Poslancov čaká ďalšie zasadnutie, bude o cyklotrasách i nájme pozemkov

Poslancov čaká ďalšie zasadnutie, bude o cyklotrasách i nájme pozemkov

13. marca 2017 Off Od PNky.sk

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany sa vo štvrtok 16. marca stretnú na treťom tohtoročnom zasadnutí. Na programe rokovania sú aj body týkajúce sa vybudovania cyklotrás a s nimi súvisiaceho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou Obchodné domy PRIOR a Mestom Piešťany, ako nájomcom pozemkov. Mimoriadne zasadnutie bolo pôvodne naplánované na utorok 14. marca, radnica ho však presunula.Prior prenájom

Mesto Piešťany musí v súvislosti s projektom „Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany“ z operačného programu „Integrovaný regionálny operačný program“ a na základe projektovej dokumentáie „Cyklistická trasa Dopravná – Sasinkova v Piešťanoch“ predložiť iné právo k pozemkom. Trasa cyklochodníkov je v časti križovatky na ulici Andreja Hlinku a Žilinská situovaná na parcele číslo 5184, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED. V tomto úseku bude jestvujúci betón vyspravený v šírke navrhovaných pásov pre peších a cyklistov reprofilačnou maltou vysokej pevnosti, pre cyklistický pruh zelenej farby. Vzhľadom na podmienky výzvy je nutné, aby bolo vlastnícke právo v danej lokalite vysporiadané na obdobie minimálne 5 rokov po ukončení realizácie, dôvodová správa preto počíta s jej prenájmom do roku 2027, respektíve 2037.

Program rokovania:
1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia
– určenie overovateľov
– určenie zapisovateľov zápisnice
– voľba návrhovej komisie
2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
konaného dňa 28.02.2017
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
4. Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany
5. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou Obchodné domy PRIOR
STRED, a. s. ako prenajímateľom a Mestom Piešťany ako nájomcom
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov
8. Záver

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-