V Hlohovci hľadajú náčelníka mestskej polície. Záujemcovia musia mať absolvované vysokoškolské štúdium II. stupňa a prax v riadiacej činnosti v bezpečnostných zložkách minimálne päť rokov. Prihlasovať sa môžu do 5. júna.

mestska policia2

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 maj18
„Ďalšími požiadavkami sú občianska a morálna bezúhonnosť. Svoje písomné žiadosti môžu doručiť osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu Mestského úradu: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec. K žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné predložiť štruktúrovaný životopis ako aj návrh koncepcie rozvoja Mestskej polície v Hlohovci. Potrebná je tiež overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie/potvrdenie preukazujúce prax v riadiacej funkcii, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania,“ informovala Zuzana Hrinková Siebenstichová z hlohoveckého mestského úradu.

Obálku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 5. 6. 2015 s označením: „Náčelník MsP – neotvárať“. Bližšie informácie o výberom konaní poskytuje primátor Ing. Miroslav Kollár na telefónom čísle 033/73 681 01. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť nové výberové konanie.

Náčelníka mestskej polície v zmysle zákona na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

Zdroj: TS MsÚ HC/red Ilustr. foto: mp

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972