Mesto Piešťany vyzýva dlžníkov, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti voči samospráve. Ľudia aj firmy dlhujú piešťanskej radnici tisíce eur.

„Mesto Piešťany týmto upozorňuje a vyzýva dlžníkov Mesta Piešťany, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti a finančné záväzky voči Mestu Piešťany a zaplatili doteraz neuhradené dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad),“ uvádza radnica na svojej web stránke.

Piešťany pravidelne zverejňujú aj mená osôb a názvy firiem, ktoré sú dlžníkmi samosrávy.

„V prípade, že nedoplatky nebudú uhradené v termíne do 31.12.2020 upozorňujeme, že Mesto Piešťany pristúpi k ich vymáhaniu v exekučnom konaní, čo pre dlžníka bude predstavovať ďalšie náklady spojené s trovami exekúcie a súdnym poplatkom,“ oznámila radnica.

O výške svojho dlhu sa môže každý nformovať na týchto telefónnych číslach:
– daň z nehnuteľností, daň za psa: 033/7765485, 7765486, 7765488
– miestny poplatok za komunálne odpady a DSO: 033/7765487
– daň za užívanie verejného priestranstva: 033/7765485.

Zdroj: piestany.sk

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972