Connect with us

Aktuality

Spoločne pre Piešťany: Náš rok v poslaneckých laviciach, aj mimo nich

Published

on

Uplynul rok, čo sa v Piešťanoch podaril malý zázrak a do zastupiteľstva obyvatelia Piešťan zvolili jedenásť zo štrnástich nezávislých kandidátov Iniciatívy Spoločne pre Piešťany. Následne sme vytvorili jediný poslanecký klub v zastupiteľstve. Našim cieľom je postupne pretavovať do reality náš volebný program pomenovaný v Memorande, ktoré sme spísali pred voľbami v roku 2014.Nie všetko ide tak, ako by sme si predstavovali, často narážame na nefungujúce veci, ktoré nevieme priamo ovplyvniť, ale snažíme sa nepoľaviť v úsilí. Prevažná väčšina z nás je v poslaneckých laviciach nováčikmi, uvedomujeme si, že nie všetko sme zvládli ideálne a aj my sme urobili chyby, tie sú však poučením do budúcna. V nasledujúcich riadkoch prinášame stručný výber toho, o čo sme sa snažili, čo sme realizovali,  iniciovali alebo sa pokúšali presadiť.

MsZ-11.12.14.-062-560x374[1]

 • Na Ustanovujúcom zasadnutí 11. decembra 2014 Mestského zastupiteľstva (MsZ) sme iniciovali nové zloženie Komisií MsZ, Mestskej rady a sprístupnenie ich rokovaní pre verejnosť. Členmi komisií sa namiesto zamestnancov mesta a mestských organizácií na základe našej iniciatívy stali odborníci a aktivisti.
 • Vytvorili sme novú Komisiu pre stratégiu a rozvoj mesta.
 • Prijali sme uznesenie, aby zmeny, ktoré sa týkajú rozpočtu, boli prerokované vo všetkých komisiách a poslanci mali dostatok času a informácií na rozhodnutie.
 • Navrhli sme vytvorenie pracovnej skupiny v zložení primátor Miloš Tamajka a poslanci: Tomáš Hudcovič, Juraj Brna, Peter Jančovič, Andrej Klapica, za účelom rokovania so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany o možnostiach dlhodobého prenájmu kúpaliska EVA a riešenia ekonomických a právnych otázok s tým spojených v spolupráci s odborníkmi, ako aj za účelom rokovania so zástupcami Klubu vodného póla Piešťany, ktorí majú platnú nájomnú zmluvu na kúpalisko EVA.
 • Na stretávanie s občanmi sme využívali do prázdnin Poslaneckú kanceláriu na Mestskom úrade v Piešťanoch. Jej obnovenie plánujeme opätovne od januára 2016 na mesačnej báze.
 • Zaoberali sme sa množstvom projektových dokumentácií, ktoré kvôli nedostatku financií na pokračovanie práce s nimi, nakoniec skončili „v šuplíku“ a požadovali sme, aby sa projekty robili až vtedy, keď mesto zabezpečí financie aj na realizáciu. Podľa tabuľky, ktorú na základe našej požiadavky spracovalo mesto stáli doterajšie nerealizované projekty okolo 380 tisíc eur a 12 štúdií ďalších 55 tis. eur. Cieľom je v ďalšom období nerobiť zbytočné projekty a štúdie.
 • Uložili sme mestskému úradu spracovať na základe hodnotenia Transparency International roku 2014 protikorupčnú stratégiu. Tú mal úrad predložiť zastupiteľstvu na aprílové zastupiteľstvo aj s plánom a harmonogramom opatrení tak, aby všetky nedostatky zistené organizáciou Transparency International, boli odstránené do septembra 2015, ďalej v spolupráci s hlavným kontrolórom vypracovať a dopracovať protikorupčné smernice úradu a mestských organizácií na základe podnetov Transparency International, a tiež každoročne na 1. zastupiteľstve pripraviť výročnú správu o zvyšovaní transparentnosti samosprávy t. j. úradu a všetkých organizácií.
 • Navrhli sme vytvorenie pracovnej komisie pre spracovanie koncepcie, zorganizovanie a vyhodnotenie Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny ako komplexného projektu v oblasti kultúry, marketingu a propagácie mesta i jeho subjektov.
 • Z iniciatívy SpP vznikol v apríli tohto Seniorský parlament, ktorý pracuje a spolupracuje s komisiami MsZ.
 • V spolupráci so Seniorským parlamentom bol spracovaný návrh na vypracovanie systému spolupráce mesta Piešťany a podnikateľov, pôsobiacich na jeho území.
 • Navrhli sme a podieľali sme sa na tvorbe štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje.
 • Na náš návrh by mala radnica zabezpečiť štúdie využiteľnosti, ktorá špecifikuje prírodné hodnoty a využitie lokality Malá vrbina a Heinola vo väzbe na okolité územie a rovnako by sa mali na základe nášho návrhu uskutočniť rokovania s vlastníkmi o dopredaji pozemkov.
 • S podporou Spoločne pre Piešťany sa konali konferencie „Vízie pre Piešťany“ a Využitie železničnej trate Piešťany – Vrbové.PMG_2794w-560x373[1]
