Na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí v utorok 27. októbra v priestoroch Mestskej knižnice sa členovia Seniorského parlamentu (SP) rokovali o viacerých témach. Hovorili napríklad o možnostiach obmedzenia parkovania a väčšej podpore cyklistov, venovali sa aj cyklotrase do Vrbového, ale tiež kúpalisku Eva, či  Memorandu primátora mesta o spolupráci so zástupcami seniorov. Z rokovania vzišiel aj zaujímavý Návrh na vypracovanie systému spolupráce mesta Piešťany a podnikateľov, pôsobiacich na jeho území, ktorý spoločne predložili poslankyňa Mestského zastupiteľstva Zita Bruncková (nezávislá – kliub Spoločne pre Piešťany) a člen SP Vladimír Kubo.

Ako uviedli tvorcovia v predkladanom  materiáli: „Cieľom nášho návrhu je pokus o zlepšenie spolupráce medzi mestom Piešťany a podnikateľskou obcou pôsobiacou na jeho území, zlepšenie podnikateľského prostredia a podmienok pre podnikanie v meste. Ako protihodnotu očakávame, že náš návrh prinesie mestu a organizáciám ním zriadených, zníženie nákladov na dodávané služby a tovary.“ Podľa návrhu by spolupráci pomohlo aj napríklad vypracovanie štatistiky najčastejšie sa opakujúcich verejných obstarávaní a lepšia informovanosť obyvateľov. Od podnikateľov sa zasa očakáva zohľadnenie nižších režijných nákladov (napríklad na dopravu) či  spolupráca pri odvode 2 percent z daní pre mieste subjekty.

Predkladatelia návrhu zároveň zdôrazňujú že ide o „otvorený“ materiál, prístupný ďalším možnostiam. „ Efektom by malo byť, že finančné prostriedky, ktoré do mesta prídu tu aj zostanú. Je potrebné povedať, že mesto musí nájsť taký model spolupráce, ktorý by plne rešpektoval všetky platné zákony, najmä zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z., , predpisy a vyhlášky. Zároveň tento model spolupráce musí obsahovať všetky zákonne povolené postupy,“ dopĺňajú.

Seniorský parlament sa okrem iného tiež uzniesol na podpise Memoranda o spolupráci s primátorom Mesta Piešťany Milošom Tamajkom a Radou seniorov. Podpísanie tohto dokumentu sa malo konať tento piatok 6. novembra, avšak kvôli neprítomnosti primátora bolo nakoniec odložené.

IMG_7071_resizePrítomní členovia tiež aktualizovali štatút svojej iniciatívy a venovali sa aj dotazníkovej akcii, ktorá sa bude týkať seniorov a problematiky parkovania v meste, ktorej moťnosti predstavil poslanec Mestského zastupiteľstva Peter Tremboš (nezávislý – klub Spoločne pre Piešťany). Po vyhodnotení výsledky odovzdajú miestnym poslancom a vedeniu mesta, ako prvý reálny pracovný vklad SP v tomto roku.

Tému používania bicyklov v meste a o obmedzení parkovania motorových vozidiel v centre mesta otvorila aj v diskusii Naďa Mikolášiková, ďalšia členka SP zasa informovala o nevyhovujúcom stave WC na Poliklinike. Oľga Chalupková konštatovala, že všetky oprávnené požiadavky za SP treba predniesť na príslušných miestach. Milan Čambor apeloval na to, aby poslanci spolu s primátorom urýchlene doriešili s vedením kúpeľov rekonštrukciu 25 m vnútorného bazéna na kúpalisku Eva pri využití možnosti dlhodobého prenájmu. Ako hosť vystúpil aj predseda OZ Čango Vladimír Vacula, ktorý vysvetlil právne aspekty možností vedenia cyklotrasy vedľa existujúcej železničnej trate.

IMG_7133_resizeZasadnutie Seniorského parlamentu viedol jeho predseda Štefan Škulec a zúčastnilo sa ho 18 z 21 členov. Primátor Miloš Tamajka sa písomne ospravedlnil. Z pozvaných 21 poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) sa zúčastnili rokovania T. Hudcovič, P. Tremboš a Z. Bruncková. Poslanci Jánošík, Malík, Fiala a Drahovská sa ospravedlnili.

Seniorský parlament vznikol voľbou na ustanovujúcej schôdzi dňa 16. apríla 2015, kde si sedem desiatok obyvateľov mesta nad 60 rokov vybralo svojich 21 zástupcov. Pracuje ako občianska iniciatíva, ktorá sa chce zaoberať problematikou sedemtisícovej komunity seniorov a podávať návrhy poslancom Mestského zastupiteľstva.

J. Rais/red, foto: J. Rais

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972