Uplynul rok, čo sa v Piešťanoch podaril malý zázrak a do zastupiteľstva obyvatelia Piešťan zvolili jedenásť zo štrnástich nezávislých kandidátov Iniciatívy Spoločne pre Piešťany. Následne sme vytvorili jediný poslanecký klub v zastupiteľstve. Našim cieľom je postupne pretavovať do reality náš volebný program pomenovaný v Memorande, ktoré sme spísali pred voľbami v roku 2014.Nie všetko ide tak, ako by sme si predstavovali, často narážame na nefungujúce veci, ktoré nevieme priamo ovplyvniť, ale snažíme sa nepoľaviť v úsilí. Prevažná väčšina z nás je v poslaneckých laviciach nováčikmi, uvedomujeme si, že nie všetko sme zvládli ideálne a aj my sme urobili chyby, tie sú však poučením do budúcna. V nasledujúcich riadkoch prinášame stručný výber toho, o čo sme sa snažili, čo sme realizovali,  iniciovali alebo sa pokúšali presadiť.

MsZ-11.12.14.-062-560x374[1]

 • Na Ustanovujúcom zasadnutí 11. decembra 2014 Mestského zastupiteľstva (MsZ) sme iniciovali nové zloženie Komisií MsZ, Mestskej rady a sprístupnenie ich rokovaní pre verejnosť. Členmi komisií sa namiesto zamestnancov mesta a mestských organizácií na základe našej iniciatívy stali odborníci a aktivisti.
 • Vytvorili sme novú Komisiu pre stratégiu a rozvoj mesta.
 • Prijali sme uznesenie, aby zmeny, ktoré sa týkajú rozpočtu, boli prerokované vo všetkých komisiách a poslanci mali dostatok času a informácií na rozhodnutie.
 • Navrhli sme vytvorenie pracovnej skupiny v zložení primátor Miloš Tamajka a poslanci: Tomáš Hudcovič, Juraj Brna, Peter Jančovič, Andrej Klapica, za účelom rokovania so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany o možnostiach dlhodobého prenájmu kúpaliska EVA a riešenia ekonomických a právnych otázok s tým spojených v spolupráci s odborníkmi, ako aj za účelom rokovania so zástupcami Klubu vodného póla Piešťany, ktorí majú platnú nájomnú zmluvu na kúpalisko EVA.
 • Na stretávanie s občanmi sme využívali do prázdnin Poslaneckú kanceláriu na Mestskom úrade v Piešťanoch. Jej obnovenie plánujeme opätovne od januára 2016 na mesačnej báze.
 • Zaoberali sme sa množstvom projektových dokumentácií, ktoré kvôli nedostatku financií na pokračovanie práce s nimi, nakoniec skončili „v šuplíku“ a požadovali sme, aby sa projekty robili až vtedy, keď mesto zabezpečí financie aj na realizáciu. Podľa tabuľky, ktorú na základe našej požiadavky spracovalo mesto stáli doterajšie nerealizované projekty okolo 380 tisíc eur a 12 štúdií ďalších 55 tis. eur. Cieľom je v ďalšom období nerobiť zbytočné projekty a štúdie.
 • Uložili sme mestskému úradu spracovať na základe hodnotenia Transparency International roku 2014 protikorupčnú stratégiu. Tú mal úrad predložiť zastupiteľstvu na aprílové zastupiteľstvo aj s plánom a harmonogramom opatrení tak, aby všetky nedostatky zistené organizáciou Transparency International, boli odstránené do septembra 2015, ďalej v spolupráci s hlavným kontrolórom vypracovať a dopracovať protikorupčné smernice úradu a mestských organizácií na základe podnetov Transparency International, a tiež každoročne na 1. zastupiteľstve pripraviť výročnú správu o zvyšovaní transparentnosti samosprávy t. j. úradu a všetkých organizácií.
 • Navrhli sme vytvorenie pracovnej komisie pre spracovanie koncepcie, zorganizovanie a vyhodnotenie Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny ako komplexného projektu v oblasti kultúry, marketingu a propagácie mesta i jeho subjektov.
 • Z iniciatívy SpP vznikol v apríli tohto Seniorský parlament, ktorý pracuje a spolupracuje s komisiami MsZ.
 • V spolupráci so Seniorským parlamentom bol spracovaný návrh na vypracovanie systému spolupráce mesta Piešťany a podnikateľov, pôsobiacich na jeho území.
 • Navrhli sme a podieľali sme sa na tvorbe štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje.
 • Na náš návrh by mala radnica zabezpečiť štúdie využiteľnosti, ktorá špecifikuje prírodné hodnoty a využitie lokality Malá vrbina a Heinola vo väzbe na okolité územie a rovnako by sa mali na základe nášho návrhu uskutočniť rokovania s vlastníkmi o dopredaji pozemkov.
 • S podporou Spoločne pre Piešťany sa konali konferencie „Vízie pre Piešťany“ a Využitie železničnej trate Piešťany – Vrbové.PMG_2794w-560x373[1]