 • Na základe iniciatívy nášho člena Michala Fialu sa konalo viacero dobrovoľných brigád na vyčistenie areálu prírodného kina a v štádiu prípravy je momentálne projektová dokumentácia nevyhnutne nutná pre realizáciu jeho sprevádzkovania.
 • Po niekoľkých upozorneniach boli vyčistené a ďalej sú monitorované priestory amfiteátru od odpadu, ktorý sa tam kumuloval niekoľko rokov.
 • Iniciovali sme zvýšenie dotácií do oblasti športu.
 • Do novootvorenej rozpočtovej položky Rekonštrukcia ZŠ a MŠ sme presunuli časť financií ich realizáciu.
 • Požadovali sme predloženie materiálu,sumarizujúceho možnosti umiestnenia mobilnej ľadovej plochy na iných miestach v meste Piešťany ako na Winterovej ulici, sumarizáciu prevádzkových nákladov v predchádzajúcich rokoch a návrh možností efektívnejšieho využitia mobilnej ľadovej plochy.
 • Na základe aktivity nášho člena Matúša Kromholca sa začiatkom júla konal úspešný prvý ročník festivalu Športové dni. Športové kluby sa na ňom predstavili verejnosti a mali šancu na nábor nových členov.
 • Službám mesta Piešťany sme uložili predložiť kalkulácie cien cintorínskych a pohrebných služieb, vrátane preukázania ekonomickej oprávnenosti ich nákladov.
 • Mestskému úradu sme uložili pri obstarávaní projektov na parkoviská využívať prednostne zatrávňovacie rohože a tým zabezpečiť následnú realizáciu zelených parkovísk.
 • Zúčastnili sme sa na viacerých školeniach ZMOS, kde sme si zvyšovali znalosti o verejnej správe.
 • Na pozvanie partnerského mesta Poděbrady sme naberali inšpiráciu z Otvorenia kúpeľnej sezóny, ako i ďalších aktivít samosprávy. S partnermi z Poděbrád naďalej komunikujeme a riešime zabezpečenie spolupráce partnerských miest v roku 2016.
 • Náš člen Michal Fiala v spolupráci s MsKs pripravil uvedenie Národopisných slávností ako rozšírenie programu Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny.
 • Iniciovali sme prípravu ozdravného plánu Letiska Piešťany a.s. v súvislosti s návrhom na jeho oddĺženie.IMG_6009_resize-640x427[1]
 • Iniciovali sem riešenie dopravnej situácie pri ZŠ Brezová ako aj pri ďalších školách.
 • Zúčastnili sme sa na čistení brehu Váhu a zelene od odpadkov.
 • S kolegami poslancami sme navrhli prípravu platenia parkovného v meste Piešťany formou SMS.
 • Aktívne sme sa zúčastňovali prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 -2025, pripomienkovali čiastkové dokumenty a požadovali odstránenie chýb. Rovnako sa podieľame na tvorbe a definícii strategického rámca PHSR.
 • Podali sme návrh na zníženie príspevku mesta do rozpočtu MsKs o 10 % a presun tejto sumy do položky, určenej ako dotácia pre právnické a fyzické osoby na aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrne aktivity v rozpočte na rok 2016.
 • Oslovili sme a zorganizovali stretnutie zástupcov inštitúcií, organizujúcich podujatia na území mesta, kde sme im predstavili možnosti koordinácie podujatí a vzájomnej spolupráce.
 • Navrhli sme, zorganizovali a vyhodnotili viacero prieskumov: parkovanie v Piešťanoch (seniorský prieskum parkovania), rozvoj cyklodopravy (cyklistický prieskum), rozvoj podnikania (prieskum podnikateľského prostredia), rozvoj cestovného ruchu (revitalizácia OOCR Rezort Piešťany), Anketa o Otvorení kúpeľnej sezóny.
 • Kolega Peter Tremboš bol zvolený za predsedu predstavenstva OOCR Rezort Piešťany. Momentálne sa pod jeho vedením pripravujú zmeny v organizácii a plán činnosti na budúci rok.
 • Požiadali sme o prípravu materiálov potrebných pre rozhodnutie o spôsobe rekonštrukcie verejného osvetlenia a o možnostiach energetických úspor.
 • Riešili sme situáciu plaveckých športov v Piešťanoch, čo vyústilo do rokovaní s potencionálnymi investormi, ktorí by mohli zrealizovať krytú plaváreň v lokalite pri futbalovom štadióne. Rokovania o podmienkach zmluvy je naplánované na január 2016.w_MG_3851
 • Prostredníctvom OZ Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany a za podpory partnerov sme zakúpili 9 diskgolfových košov, ktoré by mali byť po udelení súhlasu mesta osadené na pozemkoch v okolo futbalového štadióna.
 • Rovnako prostredníctvom OZ Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany sme participovali na príprave podujatí Noc svetiel, či Rozprávkový park.

