Mesto Piešťany pozýva všetkých obyvateľov Piešťan na druhé pracovné stretnutie k tvorbe „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 –2025.“ (ďalej len PHSR). Pracovné stretnutie s expertmi, zodpovednými za prípravu PHSR sa uskutoční v stredu 2. septembra od 16,00 ho 18,00 h v mestskej knižnici. Jedným z bodov programu bude i návrh určenia strategickej vízie mesta.

„Druhý workshop bude zameraný na váženie silných a slabých stránok mesta, na základe čoho určíme endogénnu stratégiu mesta Piešťany,“ uvádza sa v pozvánke primátora. (endogénny – vnútorný, pozn. red.) Ďalšou čiastkovou úlohou bude tvorba návrhu strategickej vízie mesta.

 

 

Spracovanie PHSR dostali na starosť pracovníci firmy Centire. Doteraz už pripravili Analytickú časťSWOT analýzu – určenie silných a slabých stránok mesta, ktorá vzišla z prvého pracovného workshopu v utorok 4. augusta. Oba materiály sú uverejnené na webovej stránke mesta Piešťany a verejnosť ich môže pripomienkovať.

Program 2. pracovného stretnutia:

16:00 h Prezentácia východísk pre tvorbu stratégie mesta: strategický rámec PHSR TTSK, výsledky prieskumu verejnej mienky, SWOT analýza

16:30 h Matica vzájomného pôsobenia (TOWS matica)

17:00 h Váženie silných a slabých stránok mesta, Návrh stratégickej vízie mesta – zber kľúčových slov

Záver

Zdroj: www.piestany.sk, foto: archív PNky

Čítajte tiež: Ako silné stránky vybrali kúpeľníctvo, imidž či zeleň

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972