Connect with us

Aktuality

Poslancov čaká ďalšie zasadnutie, bude o cyklotrasách i nájme pozemkov

Published

on

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany sa vo štvrtok 16. marca stretnú na treťom tohtoročnom zasadnutí. Na programe rokovania sú aj body týkajúce sa vybudovania cyklotrás a s nimi súvisiaceho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou Obchodné domy PRIOR a Mestom Piešťany, ako nájomcom pozemkov. Mimoriadne zasadnutie bolo pôvodne naplánované na utorok 14. marca, radnica ho však presunula.Prior prenájom

Mesto Piešťany musí v súvislosti s projektom „Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany“ z operačného programu „Integrovaný regionálny operačný program“ a na základe projektovej dokumentáie „Cyklistická trasa Dopravná – Sasinkova v Piešťanoch“ predložiť iné právo k pozemkom. Trasa cyklochodníkov je v časti križovatky na ulici Andreja Hlinku a Žilinská situovaná na parcele číslo 5184, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED. V tomto úseku bude jestvujúci betón vyspravený v šírke navrhovaných pásov pre peších a cyklistov reprofilačnou maltou vysokej pevnosti, pre cyklistický pruh zelenej farby. Vzhľadom na podmienky výzvy je nutné, aby bolo vlastnícke právo v danej lokalite vysporiadané na obdobie minimálne 5 rokov po ukončení realizácie, dôvodová správa preto počíta s jej prenájmom do roku 2027, respektíve 2037.

Program rokovania:
1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia
– určenie overovateľov
– určenie zapisovateľov zápisnice
– voľba návrhovej komisie
2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
konaného dňa 28.02.2017
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
4. Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany
5. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou Obchodné domy PRIOR
STRED, a. s. ako prenajímateľom a Mestom Piešťany ako nájomcom
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov
8. Záver

Advertisement
Hello GPT

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články