AktualitySamospráva

Pravda o Petícii 2013

By 28. júna 201317 júla, 2013No Comments

Reakciu manažérky Strediska pietnych služieb Služieb mesta Piešťany Elišky Gockej na Petíciu 2013 prinášame v plnom znení:

Zákon č. 85/1990 Z. z. zo dňa 27.3.1990 o petičnom práve občanov dáva možnosť občanom obracať sa vo veciach verejného záujmu na orgán verejnej správy.

Zvyčajne občania petíciu podpisujú v presvedčení, že jej organizátori si dôkladne preverili všetky skutočnosti, týkajúce sa predmetu petície a pritom zistili závažné nedostatky alebo porušenia zákona, ktoré treba odstrániť a napraviť. Tento postup by mal byť pevným základom každej petície.

Petícii, ktorú organizuje petičný výbor v zložení p. Ing. Vladimír Šišovský, p. Jaroslava Holičková a p. Anna Mansfeldová, tento pevný základ chýba. Jej organizátori pred jej začatím neprejavili žiaden záujem o preverenie  ekonomických údajov z účtovnej evidencie prevádzkovateľa pohrebísk – SMP, p. o, ktoré boli použité do  kalkulácie ceny za „poskytnutie krátkodobého užívania Domov smútku a pohrebiska“ k pohrebnému obradu.

Dňa 29.5.2013 som doporučeným listom požiadala predsedu petičného výboru p. Ing. Vladimíra Šišovského, aby si prišiel osobne preveriť všetky skutočnosti týkajúce sa VZN a kalkulácie ceny. List si menovaný neprevzal. Záujem o ekonomické podklady prejavili členovia petičného výboru až vtedy, keď ich skupina poslancov po zasadnutí MsZ dňa 6.6.2013 požiadala o predloženie podkladov, na základe ktorých organizujú petíciu a žiadajú o zníženie ceny.

Vystúpenie členov petičného výboru na zasadnutí MsZ dňa 6.6.2013 zároveň jednoznačne preukázalo, že suma 110,- € je iba „zásterka“ pre ich osobné záujmy, pre ktoré neváhajú aj formou petície, zneužiť dôveru spoluobčanov, ktorí im petíciu podpísali. A pretože boli zo strany členov petičného výboru prezentované na MsZ nepravdivé a skreslené informácie, je dôležité, sa občania o nich dozvedeli a boli objasnené:

1. To, o čo naozaj ide Ing. Šišovskému, je zrejmé z jeho vyjadrenia pri vystúpení na mestskom zastupiteľstve, keď uviedol: „Žiadame, aby Mesto vyhlásilo výberové konanie na prenájom pohrebných činností, pretože táto činnosť je podľa neho vykonávaná neefektívne a pre Mesto je stratová.“ – pre koho by rád pohrebné činnosti získal?! Toto jeho tvrdenie je pre občana zavádzajúce – podnikateľská činnosť, ktorou pohrebné služby sú, nebola a nie je pre Mesto stratová a so ziskom, ktorý sa na stredisku Pietnych služieb vytvorí, organizácia nakladá v zmysle predpisov / možnosť overenia na stránke Mesta v sekcii občan, materiály na rokovanie MsZ – vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany/.

2. Prečo vznikla petícia?

Pani Anna Mansfeldová vo svojom vystúpení jasne definovala, prečo zorganizovali petičnú podpisovú akciu“ „ Petičnú podpisovú akciu sme zorganizovali pre dlhodobo sa hromadiace problémy vznikajúce v súvislosti s poskytovaním a prevádzkovaním pietnych služieb ale i prevádzkovaním a údržby pohrebísk.“

Z jej ďalšieho vystúpenia, ktoré bolo naplnené samými invektívami a osočovaním mojej práce a práce zamestnancov strediska mohol každý usúdiť, že p. Mansfeldová zneužíva petíciu na riešenie svojich osobných problémov a o čo jej ide jasne vyjadrila na konci svojho vystúpenia: „Vás, pán primátor, žiadame o vypísanie výberového konania na funkciu manažér pietnych služieb, nakoľko doterajšia manažérka strediska v tejto funkcii totálne zlyhala a nie je schopná zvládať ani banálne problémy“.

