Starostlivosť o piešťanskú mestskú zeleň berú do svojich rúk okrem správcu zelene, teda Služieb mesta Piešťany, aj obyvatelia. V posledných dňoch samozvaní správcovia „odborne“ ošetrili päť stromov na mestských pozemkoch. Výsledky už na prvý pohľad nedávajú niektorým drevinám veľkú nádej na prežitie. Pracovníci Služieb mesta Piešťany apelujú na občanov, aby stromy neorezávali na vlastnú päsť, ale nechali to na odborne spôsobilé osoby tejto mestskej organizácie. Potreby a požiadavky môžu nahlásiť prostredníctvom kontaktov SMP.

Lipy na Hoštákoch po orezávke, ktorú spravili svojvoľne občania.

Služby mesta Piešťany ako správca verejnej zelene zodpovedajú za výsadby, údržbu zelene a dobrú kondíciu a estetické pôsobenie vegetačných úprav. V prípade, že pracovníci SMP zistia nepovolené orezy, prípadne výruby či iné zásahy, nahlasujú ich majiteľovi, teda Mestu Piešťany. Pracovníci mestského úradu následne rozhodujú a konajú v zmysle zákona, keď vec odovzdajú  Okresnému úradu – odboru životného prostredia. Tento nepovolené zásahy preveruje, vyhodnocuje a vykonáva právne a legislatívne úkony a taktiež stanovuje náhradu škody, prípadne iné stanovené úkony a opatrenia.

„V súčasnosti sú v štádiu riešenia dreviny na ulici Slnečná (tuja), Radlinského (lipa 2x) a Hoštáky (lipa 2x). Takýto postup zo strany obyvateľstva je nepovolený a neakceptovateľný, často vznikajú škody priame ale aj následné. Neodborným zásahom sa dreviny poškodzujú alebo úplne devastujú, kvôli nevedomosti postupov, nerozoznávania druhov drevín, času orezávania a kvôli neakceptovaniu hrúbky a kategórie konárov,“ vysvetľuje Ing. Denis Bechera, záhradný a krajinný architekt a biotechnik krajinnej zelene  SMP. 

„Rany u drevín – kalusové pletivo u konárov sa môže zle regenerovať a vznikajú vstupy pre patogény, prípadne v budúcnosti dutiny a pod. Takéto nepovolené a neodborné zásahy trvalo poškodzujú zeleň, preto je potrebné aby každý zásah vykonávali ľudia s odborným vzdelaním, adekvátnymi skúsenosťami, praxou a najmä s povolením pre takúto činnosť. Služby mesta Piešťany sú výhradným správcom a organizáciu poverenou pre takéto úkony, pokiaľ Mestský úrad alebo SMP nepovolí, nepoverí a neurčí inú osobu alebo organizáciu,“ dodáva D. Bechera.

Dosť drasticky boli orezané v uplynulých dňoch aj stromy na Mlynskej. Obyvatelia na to upozornili na FB, pričom sa pýtali, kde budú hniezdiť vtáky a či nepotrebujeme kyslík a tieň. Ak si niekto myslel, že tento orez majú na svedomí SMP,  tak opak je pravdou. Stromy sú na súkromnom pozemku, takže orezávku si zabezpečovali majitelia.

-red- Foto: -db- -pt- -js-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972