Mesto Piešťany chce nahradiť klasické 1 100-litrové nádoby na komunálny odpad modernými polopodzemnými kontajnermi. Nechalo si vypracovať štúdiu o návrhu umiestnenia stojísk v troch vybraných lokalitách. K návrhu sa môže vyjadrovať aj verejnosť.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v stredu 19. augusta 2020 o 16.00 h v Mestskej knižnici, Školská 19, Piešťany na 2. poschodí.

Stojiská s polopodzemnými kontajnermi by mali vzniknúť na sídlisku Juh, Vážskej ulici a ulici K Lodenici. Štúdia má vybrať najvhodnejšie miesta na vybudovanie stojísk vzhľadom k existujúcim inžinierskym sieťam, vhodnú donáškovú vzdialenosť a počet obyvateľov v danom území, ako aj počet a veľkosť kontajnerov pre jednotlivé druhy komunálneho odpadu.

„Využitie týchto typov kontajnerov je v súčasnosti považované za jednu z najprogresívnejších metód nárazového zníženia prevádzkových nákladov a zaťaženia životného prostredia počas zberu odpadov. Tento systém dokáže účinne eliminovať nevýhody súčasného systému zberu odpadov vďaka väčšej kapacite zberového objemu a spôsobu zabudovania kontajnerov z veľkej časti pod úroveň terénu,“ uvádza štúdia.

Najviac limitujúcim faktorom pri výstavbe stojísk polopodzemných kontajnerov, ktorý sa odráža aj na výške investičných nákladov, sú inžinierske siete. Keďže mesto Piešťany nedisponuje technickou mapou sietí, tieto musí najskôr zisťovať cez jednotlivých správcov.

Okrem zachovania bezpečnej vzdialenosti stojiska od bytoviek vzhľadom na hygienické a požiarne predpisy sa prihliada aj na vzdialenosť obyvateľov od stojiska. Príliš veľká vzdialenosť je často prekážkou nárastu objemov triedeného zberu. Štúdia sa odvoláva na analýzu realizovanú v Česku, z ktorej vyplýva, že maximálna vhodná donášková vzdialenosť je 150 metrov.

V prípade navrhovaných stojísk v Piešťanoch je táto vzdialenosť 60 – 80 metrov, výnimočne viac než 100 m.

Zdroj: piestany.sk

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972