V Jaslovských Bohuniciach chcú spaľovať  aj jadrový odpad zo zahraničia

V Jaslovských Bohuniciach chcú spaľovať aj jadrový odpad zo zahraničia

16. decembra 2019 Off Od PNky.sk

Jadrová vyraďovacia spoločnosť pripravuje optimalizáciu spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov. V zrozumiteľnej reči to znamená snahu o navýšenie objemu spracúvaného rádioaktívneho odpadu aj o odpad zo zahraničia. Obce v regióne majú na tento zámer rozličné pohľady.

Časť z nich súhlasí so zámerom ak z toho budú mať aj finančný profit. Ďalší zástupcovia samospráv sú zásadne proti s odvolaním sa na ochranu životného prostredia. V pondelok 16. decembra o 15.00 hod. je v Dome kultúry vo Veľkých Kostoľanoch naplánované opakované verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov plánovaného rozšírenia kapacít.

Podľa JAVYS optimalizované kapacity technológií budú aj naďalej využívané z vyraďovania JE A1 a V1, prevádzky jadrových zariadení TSÚ RAO, Finálneho spracovania kvapalných RAO, Medziskladu vyhoretého jadrového paliva, Integrálneho skladu RAO ako aj z prevádzky jadrových elektrární v SR – JE V2 v Jaslovských Bohuniciach, EMO 1,2 v Mochovciach a v budúcnosti EMO 3,4, inštitucionálnych RAO i rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu. V pláne je tiež spravovanie rádioaktívneho odpadu v rámci poskytovaných jadrových služieb pre zahraničných partnerov, pričom záujem je hlavne z Talianska.

Spoločnosť pracuje s dvomi variantami. Pri prvom je v pláne navýšiť kapacitu navýšením zmennosti pri využití jestvujúcich stavebných objektov. Druhý variant hovorí o zvýšení kapacity vybudovaním nových objektov, ktoré by si vyžiadali záber pôdy a plôch o výmere 3740 m2. Podľa informácií zverejnených na stránkach Jadrovej vyraďovacej spoločnosti, preferovaný je prvý variant.

Občania spísali petíciu

Petíciu, ktorá vyzýva Ministerstva životného prostredia SR, aby v záverečnom stanovisku posudzovania vplyvov na životné prostredie stanovilo, že limit pre spaľovanie rádioaktívneho odpadu sa nebude meniť a zostane 240 t za rok, podpísalo online doteraz 750 ľudí. 

Občania zásadne nesúhlasia s dovozom, spracovávaním a úpravou rádioaktívnych odpadov zahraničného pôvodu. Zároveň žiadajú Vládu Slovenskej republiky a Národnú radu Slovenskej republiky, aby navrhli a prijali také legislatívne úpravy v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré zakážu dovoz RAO zahraničného pôvodu do Slovenskej republiky a spracovávanie a úpravu RAO zahraničného pôvodu na území Slovenskej republiky.

-th- Zdroj: JAVYS, peticie.com