Radnica hľadá nového šéfa finančných služieb

Radnica hľadá nového šéfa finančných služieb

5. októbra 2015 Off Od PNky.sk

Vedenie mesta zverejnilo koncom septembra Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta Vedúceho Oddelenia finančných služieb Mestského úradu v Piešťanoch. Požiadavky na kandidátov sú všeobecné – ako napríklad vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a päť rokov praxe v riadení. Ďalšími kritériami výberu budú aj organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, práca s počítačom či ovládanie predpisov, súvisiacich s finančným riadením. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 16. októbra.

K žiadosti o zaradenie do výberového konania musí uchádzač o tento post priložiť viacero dokladov a čestných vyhlásení: štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a pracovného zaradenia, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doklady, preukazujúce kvalifikačné, prípadne osobitné kvalifikačné predpoklady, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho zamestnanca vo výkone práce vo verejnom záujme a čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé. Obálku s dokladmi treba označiť textom „Výberové konanie – vedúci Oddelenia finančných služieb“ a poslať alebo doručiť na adresu Mestského úradu, Námestie SNP 3, Piešťany.

Všetci žiadatelia, ktorí splnia všetky požadované kritériá, budú pozvaní na výberové konanie. Viac na úradnej tabuli www.piestany.sk.

Po zavedení novej organizačnej štruktúry bola zatiaľ vedením Oddelenia finančných služieb poverená prednostka Dáša Reháková. Ak sa rýchlo podarí vybrať nového šéfa tohto dôležitého oddelenia, čaká ho ťažké obdobie prípravy návrhov rozpočtov na nasledujúci rok, ako aj tvorba tohtoročnej účtovnej uzávierky.

Výberové konania by mal vyhlásiť primátor aj na vedúcich ďalších piatich novozniknutých oddelení – stavebných služieb a rozvoja mesta, sociálnych a školských služieb, právnych a klientskych služieb, IT a majetkových služieb a personálnych služieb, a to do pol roka od zavedenia organizačných zmien.

Zdroj: www.piestany.sk/red, foto: A. Drahovská