Primátor Peter Jančovič je v úrade už rok. Ako sa mu darí plniť jeho ciele?

Primátor Peter Jančovič je v úrade už rok. Ako sa mu darí plniť jeho ciele?

7. decembra 2019 Off Od PNky.sk

Primátor Piešťan Peter Jančovič sa ujal funkcie presne pred rokom, 7. decembra 2018. Vo voľbách v novembri minulého roka získal 2930 hlasov voličov z 8987 platných hlasovacích lístkov. Druhého Romana Chudého predbehol o 652 hlasov. Tretí Miloš Tamajka mal dôveru 1316 občanov. 

Peter Jančovič sa prezentoval nízkonákladovou kampaňou a snažil sa priamo stretávať s ľuďmi na uliciach. V niektorých piešťanských médiach dostál výraznejší priestor, než jeho protikandidáti, či potencionálni protikandidáti, niekoľko mesiacov pred voľbami. Voličov sa snažil osloviť programom pozostávajúcim z dvanástich okruhov. Prezentoval ho na svojej webovej stránke peterjancovic.sk, ktorá momentálne nefunguje.  Primátor Jančovič plánoval po voľbách podpis memoranda, respektíve spoločných cieľov, so zastupiteľstvom, to sa však napokon nestalo realitou. Podľa primátorovho vyjadrenia bol dôvodom nedostatok času a iné prioritnejšie veci. 

Pri prvom verejnom stretnutí s podnikateľmi, ktoré sa uskutočnilo pred niekoľkými dňami v novembri 2019 a predtým pri druhom verejnom stretnutí s obyvateľmi, primátor Jančovič spomínal ako vec, ktorá ho najviac vyťažovala počas prvého roka, sfunkčnenie mestského úradu. Podľa jeho slov však zatiaľ nie je úplne spokojný so stavom a chcel by úrad ďalej posúvať k vyššej promptnosti a ústretovosti k občanom.  

Počas ročného pôsobenia primátora Petra Jančoviča došlo tesne po voľbách k zvýšeniu niektorých daní, hoci pôvodne to nebolo avizované.  Podľa Transparency International tento postup   budil dojem obchádzania zákona.  Samospráva sa pod novým vedením pustila taktiež do zmien v systéme parkovania. Zmenou VZN došlo predovšetkým k zvýšeniu cien, pričom podľa primátora Petra Jančoviča to bol krok k zvýšeniu obrátkovosti parkovacích miest. Ďalšie kroky v podobe rozšírenia spoplatnených zón by sa mali stať realitou v prvej polovici budúceho roka a samospráva si dáva spracovať rovnako štúdiu systému parkovania v meste.

Jednou z tém, ktorým sa úrad pod novým primátorom musel venovať bolo dotiahnutie rozrobených eurofondových projektov primátorom Tamajkom, napríklad rekonštrukcia MŠ Ružová, zberný dvor, cyklochodníky, či kompostáreň. Nové vedenie odmietlo eurofondové prostriedky na rekonštrukciu MŠ na Považskej ulici, keďže pri plnení projektu by zrejme nedošlo k dodržaniu potrebných parametrov úspor a rovnako pre časovú tieseň. Materskú školu sa podarilo zrekonštruovať z vlastných zdrojov. Zberné stredisko je už otvorené a postupne sú dokončované i cyklochodníky.

Aktuálne radnica na čele s novým primátorom prišla s návrhom zvyšovania daní a poplatkov, pričom dôvodom má byť nižší nárast dane z príjmov fyzických osôb spôsobených zmenami v zákonoch ako aj ďalšie zákonné zmeny, ktoré vyvolávajú tlak na financie samospráv.

Aktuálnu realitu s volebným programom uvedeným nižšie si môžete porovnať sami.

Volebný program víťaza volieb Petra Jančoviča, ktorým oslovil voličov

Životné prostredie

Adaptácia na zmenu klímy – zachytávanie dažďovej vody a jej využívanie na polievanie stromov, trávnikov, mestského parku, vytváranie zelených striech na budovách vo vlastníctve mesta
Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva:
Zefektívnenie nakladania s bioodpadom
Polopodzemné kontajnery na sídliskách
Efektívne fungovanie areálu odpadového hospodárstva
Odstránenie nelegálnych skládok odpadu
Platíš len za odpad, ktorý vyprodukuješ
Osveta k zlepšeniu triedeného zberu
Postupná revitalizácia mestského parku
Kvalitná starostlivosť o mestskú zeleň
Riešenie problému s kanalizáciou mestskej časti Kocurice
Vytvoriť Útvar Životného prostredia na Mestskom úrade
Tvorba mestských studní
Budovanie detských ihrísk