 • Na základe iniciatívy nášho člena Michala Fialu sa konalo viacero dobrovoľných brigád na vyčistenie areálu prírodného kina a v štádiu prípravy je momentálne projektová dokumentácia nevyhnutne nutná pre realizáciu jeho sprevádzkovania.
 • Po niekoľkých upozorneniach boli vyčistené a ďalej sú monitorované priestory amfiteátru od odpadu, ktorý sa tam kumuloval niekoľko rokov.
 • Iniciovali sme zvýšenie dotácií do oblasti športu.
 • Do novootvorenej rozpočtovej položky Rekonštrukcia ZŠ a MŠ sme presunuli časť financií ich realizáciu.
 • Požadovali sme predloženie materiálu,sumarizujúceho možnosti umiestnenia mobilnej ľadovej plochy na iných miestach v meste Piešťany ako na Winterovej ulici, sumarizáciu prevádzkových nákladov v predchádzajúcich rokoch a návrh možností efektívnejšieho využitia mobilnej ľadovej plochy.
 • Na základe aktivity nášho člena Matúša Kromholca sa začiatkom júla konal úspešný prvý ročník festivalu Športové dni. Športové kluby sa na ňom predstavili verejnosti a mali šancu na nábor nových členov.
 • Službám mesta Piešťany sme uložili predložiť kalkulácie cien cintorínskych a pohrebných služieb, vrátane preukázania ekonomickej oprávnenosti ich nákladov.
 • Mestskému úradu sme uložili pri obstarávaní projektov na parkoviská využívať prednostne zatrávňovacie rohože a tým zabezpečiť následnú realizáciu zelených parkovísk.
 • Zúčastnili sme sa na viacerých školeniach ZMOS, kde sme si zvyšovali znalosti o verejnej správe.
 • Na pozvanie partnerského mesta Poděbrady sme naberali inšpiráciu z Otvorenia kúpeľnej sezóny, ako i ďalších aktivít samosprávy. S partnermi z Poděbrád naďalej komunikujeme a riešime zabezpečenie spolupráce partnerských miest v roku 2016.
 • Náš člen Michal Fiala v spolupráci s MsKs pripravil uvedenie Národopisných slávností ako rozšírenie programu Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny.
 • Iniciovali sme prípravu ozdravného plánu Letiska Piešťany a.s. v súvislosti s návrhom na jeho oddĺženie.IMG_6009_resize-640x427[1]
 • Iniciovali sem riešenie dopravnej situácie pri ZŠ Brezová ako aj pri ďalších školách.
 • Zúčastnili sme sa na čistení brehu Váhu a zelene od odpadkov.
 • S kolegami poslancami sme navrhli prípravu platenia parkovného v meste Piešťany formou SMS.
 • Aktívne sme sa zúčastňovali prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 -2025, pripomienkovali čiastkové dokumenty a požadovali odstránenie chýb. Rovnako sa podieľame na tvorbe a definícii strategického rámca PHSR.
 • Podali sme návrh na zníženie príspevku mesta do rozpočtu MsKs o 10 % a presun tejto sumy do položky, určenej ako dotácia pre právnické a fyzické osoby na aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrne aktivity v rozpočte na rok 2016.
 • Oslovili sme a zorganizovali stretnutie zástupcov inštitúcií, organizujúcich podujatia na území mesta, kde sme im predstavili možnosti koordinácie podujatí a vzájomnej spolupráce.
 • Navrhli sme, zorganizovali a vyhodnotili viacero prieskumov: parkovanie v Piešťanoch (seniorský prieskum parkovania), rozvoj cyklodopravy (cyklistický prieskum), rozvoj podnikania (prieskum podnikateľského prostredia), rozvoj cestovného ruchu (revitalizácia OOCR Rezort Piešťany), Anketa o Otvorení kúpeľnej sezóny.
 • Kolega Peter Tremboš bol zvolený za predsedu predstavenstva OOCR Rezort Piešťany. Momentálne sa pod jeho vedením pripravujú zmeny v organizácii a plán činnosti na budúci rok.
 • Požiadali sme o prípravu materiálov potrebných pre rozhodnutie o spôsobe rekonštrukcie verejného osvetlenia a o možnostiach energetických úspor.
 • Riešili sme situáciu plaveckých športov v Piešťanoch, čo vyústilo do rokovaní s potencionálnymi investormi, ktorí by mohli zrealizovať krytú plaváreň v lokalite pri futbalovom štadióne. Rokovania o podmienkach zmluvy je naplánované na január 2016.w_MG_3851
 • Prostredníctvom OZ Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany a za podpory partnerov sme zakúpili 9 diskgolfových košov, ktoré by mali byť po udelení súhlasu mesta osadené na pozemkoch v okolo futbalového štadióna.
 • Rovnako prostredníctvom OZ Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany sme participovali na príprave podujatí Noc svetiel, či Rozprávkový park.

