Zástupcovia Deutsch – Slowakische Akademien prezentovali ešte koncom júna záujem prevziať zriaďovateľské práva nad niektorou zo základných škôl v Piešťanoch. Mesto si spomedzi škôl vo svojej správe vybralo F. E. Scherera, ktorá by sa tak mohla stať súkromnou školou bez poplatkov s garantovanou rozšírenou výučbou jazykov a nadštandardným vybavením učební. Všetky podmienky sú vecou dohody medzi DSA, radou školy a mestom, dočasný prevod zriaďovateľských práv na 15 rokov by v prípade dohody muselo ešte odobriť Mestské zastupiteľstvo. 

ZŠ F.E (1)

Stretnutie medzi zástupcami rady školy i pedagogickou radou ZŠ F.E. Scherera a Deutsch – Slowakische Akademien je na pláne 21. novembra o 15:00, následne po ňom o 17:00 je na pláne prezentácia zámeru pred rodičmi žiakov. DSA už pôsobí ako zriaďovateľ napríklad v Humennom, Trebišove, Žiari nad Hronom, ale aj v Považskej Bystrici a v Trnave. Škola by v prípade dohody zostala v majetku mesta, jej priestory by boli dočasne prenajaté nemecko-slovenskej spoločnosti DSA a pedagogického zboru by sa nemali dotknúť žiadne personálne zmeny. Mestu Piešťany by mali odbudnúť zriaďovateľské povinnosti a na škole by mala byť rozšírená výučba v nemeckom jazyku a  zachované hodiny anglického jazyka. Podľa slov riaditeľky Gizely Talačovej je momentálne otázne v akej podobe by pokračovala činnosť školského klubu, centra voľného času, materskej školy a školskej jedálne, všetko je však vecou rokovaní a vzájomnej dohody.

ZŠ F.E (2)

„Škola zostane naďalej mestu a spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien si ju dočasne prenajme na obdobie 15 rokov. Zástupcovia DSA sa napríklad zaväzujú, že škola bude fungovať tak ako doteraz a spoločnosť bude zabezpečovať bežnú údržbu i investície do majetku. Škola by sa po zmene zriaďovateľa stala vlastne súkromnou školou, rodičia by však nehradili žiadne nové poplatky, zmeny by sa nedotkli zamestnancov a žiaci by mali garantovanú rozšírenú výučbu jazykov a nadštandardné vybavenie učební. Pribudli by aj výmenné jazykové pobyty a rôzne stáže pre študentov aj učiteľov. Všetko je samozrejme vecou rokovaní a samozrejme aj toho, ako sa k celej veci postavia rodičia našich žiakov,“ informovala riaditeľka Základnej školy F. E. Scherera Gizela Talačová.

Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien patrí do portfólia nemeckého Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorý v Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 36 škôl a vzdelávacích centier. Filozofiou DSA je vytvoriť žiakom tvorivé prostredie, v ktorom získajú vzťah k učeniu sa jazyka, nadobudnú základy logického myslenia a vzťah k technike, ktorý neskôr budú môcť zúročiť počas štúdia na strednej odbornej škole alebo gymnáziu. Spoločnosť ponúka profesionalitu manažmentu školy, férový prístup medzi učiteľom a žiakom, kvalitné a moderné učebné prostriedky, rovnosť šancí medzi žiakmi a flexibilitu v individuálnych požiadavkách.
dsa-zakladne-skoly-1024x682

„Majetok naďalej ostáva samospráve, my ako nový zriaďovateľ sa zaväzujeme do neho počas doby nájmu investovať a zveľaďovať, aby bol vždy v lepšom stave ako pri prevzatí. Školné zostáva bezodplatné, takže ponechávame rovnaké podmienky ako doteraz. Vytvárame ponuku pre regionálne stredné školstvo, aby vznikali spoločné projekty spolupráce, a tým aj zabezpečujeme dostatočné informácie pre končiacich žiakov na škole, aby sa vedeli lepšie rozhodnúť, na ktorej škole budú pokračovať. Preberáme existujúce pracovno-právne záväzky ako aj dodávateľsko-odberateľské. Pre žiakov sa otvárajú nové programy na podporu jazykového vzdelávania (exkurzie, pobyty, letné campy), technického vzdelávania (dielne, exkurzie), na podporu talentovaných detí (reprezentácia školy, sociálny program), príspevky na dochádzku a podobne,“ píšu o vzdelávaní na školách Deutsch – Slowakische Akademien zástupcovia spoločnosti.

-lt/Zdroj: F. E. Scherera, Deutsch – Slowakische Akademien/Foto: archív, Deutsch – Slowakische Akademien-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972