Mestský poslanecký zbor opäť zasadne do lavíc v knižnici v riadnom termíne už dnes, štvrtok 7. apríla popoludní od 14 – tej hodiny. Medzi rokovaním sa bude o tretej konať aj zasadnutie Mestskej rady. Program zastupiteľstva obsahuje opäť viac ako dvadsiatku bodov. Hneď na úvod by sa malo zaoberať nastúpením náhradníka za poslankyňu Evu Wernerovú, ktorým je poslanecký kandidát za KDH – Marián Urbánek. Po odchode aktívnej dlhoročnej členky piešťanského zastupiteľstva sa uvoľnili aj miesta v Mestskej rade a Komisii pre stratégiu a rozvoj, o obsadení ktorých rozhodnú členovia zboru tiež na dnešnom stretnutí.

IMG_2730_resize

 

Po pripomienkach a dopytoch občanov príde na rad schválenie návrhov na udelenie čestného občianstva in memoriam pre Ladislava Bačíka a pplk. Vojtecha Ábela. Ďalšie, pre verejnosť zaujímavejšie, body sa dostali najmä na záver programu. Ide napríklad o porovnanie cien pohrebných a cintorínskych služieb, za zníženie ktorých už dlhodobo bojuje skupina občanov a ešte v roku 2013 podali na mesto petíciu, podpísanú tromi tisíckami obyvateľov Piešťan.

V ďalšom mestská polícia predloží správu o svojej činnosti za minulý rok a poslanci prerokujú aj dodatok k Štatútu komisií či návrh Etického kódexu volených predstaviteľov. Materiály sú predkladané ako súčasť balíčka opatrení na zvýšenie transparentnosti a venujú sa tiež postupu pri takzvanom „konflikte záujmov“.  Cieľom etického kódexu je podľa spracovaného návrhu „definovať základné etické princípy a štandardy správania, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje od volených funkcionárov a ktoré občania od voleného predstaviteľa očakávajú pri plnení ich povinností, a tiež informovať občanov o týchto štandardoch.“ Pred bodmi Rôzne a Interpelácie prednesie aj správu o ukončených kontrolách hlavný kontrolór, ktorý sa počas nich venoval aj v médiách „pretriasaným“ platbám bankovou kartou.

IMG_2789_resize

Program dnešného (štvrtok 7. apríla) zasadnutia mestského zastupiteľstva:

 1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov, určenie zapisovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 2. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, voľba člena Mestskej rady mesta Piešťany, voľba člena Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta
 3. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 18.02.2016
 4. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 5. Udelenie čestného občianstva mesta Piešťany p. Ladislavovi Bačíkovi in memoriam
 6. Udelenie čestného občianstva mesta Piešťany pplk. Vojtechovi Ábelovi in memoriam
 7. Voľba prísediacich pre Okresný súd Piešťany
 8. Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD KOCKA, v k. ú. Piešťany pre spoločnosť KH Motors, s. r. o.
 9. Návrh na vyradenie majetku v správe SMP, p. o. Piešťany
 10. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom č. 1479/7, lokalita Nám. SNP, Piešťany
 11. Návrh na nájom pozemku pre PaedDr. Ivetu Zelenayovú, lokalita Nábr. I. Krasku
 12. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Pod Párovcami, Piešťany, Návrh na zriadenie vecného bremena pre Ing. Zlatu Pilátovú, lokalita Pod Párovcami, Piešťany
 13. Návrh na zriadenie vecného bremena pre Slovnaft, a. s., lokalita ul. N. Teslu
 14. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Bratislavská Piešťany
 15. Návrh na zrušenie uznesení MsZ č. 92/2014- prevod vlastníctva nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou lokalita Žilinská č. 23/2016 a č. 24/2016 – podmienky obchodnej verejnej súťaže lokalita Žilinská
 16. Návrh na porovnanie cien komplexných pohrebných a cintorínskych služieb mesta Piešťany s inými mestami
 17. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2015
 18. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
 19. Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa
 20. Zmena harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v roku 2016
 21. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2016
 22. Rôzne
 23. Interpelácie poslancov
 24. Záver

Materiály k programu si môžete stiahnuť tu.

-red-, Zdroj: www.piestany.sk, foto: archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972