Najbližšie mestské zastupiteľstvo, ktoré zasadne 1. októbra, by malo vybrať nového riaditeľa Služieb mesta Piešťany. Poslanci sa budú rozhodovať medzi tromi záujemcami o túto pozíciu, ktorí podľa hodnotenia výberovej komisie získali najvyšší počet bodov. Vybranými kandidátmi sú: Hana Dupkaničová, Jaroslav Janeček a Andrej Cimbalík. Všetci traja sa na verejnom rokovaní mestského parlamentu ešte aj osobne predstavia.

Podľa materiálov, ktoré včera – v stredu 16. septembra predložilo mesto aj členom mestskej rady, výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany sa uskutočnilo 28. augusta na Mestskom úrade v Piešťanoch. Komisia na výber riaditeľa pracovala v zložení : predseda Miloš Tamajka, členovia: Dáša Reháková, Viera Mičurová, Eliška Gocká a Eva Wernerová.

Do výberového konania sa prihlásilo 18 uchádzačov. Obálky so žiadosťami a dokladmi uchádzačov boli otvorené dňa 12.8.2015. Komisia vykonala kontrolu úplnosti žiadostí uchádzačov. Vyzvaní uchádzači o doplnenie žiadostí v stanovenom termíne nereagovali. Na výberovom konaní sa zúčastnilo 11 uchádzačov zo 14 pozvaných. Výberové konanie prebiehalo formou osobného pohovoru v rozsahu cca 15 minút. Komisia odporučila primátorovi mesta navrhnúť mestskému zastupiteľstvu tých kandidátov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, a to:

 

  1. Hanu Dupkaničovú s počtom bodov 46,
  2. Jaroslava Janečeka s počtom bodov 43,
  3. Andreja Cimbalíka s počtom bodov 40.

Uvedení kandidáti sa predstavia na mestskom zastupiteľstve a poslanci budú hlasovať podľa poradia. Do funkcie riaditeľa Služieb mesta Piešťany bude vymenovaný ten, ktorý dosiahne potrebnú väčšinu hlasov.

Hana Dupkaničová, ktorá získala pri výbere najvyšší počet bodov, v súčasnosti pracuje na Okresnom úrade Piešťany, odbore starostlivosti o životné prostredia a je tiež členkou Komisie pre životné prostredie pri Mestskom zastupiteľstve v Piešťanoch. Druhým bol Jaroslav Janeček, ktorý pôsobil od roku 2002 až do uplynulých volieb ako starosta obce Banka. Na treťom mieste sa umiestnil šéf Strediska verejnej zelene Služieb mesta Piešťany Andrej Cimbalík.

Poslanci budú menovať nového riaditeľa príspevkovej organizácie už po druhý raz v tomto roku. Miroslav Procháska odišiel ešte v skúšobnej dobe v júni. Dočasným vedením Služieb mesta poverili poslanci jej právničku Eriku Studenú.

Zdroj: www.piestany.sk, foto: www.sluzbymesta.sk, L. Turňa

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972