Connect with us

Aktuality

Poslanecký „maratón“ už dnes popoludní aj v novom zložení

Published

on

Mestský poslanecký zbor opäť zasadne do lavíc v knižnici v riadnom termíne už dnes, štvrtok 7. apríla popoludní od 14 – tej hodiny. Medzi rokovaním sa bude o tretej konať aj zasadnutie Mestskej rady. Program zastupiteľstva obsahuje opäť viac ako dvadsiatku bodov. Hneď na úvod by sa malo zaoberať nastúpením náhradníka za poslankyňu Evu Wernerovú, ktorým je poslanecký kandidát za KDH – Marián Urbánek. Po odchode aktívnej dlhoročnej členky piešťanského zastupiteľstva sa uvoľnili aj miesta v Mestskej rade a Komisii pre stratégiu a rozvoj, o obsadení ktorých rozhodnú členovia zboru tiež na dnešnom stretnutí.

IMG_2730_resize

 

Po pripomienkach a dopytoch občanov príde na rad schválenie návrhov na udelenie čestného občianstva in memoriam pre Ladislava Bačíka a pplk. Vojtecha Ábela. Ďalšie, pre verejnosť zaujímavejšie, body sa dostali najmä na záver programu. Ide napríklad o porovnanie cien pohrebných a cintorínskych služieb, za zníženie ktorých už dlhodobo bojuje skupina občanov a ešte v roku 2013 podali na mesto petíciu, podpísanú tromi tisíckami obyvateľov Piešťan.

V ďalšom mestská polícia predloží správu o svojej činnosti za minulý rok a poslanci prerokujú aj dodatok k Štatútu komisií či návrh Etického kódexu volených predstaviteľov. Materiály sú predkladané ako súčasť balíčka opatrení na zvýšenie transparentnosti a venujú sa tiež postupu pri takzvanom „konflikte záujmov“.  Cieľom etického kódexu je podľa spracovaného návrhu „definovať základné etické princípy a štandardy správania, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje od volených funkcionárov a ktoré občania od voleného predstaviteľa očakávajú pri plnení ich povinností, a tiež informovať občanov o týchto štandardoch.“ Pred bodmi Rôzne a Interpelácie prednesie aj správu o ukončených kontrolách hlavný kontrolór, ktorý sa počas nich venoval aj v médiách „pretriasaným“ platbám bankovou kartou.

IMG_2789_resize

Program dnešného (štvrtok 7. apríla) zasadnutia mestského zastupiteľstva:

 1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov, určenie zapisovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 2. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, voľba člena Mestskej rady mesta Piešťany, voľba člena Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta
 3. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 18.02.2016
 4. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 5. Udelenie čestného občianstva mesta Piešťany p. Ladislavovi Bačíkovi in memoriam
 6. Udelenie čestného občianstva mesta Piešťany pplk. Vojtechovi Ábelovi in memoriam
 7. Voľba prísediacich pre Okresný súd Piešťany
 8. Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD KOCKA, v k. ú. Piešťany pre spoločnosť KH Motors, s. r. o.
 9. Návrh na vyradenie majetku v správe SMP, p. o. Piešťany
 10. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom č. 1479/7, lokalita Nám. SNP, Piešťany
 11. Návrh na nájom pozemku pre PaedDr. Ivetu Zelenayovú, lokalita Nábr. I. Krasku
 12. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Pod Párovcami, Piešťany, Návrh na zriadenie vecného bremena pre Ing. Zlatu Pilátovú, lokalita Pod Párovcami, Piešťany
 13. Návrh na zriadenie vecného bremena pre Slovnaft, a. s., lokalita ul. N. Teslu
 14. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Bratislavská Piešťany
 15. Návrh na zrušenie uznesení MsZ č. 92/2014- prevod vlastníctva nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou lokalita Žilinská č. 23/2016 a č. 24/2016 – podmienky obchodnej verejnej súťaže lokalita Žilinská
 16. Návrh na porovnanie cien komplexných pohrebných a cintorínskych služieb mesta Piešťany s inými mestami
 17. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2015
 18. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
 19. Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa
 20. Zmena harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v roku 2016
 21. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2016
 22. Rôzne
 23. Interpelácie poslancov
 24. Záver

Materiály k programu si môžete stiahnuť tu.

-red-, Zdroj: www.piestany.sk, foto: archív PNky

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články