Zdravý človek často ani nemá dôvod uvedomovať si čo i len existenciu hlavových nervov. Tento stav sa však dramaticky zmení pri ich narušení. Správna funkcia hlavových nervov je mimoriadne dôležitá pri zabezpečení vnímania okolitého sveta – zraku, sluchu, chuti, čuchu, pri vnímaní bolesti, ale i motorike – zabezpečení pohybu jazyka, mimických svalov, hlasiviek, v neposlednom rade schopnosti prehĺtať a samozrejme aj pri motorike celého tela, jeho rovnováhy. Problematike 12 hlavových nervov sa na 3. multidisciplinárnom sympóziu v neurorehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch venovali koncom apríla experti zo Slovenska, Čiech a Talianska.

Narušenia hlavových nervov môžu postihnúť ľudí vo všetkých vekových kategóriách. Či už ako následok infekcií, cievnych mozgových príhod, nádorov, operácií, úrazov alebo vrodených ochorení. A preto je multidisciplinárna spolupráca viacerých lekárskych odborov, logopédov a psychológov kľúčová k dosiahnutiu priaznivého výsledku liečby ich zdravotného stavu. 160 účastníkov sympózia 12 hlavových nervov malo 26. a 27.4.2019 možnosť prebrať s kolegami inovatívne terapeutické aj operačné postupy a nacvičiť si praktické zručnosti z oblasti diagnostiky a terapie vestibulárneho systému, poruchy prehĺtania, sluchu, čuchu a chuti, endoskopického vyšetrenia dutých orgánov krku a elektronickej podpore hltacích svalov.

„Stretnutie neurológov, chirurgov, otorinolaryngológov, ortopédov, psychológov, fyzioterapeutov na jednom mieste vyvolalo veľmi plodnú diskusiu, keďže odborníci na Slovensku zatiaľ nemajú veľa príležitostí si takto medziodborovo vymieňať svoje skúsenosti na jednom mieste,“ hovorí Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH.

„V centre záujmu všetkých stálo zvýšenie kvality života pacienta pri diagnózach spojených s poškodením hlavových nervov. Lekári sú často v situácii, keď hrá rozhodujúcu úlohu čas, musia vybrať najlepšie riešenie z hľadiska ekonomiky prevádzky a jeho personálneho vybavenia. Ale účastníci sympózia sa zhodli na tom, že záleží len na ich aktivite, kedy a v akej forme sa presadí aj u nás zavedenie najnovších postupov aj do praxe,“ dodáva Adelaida Fábianová, medicínska riaditeľka ADELI Medical Centra.

Záštitu nad podujatím prevzali najvyššie slovenské kapacity

Cieľom organizátorov sympózia 12 hlavových nervov Doc. MUDr. Miroslava Tedlu, PhD., MPH z kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB v Bratislave a PaedDr. Adelaidy Fábianovej, medicínskej riaditeľky ADELI Medical Centra, bolo pripraviť podujatie atraktívne pre lekárov rôznych špecializácií, logopédov a iných pracovníkov venujúcich sa uvedenej problematike, čo sa podľa pozitívnych ohlasov aj podarilo. Záštitu nad podujatím prevzali Prof. MUDr. Milan Profant, CSc., prednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK v Bratislave, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre otorinolaryngológiu a generálny sekretár IFOS (International Federation of ORL Societies) a doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. Prof., predseda Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku.

TS

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972