Connect with us

Aktuality

Poslancov dnes čaká rokovanie, budú rozhodovať aj o mestskej autobusovej doprave

Published

on

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany zasadne v utorok 20. júna o 14.00 hodine tento rok už po siedmy raz. Poslancov čaká až 34 bodov rokovania, medzi ktorými je aj niekoľko dôležitých tém týkajúcich sa rozpočtu, prenájmu majetku, ale aj dopravy v meste. Jedným z bodov dnešného rokovania je tiež uzatvorenie dodatku zmluvy so spoločnosťou ARRIVA Trnava, ktorá je prevádzkovateľom Mestskej autobusovej dopravy od roku 2008. Platnosť rámcovej zmluvy na totiž vyprší už 31. júna 2017.

„Mesto zo svojho rozpočtu poskytuje dopravcovi príspevok na úhradu preukázanej straty za dohodnutý prepravný výkon v rozsahu schválených cestovných poriadkov a v zmysle vyššie citovaného zákona. Preukázanou stratou sa rozumie rozdiel medzi ekonomickou cenou za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme a tržbami z regulovaného cestovného vrátane ďalších výnosov dosiahnutých plnením povinnosti poskytovať výkony vo verejnom záujme,“ uvádza sa v dôvodovej správy Mestského úradu. Mesto podľa nej prispieva na každý prejdený kilometer mestských autobusových spojov 1,20 eur, pričom v roku 2016 predstavoval príspevok na MAD sumu 403 072,35 eur. Tému optimalizácie autobusovej dopravy prerokovávali poslanci Mestského zastupiteľstvo na svojom májovom zasadnutí.

Materiálom týkajúcim sa Mestskej autobusovej dopravy sa zaoberali poradné komisie, pričom okrem Komisie pre financie a podnikanie a Komisie pre legislatívu a právo navrhovali jeho schválenie. Mestská rada sa tiež zhodla na tom, že dodatok by mal byť schválený so zmenou termínu plnenia zmluvy a jej predĺžením do 31. 12. 2020.

Program 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v roku 2017

1. Otvorenie
– schválenie programu zasadnutia
– určenie overovateľov
– určenie zapisovateľov zápisnice
– voľba návrhovej komisie
2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
konaného dňa 18.05.2017
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
4. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove ZŚ ul. Holubyho 15
v Piešťanoch a časti pozemku pre MŠ Staničná 2, 921 01 Piešťany
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany
za rok 2016
6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2016
7. Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2016
8. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti a nebytových priestorov
č. 2-20-350/2010
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestach na
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami do
orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
10. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2016 – Záverečný
účet
11. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2016
12. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017
13. Návrh na formu zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP na projekty:
a) Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany
b) Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany
14. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Kvetoslavou
Palkechovou, lokalita A. Trajan, Piešťany
15. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou TOMBAL,
s. r. o., lokalita Gaštanová, Piešťany
16. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany
a Lekáreň pri Váhu Piešťany, lokalita E.Belluša, Piešťany
17. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľnosti, lokalita
Sadová
18. Návrh možností nakladania s majetkom Mesta Piešťany, lokalita Sv. Štefana, Piešťany
19. Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Winterovej ul., 1752/10
v Piešťanoch
20. Návrh na schválenie výsledku ponukového konania
21. Mestská autobusová doprava
22. Informácia o predložených projektoch podľa Štatútu participatívneho rozpočtu mesta
Piešťany na rok 2017
23. Analýza optimálnej rekonštrukcie verejného osvetlenia a štúdia realizovateľnosti
v meste Piešťany
24. Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole M. R. Štefánika
v meste Piešťany
25. Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Holubyho
v meste Piešťany
26. Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Mojmírova
v meste Piešťany
27. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany
za rok 2016
28. Zlepšenie dopravno- bezpečnostnej situácie v meste Piešťany
29. Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany I. etapa.
30. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu
7. zasadnutia MsZ r. 2017
31. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta
Piešťany na II. polrok 2017
32. Rôzne
33. Interpelácie poslancov
34. Záver

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

Aktuality

Test

Published

on

test

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Published

on

By

dfgd gd fgdfg dfgdfgd gfg

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.