Okrem toho sme riešili množstvo drobných požiadaviek obyvateľov mesta, ktoré zlepšujú kvalitu života v našom meste. Rovnako sme sa vykonávali kontrolu činnosti mestského úradu a upozorňovali na nedostatky, čo je našou povinnosťou ako poslancov.

Pre budúce obdobie máme tiež rozpracovaných viacero plánov, ako napríklad väčšie zapojenie Rezortu Piešťany do propagácie a života mesta, spracovanie koncepčných a strategických dokumentov, využitie moderných technológií ako napríklad mobilné aplikácie a ďalšie.

Záverom by sme ešte radi vysvetlili, že napriek našej snahe sa nám nie vždy podarí i dobré námety a návrhy od občanov pretaviť do praxe, pretože ako poslanci nie sme výkonnými pracovníkmi mesta a záleží teda aj od úradu, ako uchopí predkladané požiadavky. Úradníci sú však častokrát aj viazaní množstvom zákonov a predpisov či termínov od štátu.

My poslanci, sme zasa limitovaní i časovými a fyzickými možnosťami, pretože každý z nás má svoje zamestnanie, podnikanie či iné povinnosti. A hoci sa snažíme aktívne spolupracovať, pôsobiť, vzdelávať sa, pracovať v komisiách, študovať materiály, podávať návrhy a upozorňovať na povinnosti mestského úradu, nemôžeme suplovať jeho úlohu…

Napriek tomu, že pri toľkých problémoch, s ktorými sa stretávame na všetkých stranách, každý z nás už bojoval s pokušením vzdať sa a odísť, vydržali sme. Podporujeme sa navzájom, hoci každý z nás je samostatnou, nezávislou osobnosťou s vlastným názorom a prioritami.

Vážime si však dôveru, ktorú ste do nás vložili pri voľbách, a preto sa budeme počas ďalších troch rokov stále pokúšať o naplnenie plánov na zlepšenie života v meste. Prosíme Vás však o trpezlivosť a spoluprácu. O všetkých zrealizovaných návrhoch Vás tiež budeme informovať, či už prostredníctvom našej webovej stránky spolocneprepiestany.sk, portálu PNky, Piešťanského týždňa ale aj pri osobných stretnutiach.

Spoločne pre Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972