Školu F. E. Scherera čaká rekonštrukcia telocvične, dotácia je výrazne nižšia

Školu F. E. Scherera čaká rekonštrukcia telocvične, dotácia je výrazne nižšia

7. apríla 2016 Off Od PNky.sk

Základnú školu F. E. Scherera čaká v roku 2016 rekonštrukcia telocvične, na ktorú Piešťany požadovali dotáciu 95 957 eur a počítali pritom so spolufinancovaním vo výške 17 262 eur z mestských zdrojov. Ministerstvo školstva, vzdelávania, výchovy a športu Slovenskej republiky nakoniec z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov škole pridelilo 45 200 eur, teda sumou o viac ako polovicu nižšiu. Mesto sa tak musí pri stavebných úpravách výrazne uskromniť a projekt opráv bude zahŕňať rekonštrukciu strechy a sociálnych zariadení. Ostatné plánované aktivity rezortom školstva neboli podporené a mesto zatiaľ nepotvrdilo prijatie finančných prostriedkov. Dotácie z nášho okresu dostanú aj školy v obciach Banka, Moravany nad Váhom, Chtelnica a Rakovice. 

ZŠ F.E (4)

„Pri vyhodnocovaní žiadostí postupovala komisia podľa výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, ktorá zadefinovala jednotlivé výberové kritériá. Najväčšiu váhu v prípade kapitálových výdavkov (dostavba, rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične) zohrávalo kritérium počtu žiakov školy, efektívneho počtu tried a ich naplnenosti, ako aj využitia telocvične v čase mimo vyučovania žiakmi školy, športovými klubmi a podobne. Nasledovalo kritérium výšky spoluúčasti zriaďovateľa, v menšej miere sa prihliadalo na využitie telocvične viacerými školami, využiteľnosť  telocvične na organizovanie okresných a krajských kôl súťaží žiakov v oblasti športu či zabezpečenie bezbariérového prístupu. V prípade bežných výdavkov (vybavenie telocvične) sa pri rozhodovaní najviac prihliadalo na počet žiakov školy, využitie telocvične v čase mimo vyučovania žiakmi školy, športovými klubmi, následne na stav vybavenia  telocvične náradím, až potom na spoluúčasť zriaďovateľa a využiteľnosť telocvične na organizovanie okresných a krajských kôl súťaží žiakov v oblasti športu,“ odpovedali na naše otázky týkajúce sa výberu podporených projektov pracovníčky Komunikačného odboru ministerstva.

ZŠ F.E (3)

Piešťany v rozvojovom projekte v regionálnom školstve uspeli spolu s ďalšími viac ako 200 mestami na Slovensku. Ministerstvo školstva, vzdelávania, výchovy a športu Slovenskej republiky na túto výzvu vyčlenilo dohromady 10 miliónov eur a na jeden projekt malo ísť až 200 tisíc eur na kapitálové a 5- tisíc eur na bežné výdavky. Požadovanú sumu 113 219 eur chceli Piešťany na Základnej škole F. E. Scherera využiť podľa projektovej dokumentácie spracovanej inžinierom Milanom Ondrejkom za 4 985 eur, na rekonštrukciu strešného plášťa, výplní stavebných otvorov, bleskozvodu, podlahy telocvične, sociálnych zariadení aj cvičebného priestoru. Bežné výdavky zahŕňali nákup lavičiek, podložiek na cvičenie, švihadiel, švédskych debien a ďalších pomôcok. V okrese Piešťany sa dočkali podpory aj ďalšie školy.

IMG_3671_resize

Najväčšou sumou v okrese Piešťany sa rozhodlo ministerstvo podporiť Základnú školu s materskou školou v Moravanoch nad Váhom, kam poputuje 25 000 eur, nižšie sumy dostanú Rakovice (2000 eur), Banka (2300 eur) a Chtelnica (3900 eur). So svojimi žiadosťami naopak neuspela Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch, ale aj základné školy vo Vrbovom či Sokolovciach. Najvyššiu dotáciu z celého Trnavského kraja dostane pre Základnú školu na Koperníkovej ulici Mesto Hlohovec, ktoré obdrží na kapitálové a bežné výdavky dohromady 114 000 eur.

Rezort školstva na svojej webovej stránke už zverejnil zoznam úspešných žiadateľov o dotáciu, medzi ktorými sú aj Piešťany. Na rekonštrukciu telocvične na 9. základnej škole pôjde celkovo 58 420 eur, pričom zo zdrojov Ministerstva to bude 45 200 eur a mestský úrad projekt dofinancuje sumou 13 220 eur. Mesto tak síce ušetrí prostriedky plánované na spolufinancovanie, ale pôvodný projekt bude musieť byť výrazne okresaný a rekonštrukcie sa dočká len strecha, a tiež sociálne zariadenia.

-lt/Foto: archív-