Ratnovská zátoka funguje, hoci nemá povolenia. Stavebný úrad trestné oznámenie nepodal

Ratnovská zátoka funguje, hoci nemá povolenia. Stavebný úrad trestné oznámenie nepodal

8. júla 2019 Off Od PNky.sk

Napriek chýbajúcim povoleniam  Bearded Brothers WakeSoul v Ratnovskej zátoke funguje a pozýva na ďalšie a ďalšie podujatia. Polícia sa zaoberá trestným oznámením z ohrozenia a poškodenia životného prostredia. Mohlo dôjsť tiež k trestnému činu neoprávneného uskutočňovania stavieb ako aj trestnému činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, ak Ratnovskej zátoke neboli realizované iba jednoduché a drobné stavby a úrad vydal rozhodnutie o zastavení stavby. Stavebný úrad stále nemá kompletnú dokumentáciu. Trestné oznámenie zatiaľ nepodal.

Mesto Piešťany potvrdilo vyjadrením hovorkyne, že v areáli Ratnovskej zátoky boli zrealizované stavby bez stavebného povolenia. Informovala tiež, že investorovi bolo viackrát nariadené, aby stavebné práce zastavil, avšak na písomnú písomnú výzvu ani na výzvy počas vykonania štátneho stavebného dohľadu priamo na mieste stavby nereagoval. Podľa odborníka je dôležité akým spôsobom sa snažil stavebný úrad  práce zastaviť a či bolo vydané rozhodnutie. „Zastavenie prác sme uskutočnili aj priamo na mieste, aj opakovanými výzvami na zastavenie prác,“ reagovala hovorkyňa Mesta Piešťany Drahomíra Moretová.

V praxi je už od roku 2011 novela Trestného zákona, ktorá zaviedla skutkovú podstatu neoprávneného uskutočňovania stavby, ako aj marenie výkonu úradného rozhodnutia.

Neoprávneného uskutočňovania stavby sa dopúšťa ten, kto bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním postaví stavbu alebo jej časť, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov. Marenia výkonu úradného rozhodnutia
sa dopúšťa ten, kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že i napriek právoplatnému rozhodnutiu, ktorým sa zakazuje pokračovať v prácach, úpravách, alebo v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, vykonáva práce, úpravy alebo inak pokračuje v uskutočňovaní stavby, alebo jej zmeny, pričom rovnako nemôže ísť o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov. 

Konať by mal stavebný úrad

Podľa metodického usmernenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre činnosť stavebných úradov je dôležité, aby v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávneného uskutočňovania stavieb ako aj trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia Trestného zákona, vec náležite oznámili orgánom
činným v trestnom konaní, čiže  obvodnému oddeleniu policajného zboru alebo okresnej
prokuratúre.

Podľa Trestného poriadku v znení neskorších predpisov sú štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby povinné bez meškania oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin a včas vybavovať dožiadania orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

„V prípade, že orgány činné v trestnom konaní dôjdu k záveru, že nebola naplnená
skutková podstata trestného činu podľa citovaných paragrafov Trestného zákona, môžu
stavebné úrady postupovať v ďalšom konaní podľa ustanovení § 105 a § 106 stavebného
zákona,“ dodáva v usmernení   Jelena Hudcovská, riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania ministerstva.

Z vyjadrení samosprávy nie je jasné, či v Ratnovskej zátoke ide o jednoduché, alebo drobné stavby, ani či bolo vydané rozhodnutie na zastavenie prác. Podľa našich informácií stavebný úrad nedostal stále od investora kompletnú dokumentáciu.

V areáli sa napriek tomu naďalej konajú podujatia a prevádzkovatelia aj bez chýbajúcich povolení pozývajú na ďalšie a ďalšie akcie. Všetky tieto aktivity sa dejú v Chránenom vtáčom území Sĺňava so štvrtým stupňom ochrany. Prevádzkovatelia na otázky médií neodpovedajú a z úradov si tiež veľa nerobia. Portál aktuality.sk upozornil vo svojom článku na prepojenie, keď brat spolumajiteľa firmy Labonte mal  firmu s Kukuliovcami, ktorí obchodovali s Vadalom. 

Polícia jeden podnet už preveruje a privolaná bola tiež k víkendovej akcii

Polícia prijala podnet pre podozrenie z ohrozenia a poškodenia životného prostredia. Ten podávala Štátna ochrana prírody. „Boli vykonané prvotné úkony v zmysle zákona, zhromaždené listinné dokumenty a zabezpečené ďalšie dôkazy. Polícia sa vecou riadne a zákonným spôsobom zaoberá,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.  Polícia tiež vykonala ešte v polovici júna  asistenciu pracovníkovi Štátnej ochrany prírody pri preverovaní podujatia na Ratnovskej zátoke. Podľa vyjadrenia hovorkyne počas kontroly nedošlo k narušeniu verejného poriadku a ani napadnutiu pracovníka Štátnej ochrany prírody.

Polícia bola privolaná tiež k nedeľňajším triatlonovým pretekom, ktoré sa čiastočne konali v areáli Ratnovskej zátoky. Bearded Brothers WakeSoul na svojej FB stránke informovali návštevníkov, že počas nich majú parkovať na berme medzi Váhom a hrádzou. Táto zóna je však súčasťou chráneného vtáčieho územia a autá tu nemajú čo robiť. Na vyjadrenie polície k tomuto incidentu čakáme.

-th-