Okrem toho sme riešili množstvo drobných požiadaviek obyvateľov mesta, ktoré zlepšujú kvalitu života v našom meste. Rovnako sme sa vykonávali kontrolu činnosti mestského úradu a upozorňovali na nedostatky, čo je našou povinnosťou ako poslancov.

Pre budúce obdobie máme tiež rozpracovaných viacero plánov, ako napríklad väčšie zapojenie Rezortu Piešťany do propagácie a života mesta, spracovanie koncepčných a strategických dokumentov, využitie moderných technológií ako napríklad mobilné aplikácie a ďalšie.

Záverom by sme ešte radi vysvetlili, že napriek našej snahe sa nám nie vždy podarí i dobré námety a návrhy od občanov pretaviť do praxe, pretože ako poslanci nie sme výkonnými pracovníkmi mesta a záleží teda aj od úradu, ako uchopí predkladané požiadavky. Úradníci sú však častokrát aj viazaní množstvom zákonov a predpisov či termínov od štátu.

My poslanci, sme zasa limitovaní i časovými a fyzickými možnosťami, pretože každý z nás má svoje zamestnanie, podnikanie či iné povinnosti. A hoci sa snažíme aktívne spolupracovať, pôsobiť, vzdelávať sa, pracovať v komisiách, študovať materiály, podávať návrhy a upozorňovať na povinnosti mestského úradu, nemôžeme suplovať jeho úlohu…

Napriek tomu, že pri toľkých problémoch, s ktorými sa stretávame na všetkých stranách, každý z nás už bojoval s pokušením vzdať sa a odísť, vydržali sme. Podporujeme sa navzájom, hoci každý z nás je samostatnou, nezávislou osobnosťou s vlastným názorom a prioritami.

Vážime si však dôveru, ktorú ste do nás vložili pri voľbách, a preto sa budeme počas ďalších troch rokov stále pokúšať o naplnenie plánov na zlepšenie života v meste. Prosíme Vás však o trpezlivosť a spoluprácu. O všetkých zrealizovaných návrhoch Vás tiež budeme informovať, či už prostredníctvom našej webovej stránky spolocneprepiestany.sk, portálu PNky, Piešťanského týždňa ale aj pri osobných stretnutiach.

Spoločne pre Piešťany

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články