Doprava

Vytvorenie koncepcie statickej a dynamickej dopravy
Postupné riešenie dopravnej situácie podľa koncepcie
Komplexná rekonštrukcia ulíc (jeden projekt: cesta, siete, chodníky, cyklochodníky, osvetlenie, zeleň)
Údržba ciest
Rozbehnutie procesu rekonštrukcie verejného osvetlenia
Prepojenie železničnej stanice a sídliska A. Trajan predlžením Dopravnej ulice (vyriešenie dopravnej situácie, zníženie emisného zaťaženia a hluku Bratislavskej ulice)
Náprava chaotického resp. nezmyselného dopravného značenia v niektorých lokalitách mesta
Nové parkovacie miesta vytvorené zmenou dopravného značenia a vyznačením parkovacích miest
Zabezpečiť, aby automaty na parkovacie lístky boli funkčné (získanie financií do mestského rozpočtu)
Systém ktorý zabezpečí parkovanie pre obyvateľov Piešťan v lokalite ich bydliska
Parkovanie v nedeľu zadarmo
Vybudovanie parkovacieho domu na sídlisku A. Trajan – dlhodobý cieľ
Vybudovanie parkovacieho domu na Nálepkovej ulici – dlhodobý cieľ
Rozvoj cyklodopravy – pri rekonštrukciách ulíc tvoriť ekologické ulice s cyklochodníkmi
Vytvoriť estetické vstupy do Piešťan
Budovanie cyklochodníkov spájajúcich Piešťany s okolím: napr.: Piešťany – Horná Streda, okolo Sĺňavy, spojenie Piešťan s okolitými obcami
Intenzívne rokovať so spoločnosťou ARRIVA s cieľom rekonštrukcie autobusovej stanice
Všetky projekty realizované mestom komunikovať s odborníkmi zo Služieb mesta Piešťany vo všetkých fázach prípravy aj realizácie projektu
Podpora zelenej dopravy – podpora elektromobilov
Efektívna a využiteľná MHD
Požičovňa bicyklov, resp. systém požičiavania bicyklov a cyklistické servis stojany
Vyhotoviť mapu nehodovosti v meste

Sociálna oblasť

Väčšia podpora opatrovateľskej starostlivosti pre občanov
Zväčšenie kapacity centra sociálnej starostlivosti Lumen
Väčšia podpora ošetrovateľskej starostlivosti – zefektívnenie sociálnej starostlivosti
Výstavba nájomných bytov
Brožúra o sociálnych zariadeniach
Aktualizácia komunitného plánu sociálnych služieb

Šport

Vytvárať podmienky pre športovanie v meste Piešťany – starostlivosť o športoviská – postupné dobudovanie športovej infraštruktúry
Oživenie malých športovísk na sídliskách
Intenzívna komunikácia so športovými klubmi s cieľom podpory športovcov
Podpora športových podujatí

Školstvo

Starostlivosť o budovy ZŠ a MŠ – postupné zlepšenie stavu budov
Vytvoriť lepšie priestory pre umelecký rast žiakov ZUŠ
Ocenenie žiakov a študentov s významným prínosom pre mesto
Spolupráca s akademickým prostredím

Cestovný ruch

Intenzívna komunikácia vedenia mesta s kúpeľmi – spoločná stratégia rozvoja cestovného ruchu
Zakladať na tradíciách:
Kúpalisko EVA
Kolonádový most
Lodenica
Vyššia starostlivosť o vzhľad mesta
Spoločné projekty so susediacimi obcami, napr. Červená veža, cyklochodník okolo Sĺňavy
Podpora športových a kultúrnych podujatí
Rezort Piešťany ako efektívny nástroj rozvoja cestovného ruchu – projekty
na rozvoj cestovného ruchu
Verejný priestor ako zdroj informácii a moderných technológií – fungujúce informačné tabule, inteligentné lavičky

Bezpečnosť

A. Trajan – riešenie statickej dopravy z hľadiska požiarnej bezpečnosti
Vyriešenie problému chátrajúcej budovy VIII. ZŠ
Zvýšenie bezpečnosti pešej zóny – obnovenie sfunkčnenia stĺpikov
Postupne zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie vo všetkých častiach mesta
Viac prevenčných akcií – dopravných, na drogy, na alkohol

Kultúra

Súpis sôch – zabezpečiť starostlivosť o sochy
Zosúladiť kultúrne podujatia organizované mestom a inými organizátormi tak, aby sa vzájomne neprelínali
Pravidelné informovanie obyvateľov mesta a návštevníkov o kultúrnych podujatiach mesta
Vytvorenie vhodnej sobášnej siene

Zdravotníctvo

Vytvorenie registra lekárov a zdravotníckych zariadení v meste Piešťany s ordinačným hodinami na stránke mesta, raz ročne v periodiku Radnica informuje, alebo prostredníctvom brožúry

Ekonomický rozvoj

Zlepšovanie podmienok podnikania v meste vedúce k rozvoju miestnej ekonomiky a k zvýšeniu zamestnanosti
Pravidelná intenzívna komunikácia s podnikateľmi pôsobiacimi v meste Piešťany
Zvýšiť atraktivitu mesta pre jeho obyvateľov a tak zastaviť pokles obyvateľov (vytvoriť im také podmienky na život, aby sa tu oplatilo žiť) – nárast podielových daní
Zelená pre zmysluplné investície

Mestský úrad

Nastavenie efektívneho fungovania mestského úradu
Rýchle a efektívne fungovanie stavebného úradu a investičného útvaru na MsÚ
Vytvorenie samostatného Útvaru Životného prostredia
Vytvoriť koncepčný útvar stratégie resp. územného plánovania, pozícia hlavného architekta na Mestskom úrade

-th-