Základnú školu F. E. Scherera čaká v roku 2016 rekonštrukcia telocvične, na ktorú Piešťany požadovali dotáciu 95 957 eur a počítali pritom so spolufinancovaním vo výške 17 262 eur z mestských zdrojov. Ministerstvo školstva, vzdelávania, výchovy a športu Slovenskej republiky nakoniec z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov škole pridelilo 45 200 eur, teda sumou o viac ako polovicu nižšiu. Mesto sa tak musí pri stavebných úpravách výrazne uskromniť a projekt opráv bude zahŕňať rekonštrukciu strechy a sociálnych zariadení. Ostatné plánované aktivity rezortom školstva neboli podporené a mesto zatiaľ nepotvrdilo prijatie finančných prostriedkov. Dotácie z nášho okresu dostanú aj školy v obciach Banka, Moravany nad Váhom, Chtelnica a Rakovice. 

ZŠ F.E (4)

„Pri vyhodnocovaní žiadostí postupovala komisia podľa výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, ktorá zadefinovala jednotlivé výberové kritériá. Najväčšiu váhu v prípade kapitálových výdavkov (dostavba, rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične) zohrávalo kritérium počtu žiakov školy, efektívneho počtu tried a ich naplnenosti, ako aj využitia telocvične v čase mimo vyučovania žiakmi školy, športovými klubmi a podobne. Nasledovalo kritérium výšky spoluúčasti zriaďovateľa, v menšej miere sa prihliadalo na využitie telocvične viacerými školami, využiteľnosť  telocvične na organizovanie okresných a krajských kôl súťaží žiakov v oblasti športu či zabezpečenie bezbariérového prístupu. V prípade bežných výdavkov (vybavenie telocvične) sa pri rozhodovaní najviac prihliadalo na počet žiakov školy, využitie telocvične v čase mimo vyučovania žiakmi školy, športovými klubmi, následne na stav vybavenia  telocvične náradím, až potom na spoluúčasť zriaďovateľa a využiteľnosť telocvične na organizovanie okresných a krajských kôl súťaží žiakov v oblasti športu,“ odpovedali na naše otázky týkajúce sa výberu podporených projektov pracovníčky Komunikačného odboru ministerstva.

ZŠ F.E (3)

Piešťany v rozvojovom projekte v regionálnom školstve uspeli spolu s ďalšími viac ako 200 mestami na Slovensku. Ministerstvo školstva, vzdelávania, výchovy a športu Slovenskej republiky na túto výzvu vyčlenilo dohromady 10 miliónov eur a na jeden projekt malo ísť až 200 tisíc eur na kapitálové a 5- tisíc eur na bežné výdavky. Požadovanú sumu 113 219 eur chceli Piešťany na Základnej škole F. E. Scherera využiť podľa projektovej dokumentácie spracovanej inžinierom Milanom Ondrejkom za 4 985 eur, na rekonštrukciu strešného plášťa, výplní stavebných otvorov, bleskozvodu, podlahy telocvične, sociálnych zariadení aj cvičebného priestoru. Bežné výdavky zahŕňali nákup lavičiek, podložiek na cvičenie, švihadiel, švédskych debien a ďalších pomôcok. V okrese Piešťany sa dočkali podpory aj ďalšie školy.

IMG_3671_resize

Najväčšou sumou v okrese Piešťany sa rozhodlo ministerstvo podporiť Základnú školu s materskou školou v Moravanoch nad Váhom, kam poputuje 25 000 eur, nižšie sumy dostanú Rakovice (2000 eur), Banka (2300 eur) a Chtelnica (3900 eur). So svojimi žiadosťami naopak neuspela Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch, ale aj základné školy vo Vrbovom či Sokolovciach. Najvyššiu dotáciu z celého Trnavského kraja dostane pre Základnú školu na Koperníkovej ulici Mesto Hlohovec, ktoré obdrží na kapitálové a bežné výdavky dohromady 114 000 eur.

Rezort školstva na svojej webovej stránke už zverejnil zoznam úspešných žiadateľov o dotáciu, medzi ktorými sú aj Piešťany. Na rekonštrukciu telocvične na 9. základnej škole pôjde celkovo 58 420 eur, pričom zo zdrojov Ministerstva to bude 45 200 eur a mestský úrad projekt dofinancuje sumou 13 220 eur. Mesto tak síce ušetrí prostriedky plánované na spolufinancovanie, ale pôvodný projekt bude musieť byť výrazne okresaný a rekonštrukcie sa dočká len strecha, a tiež sociálne zariadenia.

-lt/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972