Potomkovia Viliama Erdödyho sa hlásia o majetok, primátori dohodu odmietli

Potomkovia Viliama Erdödyho sa hlásia o majetok, primátori dohodu odmietli

21. septembra 2017 Off Od PNky.sk

V meste Hlohovec sa koncom apríla prihlásili s návrhom na mimosúdne vyrovnanie údajní potomkovia Viliama Erdödyho, týkať sa malo dedičských nárokov na hnuteľný i nehnuteľný majetok. Okrem iného si nárokovali Hlohovský zámok, ale aj časti muzeálnej zbierky Vlastivedného múzea v Hlohovci. Dediči Christian Neumann a Sylvia List, navštívili v decembri roku 2016 aj primátora Mesta Piešťany Miloša Tamajku a prezentovali záujem o navrátenie majetku, ktorý bol, ako uviedli, nespravodlivo nadobudnutý štátom. V Piešťanoch si mali podľa našich informácií nárokovať pozemky nachádzajúce sa pod Mestským parkom a Kúpeľným ostrovom. Desiati primátori a starostovia k veci vydali vo štvrtok 21. septembra spoločné stanovisko, v ktorom odmietli rokovania s dedičmi o mimosúdnom vyrovnaní.

V reakcii na majetkové nároky, ktorá v posledných mesiacoch vzniesol právny zástupca dedičov po Viliamovi Erdödym zaslali primátori Hlohovca a Piešťan a starostky a starostovia obcí Banka, Bojničky, Červeník, Dvorníky, Jalšové, Kľačany, Madunice a Pastuchov týmto dedičom spoločné stanovisko. Uviedli v ňom, že akceptujú rod Erdödyovcov ako súčasť histórie regiónu a vnímajú jeho prínos pre región, a preto sa nebránia spolupráci pri rozvoji kultúrneho a historického dedičstva v našom regióne.

„Pokiaľ ide o majetkové nároky týkajúce sa nehnuteľností či iného majetku pôvodne patriaceho Dr. Viliamovi Erdödymu, súčasný právny stav a platný právny poriadok Slovenskej republiky neumožňujú žiadne vydanie majetku či akúkoľvek mimosúdnu dohodu ohľadom uvedeného majetku. Z tohto dôvodu nebudú viesť žiadne rokovania, predmetom ktorých by boli dohody o možnom mimosúdnom vydaní majetkov patriacich pôvodne Dr. Viliamovi Erdödymu,“ uviedli primátori a starostovia v spoločnom vyhlásení.

Opatrnosť primátorov a starostov je vo veci na mieste, nakoľko ešte v rokoch 2002 až 2006 sa majetok hlohovskej vetvy Erdődyovcov snažil získať František Pevný, pričom argumentoval tým, že je nemanželským synom posledného vlastníka panstva a veľkostatku grófa Viliama Erdődyho. Následné testy DNA ho však usvedčili z pokusu o podvod. Pod menom Ferenc Xavér Erdödy vydržaním získal niektoré z majetkov čím Slovenskému pozemkovému fondu spôsobil škodu za viac ako 10-tisíc eur a Štátnym lesom 27-tisíc eur.

V Hlohovci chceli dediči Viliama Erdödyho rokovať aj o prinavrátení nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v miestnom Vlastivednom múzeu. Zástupcovia prihlásených dedičov sa snažili aj o vystúpenie na pôde Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, slovo im však v pripomienkach a dopytoch obyvateľov nebolo udelené, nakoľko na území mesta nemajú prechodný pobyt a neplatia dane.

„Primátor zastupujúci záujmy mesta zotrváva v názore, že k ďalšiemu stretnutiu s právnym zástupcom a klientmi alebo k predloženiu veci mestskej rade či mestskému zastupiteľstvu zatiaľ nedôjde, nakoľko nimi doteraz predložené listinné podklady neboli a nie sú takého obsahu, že by z nich bol objektívne preukázateľný nesporný dedičský nárok klientov k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Piešťany,“ uviedla k téme hovorkyňa Mesta Piešťany Eva Bereczová.

Podľa portálu mytrnava.sme.sk však listom deklarovali, že pokiaľ nedocielia dohoda ohľadom navrátenia zámku a jeho využitia, nemá mesto Hlohovec pokračovať v ďalších investíciách do jeho obnovy.

Primátori a starostovia v závere zopakovali pripravenosť na konštruktívnu a efektívnu spoluprácu pri zveľaďovaní a rozvíjaní historických a kultúrnych hodnôt po rodine Erdödy v regióne, avšak pri zachovaní súčasného majetkovoprávneho stavu. Pokiaľ však dediči zo svojich požiadaviek neustúpia bude o celom prípade nároku na vysporiadanie majetku tak budú s veľkou pravdepodobnosťou rozhodovať slovenské súdy.

-lt/Zdroj: Mesto Hlohovec, TS Primátori a starostovia desiatich miest a obcí zaslali spoločné stanovisko dedičom Viliama Erdödyho, Mesto Piešťany, cas.sk/Foto: Mesto Hlohovec, Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Balneologické múzeum Imricha Wintera, Drone Planet, archív-