Zmeny a doplnky Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany vyplývajú z preskúmania aktuálnosti tejto územno-plánovacej dokumentácie a z podnetov fyzických a právnických osôb.

Verejné prerokovanie pre právnické a fyzické osoby – verejnosť, s odborným výkladom spracovateľa, sa uskutoční v stredu 14. októbra 2020 (streda) o 15.00 h v zasadacej miestnosti na druhom poschodí Mestskej knižnice mesta Piešťany (Školská ul. č. 19, Piešťany).

Kompletný návrh zmien a doplnkov je pre verejnosť k nahliadnutiu na Mestskom úrade Piešťany – Odbor stratégie a rozvoja mesta aj na web stránke mesta.

Verejnosť môže podávať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie najneskôr do 21. októbra.

Medzi plánované zmeny a doplnky Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany okrem iného patria zapracovanie nezastaviteľných plôch, zrušenie viacerých vnútroblokových komunikácií aj prehodnotenie výškového regulatívu zástavby. V pláne je tiež zriadenie novej obslužnej komunikácie a úprava hraníc kúpeľného územia.

Zdroj: piestany.sk

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972