Medzinárodnej konferencie o cestovnom ruchu v Jihlave sa koncom februára sa so svojím príspevkom zúčastnili tiež dvaja zástupcovia nášho regiónu – poslanec Peter Tremboš s manželkou Miroslavou, ktorá pôsobí na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Poslanec vyzýval k účasti aj zástupcov Mesta a Rezortu Piešťany, nakoniec sa k nim však nikto nepripojil. Miroslava Trembošová z podujatia spracovala aj skrátené zhodnotenie, ktoré vám dnes predstavujeme. Príspevkov na tému cestovného ruchu od manželov Trembošovcov prinesieme viacero, ak vás táto téma zaujíma, sledujte portál PNky.

800px-Jihlava_CZ_main_square_PICT2911

V Jihlave aj o Piešťanoch, alebo stručný report z vedeckého podujatia v nie tak vzdialenej Jihlave

V dňoch 25. a 26. februára sa v centre Českomoravskej vysočiny, v Jihlave, uskutočnila v poradí 10. medzinárodná konferencia o problematike cestovného ruchu. Túto akciu zorganizovala Katedra cestovného ruchu Jihlavskej Vysokej školy polytechnickej v spolupráci s oblastnou organizáciou Vysočina Tourism. Podobne ako minulý, aj tento rok sme sa aktívne zúčastnili tejto vydarenej akcie, a tak máme možnosť čitateľom poskytnúť informácie z prvej ruky.

Odborným garantom konferencie bol významný český geograf, vysokoškolský učiteľ, vedec a aj cestovateľ, profesor Petr Chalupa, ktorého máme tú česť už dlhšie osobne poznať. Vo vedeckom výbore konferencie boli zastúpené viaceré, najmä univerzitné pracoviská zaoberajúce sa problematikou cestovného ruchu. Samozrejme nielen z Čiech a Slovenska, ale aj z ďalších stredoeurópskych krajín – Poľska, Maďarska, Litvy, Rakúska a aj z Ukrajinského Užhorodu. Tieto krajiny nespája len zemepisná poloha, ale do veľkej miery aj spoločná história a spoločné záujmy – najmä potreba rozvíjať cestovný ruch, ktorý je chápaný ako významný rozvojový faktor.

Jihlava_pozvanka (1)-page-001Programu konferencie sa zúčastnilo viac ako 130 špecialistov z rôznych oblastí súvisiacich s cestovným ruchom, predstaviteľov samospráv a podnikateľských subjektov. Prvý deň stretnutia bol venovaný odborným prednáškam. Na úvodnom plenárnom zasadaní odznelo niekoľko príspevkov tematicky zameraných na vývoj a perspektívy cestovného ruchu vo svete, nové trendy, ktoré sa začínajú uplatňovať v tejto oblasti, na hodnotenie vplyvu technológií, existujúce prekážky i koncepcie podpory cestovného ruchu.

Následne, až do večerných hodín nasledovali prednášky v štyroch samostatných, paralelne zorganizovaných sekciách. Prvá sekcia bola zameraná na regionálny rozvoj a cestovný ruch, náplňou druhej bol marketing a ekonomika cestovného ruchu, tretia sekcia mala v centre pozornosti podnikanie v cestovnom ruchu a v štvrtej bol vytvorený priestor pre prezentáciu doktorandom a mladým výskumníkom.

Takéto členenie bolo, vzhľadom na vysoký počet účastníkov a obmedzený čas konania konferencie, nevyhnutné. Preto sme sa nemohli zúčastniť prezentácií všetkých príspevkov. Časť z nich bude po úspešnej recenzii publikovaná. Tie najhodnotnejšie budú zverejnené v zborníku z konferencie, ktorý bude predložený k indexácii v Thomson Reuters Conference Proceedings database. Zvyšné by mali byť uverejnené v elektronickom časopise Studia Turistica.

Z bohatej ponuky prezentácií, ktoré na konferencii odzneli, nás zaujali najmä tie, ktoré sa venovali súčasným trendom v rozvoji cestovného ruchu a jeho vzťahu k rozvoju destinácie. Z tohto aspektu bol zaujímavý napríklad príspevok, ktorý predniesol profesor Michael Mair z Viedenskej Fachhochshule für Management s názvom What is tourism? Prezentoval v ňom zmeny, ktoré za posledné storočie ovplyvnili charakter cestovného ruchu a načrtol aj perspektívy jeho ďalšieho vývoja. Zaujal nás aj príspevok Jána Kameníčka, riaditeľa spoločnosti TravelCLICK o nových informačných technológiách a ich vplyve na cestovný ruch ako aj Jiřího Dušeka  z Vysokej školy európskych a regionálnych štúdií v Českých Budějoviciach na tému Lázeňství jako faktor regionálního rozvoje.

thermia

Podobnej problematike sme sa venovali aj v našom príspevku, ktorý odznel v poobedňajšej časti prvého dňa konferencie. Jeho ústrednou témou je vzťah medzi cestovným ruchom a rozvojom mesta Piešťany. V prvej časti sa venujeme teoretickým východiskám a metodike riešenia tejto problematiky. V jadre práce uvádzame históriu kúpeľníctva v Piešťanoch a vývoj návštevnosti, ktorý má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Následne sa venujeme negatívnym následkom tohto vývoja. Prejavujú sa v stagnácii rozvoja maloobchodnej siete, v poklese zamestnanosti, zvýšenej dochádzke za zamestnaním a aj poklesom počtu obyvateľov mesta. Domnievame sa, že práve nedostatočné pochopenie a využívanie nových trendov, ktoré formujú dopyt v súčasnom cestovnom ruchu je jednou z najvýznamnejších príčin tohto stavu. Bolo by naivné očakávať, že k jeho zlepšeniu dôjde len čiastkovými opatreniami „Ad hoc“, bez snahy o komplexné riešenie tejto problematiky. Tejto téme sa budeme venovať i naďalej a výsledky postupne sprístupňovať čitateľom.

Druhý deň programu konferencie bol vyhradený na exkurziu po historickom centre mesta Jihlava, ktoré bolo v minulosti významným banským mestom s ťažbou striebra. Nachádza sa tu viacero hodnotných ranogotických a renesančných stavebných pamiatok. Navštevované je aj Jihlavské podzemie, ktoré predstavuje labyrint chodieb budovaných v niekoľkých poschodiach v celkovej dĺžke až 25 km. Tento prvok nám síce v Piešťanoch chýba, napriek tomu si ale vieme predstaviť, že by sa podobná akcia mohla uskutočniť aj v našom meste, ktoré na to má temer ideálne predpoklady.

Účasť na tejto konferencii bola jednoznačne prínosom pre rozvoj poznania v oblasti cestovného ruchu a je škoda, že sa jej nezúčastnili aj ďalší odborníci z Piešťan. Vedenie mesta, všetci poslanci ako aj predstavitelia oblastnej organizácie cestovného ruchu – Rezort Piešťany boli včas informovaní. O pár týždňov sa podobné podujatie uskutoční v meste Tábor, ústrednou témou bude kúpeľný cestovný ruch, snáď nás tam z Piešťan bude viac…

Miroslava Trembošová

Autorka vyštudovala geografiu, venuje sa problematike maloobchodu, cestovnému ruchu, marketingu a manažmentu územia, pracuje na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a býva v Piešťanoch.

Ilustr. foto: wikipedia, archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972