Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch vyhlásilo od 15. júna čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme pre okresy Piešťany a Hlohovec. Okrem iného to znamená, že v lesoch nesmiete používať otvorený oheň, fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, či vypaľovať porasty. Rovnako sa v tomto čase nesmú na lesných pozemkoch spaľovať horľavé látky, čo by mohlo spôsobiť požiar. V prípade nedodržania tohto nariadenia hrozí fyzickej osobe pokuta cez 300 eur, právnickej cez 16-tisíc.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bol vyhlásený v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi a o požiarnej prevencii od 15. júna 8:00 h do odvolania na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, to jest 50 m od hranice lesného pozemku. Nariadením sa zakazuje fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú povinní zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť a pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať. Ich úlohou je tiež zabezpečiť vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.
Povinnosťou je tiež prijať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, či prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku. Úlohou je tiež vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje musia byť vybavené účinným zachytávačom iskier.

-red- Ilustr. foto: -mp- Zdroj: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972