3.Pani Holičková citovala text cenového výmeru týkajúceho sa výkopu hrobu VUC – TSK, v ktorom je táto činnosť zadefinovaná ako len kopanie hrobu vrátane následného zasýpania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy. Z tohto popisu je zrejmé, že pri výkope hrobu – nie pri každom, týka sa to len jestvujúcich hrobov zakrytých platňami, je vždy nutné odviezť zeminu, ktorá by bránila spätnému zakrytiu hrobu,  pretože sa stala prebytočnou. Pani Holičková to však chápe inak a presadzuje, aby pri výkope hrobu bola odvezená všetka zemina a po pohrebe privezená späť. Ak by sa to aj technicky dalo riešiť,  koľko pracovníkov by muselo túto prácu vykonávať, ako dlho by to trvalo a koľko by za to v konečnej fáze pozostalí zaplatili?

4. Pani Mansfeldová ďalej vo svojom vystúpení uviedla, že „napríklad nie je vytvorený takzvaný virtuálny cintorín na webovej stránke, čo dnes je štandardom u veľa miest.“ – opäť zavádzajúce tvrdenie. Stačí kliknúť na www.cintoríny.sk, kde už niekoľko rokov sú mapy pohrebísk aj mesta Piešťany. Za umiestnenie cintorínov na tejto web stránke platia SMP prevádzkovateľovi web. stránky ročne 300,- € .

5. Aj ďalšie jej tvrdenie, že „10 rokov narábate s peniazmi občanov za prenájom hrobových miest“ je  zavádzajúce. Povinnosť zaplatiť prenájom pri prvom nájme za hrobové miesto na 10 rokov dopredu vyplýva zo zákonom stanovenej minimálnej tlecej doby, počas ktorej musia byť ľudské ostatky uložené v hrobe – 10 rokov /§19 ods.3 zákona 131/2010 o pohrebníctve. Pri ďalšom prenájme je možné zaplatiť na dobu kratšiu podľa rozhodnutia nájomcu /VZN 3/2012/. Poplatky za prenájom hrobových miest, ktoré sa ročne od nájomcov vyberú, nepokrývajú náklady na údržbu pohrebísk a Mesto ročne poskytuje SMP transfer vo výške cca 25 – 30 tis. eur. Zdôvodnenie výšky nákladov je jednoduché, stačí sa len poprechádzať po cintorínoch v Piešťanoch , uvedomiť si ich výmeru, priestranstvá, počet veľkokapacitných kontajnerov na vývoz odpadu a množstvo trávnatých plôch a vzrastlej zelene, o ktorú sa treba starať a odpoveď musí byť každému jasná.

6. A z akých nákladov sa vypočítala cena 110,- €? Príspevková organizácia SMP sa riadi rozpočtovými pravidlami verejnej správy, ktoré sú stanovené Zákonom č. 523/2004 Z.z. . V § 26 ods. 1 sa hovorí: Ak osobitný predpis neustanovuje inak, rozpočtové a príspevkové organizácie poskytujú svoje výkony odplatne v súlade s osobitným predpisom. V tomto prípade je to Zákon o cenách č. 18/1996 Zb.. V § 12 tohto zákona – Osobitné ustanovenia pri dohodovaní cien sa v bode 5/ uvádza: Ak predávajúci, ktorým je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia poskytuje tovar odplatne, nemôže dohodnúť cenu, ktorá nedosahuje náklady rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie na výrobu tohto tovaru, ak osobitný predpis neustanovuje inak. To znamená, že pri stanovovaní ceny 110,- € boli do kalkulácie ceny zo strany SMP zahrnuté „ekonomicky oprávnené náklady“ priamo súvisiace s pohrebným obradom, ktoré boli získané z účtovnej evidencie. Táto kalkulácia ceny bola predložená pri schvaľovaní VZN č. 3/2012 na prerokovanie FaPK a členom MsR . Členovia komisie i MsR neodporučili, aby boli do ceny zahrnuté odpisy z REKO Žilinská, pretože v takom prípade by cena dosiahla výšku až 168,83 €.

7. Pre tých, ktorí nechcú byť klamaní, sú všetky podklady ku kalkulácii k dispozícii k nahliadnutiu na Službách mesta Piešťany.

Je veľmi smutné, ako malá skupina ľudí, dokáže zneužiť dôverčivosť svojich spoluobčanov, využiť ich podpisy a skryť sa za ich chrbát v záujme dosiahnutia svojho cieľa.

To, že takíto ľudia, ktorí sa odvolávajú na zodpovednosť, zvolávajú verejné zhromaždenia v nedeľu pred kostoly komentovať nebudem.

Autorka: Ing. Eliška Gocká

 

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972