Samospráva chystá zvyšovanie platieb v materských školách,  ZUŠ i v centre volného času

Samospráva chystá zvyšovanie platieb v materských školách, ZUŠ i v centre volného času

21. novembra 2019 Off Od PNky.sk

Piešťanská radnica zverejnila v stredu 20. novembra návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany. Zastupiteľstvo sa ním bude zaoberať 12. decembra. Ak prejde aktuálne navrhnutá verzia bez zmien, rodičia sa musia pripraviť na zvyšovanie platieb.

Návrh sa týka v podstate iba zvýšenia cien. V materských školách navrhuje radnica zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa z 13 eur na 17 eur.

Zvyšovanie príspevkov rodičov v základnej umeleckej škole je rozsiahlejšie. Predložený návrh počíta so zvýšením ceny v rozmedzí od 1,5 do 5 eur mesačne. Rodič žiaka, ktorý bol započítaný do zberu údajov, v individuálnom vyučovaní zaplatí namiesto doterajších osem a pol,  desať eur. Rovnaké zvýšenie je navrhnuté aj v skupinovom vyučovaní, kde sa platilo 7,5 eura, pričom  po  schválení  VZN  by  to  malo  byť  9 eur. Pre  rodiča s jedným  dieťaťom  to  znamená  ročné  zvýšenie  výdavkov  15  eur.O jeden a pol eura sa má zvýšiť tiež mesačná úhrada nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí. Rodičia po novom namiesto 8,5 eura majú zaplatiť 10 eur.  Počas letných školských prázdnin  je navrhovaná platba 15,00 eur. V predchádzajúcom období sa výška príspevku nediferencovala, bola jednotná v období školského vyučovania i v období letných školských prázdnin. Podľa dôvodovej správy k VZN návrh na zvýšenie príspevku počas letných prázdnin vychádza z dlhšieho časového intervalu poskytovanej výchovno – záujmovej činnosti v porovnaní so školským rokom, kedy sú žiaci v dopoludňajších hodinách na vyučovaní.

VZN avizuje aj zmeny v platbách za centrum voľného času. Kým zákonný zástupca dieťaťa a žiaka s trvalým pobytom na území mesta Piešťany doteraz platil mesačne 2,50  eura po novom to má byť 5,00 eura. 

Dôvodom navrhovaných zmien výšky príspevku v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení sú podľa správy radnice  zvyšujúce sa náklady na prevádzku a hlavne zvyšujúce sa mzdové náklady škôl a školských zariadení v súvislosti s rastom miezd zamestnancov v rezorte školstva v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. Konkrétne čísla, o ktoré sa zvýšia výdavky piešťanských škôl, materiál pre komisie, mestskú radu a zastupiteľstvo, zatiaľ neobsahuje, i keď by podľa platného rokovacieho poriadku mal.

 

-th- Tabuľky MsU Piešťany