnú školu F. E. Scherera po zmene zriaďovateľa?

Naša ponuka je založená na troch pilieroch. Väčší dôraz na podporu jazykového vzdelávania v anglickom a nemeckom jazyku, zameranie sa na polytechnickú výchovu a podpora športových aktivít na škole. Vo všetkých oblastiach úzko spolupracujeme s našou materskou nemeckou spoločnosťou.

ZŠ F.E (1)

Len nedávno došlo k dohode a schváleniu prebratia zriaďovateľských povinnosti na ZŠ s MŠ na Námestí Kubínyiho v Lučenci. Ako k tomu pristúpili orgány samosprávy, vedenie školy a obyvatelia mesta?

Od začiatku sme cítili v Lučenci ústretový konštruktívny prístup všetkých zúčastnených. Začínajúc pani primátorkou, cez poslancov až po vedenie a zamestnancov Základnej školy. Všetci videli v zmene zriaďovateľa na našu spoločnosť šancu pre školu. Ešte pred hlasovaním mestských poslancov boli dohodnuté s vedením mesta právne dokumenty, ktoré stanovovali presné podmienky prechodu zriaďovateľských kompetencií. Dôležité bolo, že sa nám podarilo vysvetliť prínosy vstupu DSA na školu aj rodičom žiakov.

Panovali pred zmenou zriaďovateľa v Lučenci podobné obavy ako v Piešťanoch?

Treba pripomenúť, že dodnes sme sa stali novým zriaďovateľom už v piatich základných respektíve stredných odborných školách na celom území Slovenska. Samozrejme určité obavy a neistotu sme pociťovali v každom prípade, čo je však úplne prirodzené. Školy predtým roky fungovali určitým zažitým spôsobom, zriaďovateľmi boli samosprávne kraje respektíve mestá. Keď zrazu prichádza súkromný zriaďovateľ a ešte k tomu so zahraničným akcionárskym zázemím, vedenie školy, učitelia, rodičia, poslanci si kladú otázky, čo takáto zmena môže priniesť. O to viac, že sa to deje v prostredí výchovy a vzdelávania mladých ľudí.ZŠ F.E (4)

Riaditeľka školy Gizela Talačová vyjadrila určitú neistotu ohľadom činnosti školského klubu, centra voľného času, materskej školy a školskej jedálne. Plánujete zachovanie spomenutých školských zariadení na základnej škole v rovnakej podobe ako doteraz?

Môžeme garantovať, že aj v prípade zmeny zriaďovateľa na našu spoločnosť tieto školské zariadenia zostanú zachované a budú naďalej pôsobiť ako doteraz. Naša podpora je v skvalitňovaní poskytovaných služieb.

Čakajú školu nejaké zmeny v učiteľskom zbore, prípadne vo vedení?

V každej škole, v ktorej sme získali zriaďovateľské kompetencie, sme rešpektovali doterajšie pracovno-právne zmluvy zamestnancov, čo napokon vyplýva aj zo zákona. V nijakej škole sme v súvislosti s naším vstupom nemenili vedenie školy. Vedenie školy vždy malo našu dôveru a dôležité je pripomenúť, že zmenou zriaďovateľa sa škola ako právny subjekt nemení a ostávajú zachované všetky pracovno-právne vzťahy.

Bude vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien nejakým spôsobom zasahovať do bežného riadenia školy?

Bežné každodenné riadenie školy je v plnej kompetencii riaditeľa a vedenia školy. Z pozície vedenia zriaďovateľa je zabezpečený odborný servis, poradenstvo a know how.

Z akého dôvodu podporujete duálne vzdelávanie a práve rozvoj nemeckého jazyka?

Sme dcérskou spoločnosťou nemeckého vzdelávacieho Združenia EBG so sídlom v Magdeburgu, ktorá za 25 rokov vybudovala vo viacerých spolkových krajinách úspešnú sieť stredných odborných škôl a odborných stredísk. Jedným zo základných pilierov bol práve systém duálneho vzdelávania, dôraz na praktickú časť výučby, efektívne prepojenie na priemyselné firmy v regióne. Skúsenosti materskej spoločnosti hodláme uplatniť aj v našich podmienkach. O to viac, že na Slovensku existuje v súčasnosti a osobitne v kľúčovom automobilovom priemysle akútny nedostatok kvalifikovaných mladých ľudí.

Je výučba nemeckého jazyka dobrovoľná alebo bude pre žiakov povinnou?

Na školách, na ktorých sme sa stali novým zriaďovateľom, zostal ako prioritný anglický jazyk, čo je v súlade so slovenským vzdelávacím systémom. Ponúkame žiakom na základe dobrovoľnosti možnosť výučby nemeckého jazyka, pričom môžeme využívať zapojenie učiteľov z Nemecka ako aj najmodernejšie formy jazykovej prípravy formou e-learningu a distance learningu, čiže výučby prostredníctvom videokonferencií.dsa-zakladne-skoly-1024x682

Prečo máte záujem ponúkať polytechnickú výchovu?

Duálne vzdelávanie je zo zákona možné až na stredných odborných školách, ale rozšírenie polytechnickej výchovy, väčší dôraz na dielne, môže žiakom základnej školy napomôcť rozvíjať ich danosti a talent aj týmto smerom a lepšie ich zorientovať pri výbere vhodnej strednej školy či gymnázia.

Pri spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien sa často skloňuje zvyšovanie kvality výučby, rozvoj technického i materiálneho vybavenia škôl a podobne. Čo všetko by na škole v tejto oblasti pribudlo?

DSA prejavila záujem získať zriaďovateľské kompetencie na základnej škole v Piešťanoch, rokuje s vedením mesta a poslancami, chceme sa stretnúť s vedením školy a rodičmi žiakov, aby sme vysvetlili svoje zámery a prípadne vyvrátili pochybnosti. Postupne sa budeme snažiť bližšie sa zoznámiť s podmienkami na škole a s jej potrebami.

Budú musieť rodičia žiakov v súvislosti so zvýšením kvality výučby počítať s novými poplatkami?

Nie, štúdium aj po zmene zriaďovateľa zostane bezplatné. Naopak žiakom ponúkame možnosť pobytov, stáží a exkurzií v našich zriadeniach na Slovensku i v partnerských školách a zariadeniach v Nemecku. Plánujeme sa podieľať príspevkami pre školu a žiakov na organizovaní výletov a pobytov ,čo by malo predstavovať určitý motivačný prvok pre žiakov a finančnú podporu pre rodičov.

-lt/Zdroj: F. E Scherera, Deutsch – Slowakische Akademien/Foto: archív, Deutsch – Slowakische Akademien-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972