Poslanecký klub Spoločne pre Piešťany na svoje stránke zverejnil “Vyhodnotenie prieskumu podnikateľského prostredia”, ktoré spracoval člen klubu, poslanec mestského zastupiteľstva Peter Tremboš. Cieľom tohto prieskumu bolo získať informácie, ktoré zvyčajne nie sú súčasťou štatistických zisťovaní, najmä od podnikateľov v meste. Z 90-tich oslovených vrátilo dotazník iba 29, no výsledky sú aj tak zaujímavé, pretože sa týkajú najmä regionálneho prostredia a obsahujú okrem hodnotenia aj návrhy na zlepšenie. 

 „Zaujímala nás najmä identifikácia a hodnotenie faktorov, ktoré ovplyvňujú podnikateľskú činnosť v meste Piešťany, spokojnosť s verejnou správou a verejnými službami i konkrétne návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia,“ uvádza klub v článku, ktorý uvádzame so súhlasom autora v plnom znení.

REKLAMA

banner-marec01

Vyhodnotenie prieskumu podnikateľského prostredia

Cieľom tohto prieskumu bolo získať informácie, ktoré zvyčajne nie sú súčasťou štatistických zisťovaní. Zaujímala nás najmä identifikácia a hodnotenie faktorov, ktoré ovplyvňujú podnikateľskú činnosť v meste Piešťany, spokojnosť s verejnou správou a verejnými službami i konkrétne návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Na základe doterajších skúseností pri hodnotení podnikateľského prostredia pri spracovaní Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (napr. pre mestá Ružomberok, Revúca, Pezinok, Nové Zámky, Levice) bol zostavený dotazník, ktorý obsahuje 8 otázok. Podľa nich je štruktúrované aj jeho vyhodnotenie.

Dotazníky na prieskum podnikateľského prostredia boli roznášané, v menšej miere zasielané elektronickou poštou, v mesiacoch november a december 2014. Takto bolo v meste Piešťany oslovených celkovo 90 podnikateľských subjektov. Zamerali sme sa prednostne na tie, ktoré pôsobia v oblasti maloobchodu, služieb a cestovného ruchu a ich prevádzky sa nachádzajú najmä v centre mesta. Výsledky boli spracované na základe 29 vyplnených dotazníkov.

Bez názvu

 I. Základné údaje o respondentoch

Otázka 1: Počet zamestnancov

Z nasledovného grafu vyplýva, že dotazník vyplnili najmä podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov do 5. Spolu tvoria viac ako tri štvrtiny z celkového počtu. Vzhľadom na cieľovú skupinu, ktorú tvoria najmä prevádzky maloobchodu a služieb, bolo takéto rozdelenie očakávané.

Bez názvu

Otázka 2: Kde je lokalizované sídlo Vašej spoločnosti

Väčšina (asi 85 %) hodnotených subjektov má sídlo priamo v meste Piešťany. Medzi navrátenými dotazníkmi sa nenachádza žiaden so sídlom mimo územia SR.

Bez názvu

Otázka 3: Obdobie pôsobenia Vašej spoločnosti v Piešťanoch

Približne v polovičke prípadov (52 %) išlo o subjekty pôsobiace na území mesta Piešťany dlhšie ako 10 rokov. 78 % pôsobí v meste viac ako 3 roky. Z toho možno usudzovať, že aj na ďalšie otázky uvedené v dotazníku mali možnosť v značnej miere kvalifikovane odpovedať.

Bez názvu

II. Hodnotenie podnikateľského prostredia

Otázka 4: Považujete Piešťany za dobré miesto na podnikanie?

Na túto otázku boli odpovede respondentov značne diferencované. Väčšina sa prikláňa k priemernému hodnoteniu. Odpovede typu „určite áno“ alebo „skôr áno“ (35 %) sú približne v rovnováhe s odpoveďami typu „skôr nie“ alebo „určite nie“ (39 %).

Bez názvu

Otázka 5: Aký je Váš názor na prácu mestského úradu v Piešťanoch?

Aj pri odpovedi na túto otázku sa väčšina respondentov (68 %) prikláňa k priemernému hodnoteniu. Pre vedenie mesta je dobrou správou, že viac pozitívne hodnotenie (20 %) prevláda nad negatívnym (12 %).

Bez názvu

Otázka 6: Ako hodnotíte z hľadiska Vášho podnikania aktivity miestnej samosprávy?

Respondenti mali hodnotiť spokojnosť v stupnici od 1 do 5, pričom 1 = najlepšie a 5 = najhoršie. Išlo o klasické známkovanie. Najlepšiu známku získal zber, odvoz a likvidácia odpadu (2,3) ako aj ochrana prírody a tvorba kvalitného životného prostredia (2,6). Relatívne dobrou správou a to nielen pre obyvateľov mesta je, že protikorupčné aktivity a správanie zamestnancov MsÚ sa umiestnili hneď na treťom mieste so známkou 3,1. Najhoršie hodnotenie získala komunikačná (3,6) spolu s finančnou a daňovou politikou (3,7).

Bez názvu

Otázka 7: Aké aktivity a stimuly by mala prednostne zahŕňať podpora podnikania v Piešťanoch?

Respondenti mohli v tomto prípade označiť 1 až 3 možnosti. Väčšina z nich (68 %) za žiaduce z tohto hľadiska považuje poskytovanie daňových úľav, úľav na poplatkoch a podobne. Za najmenej dôležité (4,5 %) je považované zriaďovanie inkubátorov pre začínajúcich podnikateľov. Keďže sa prieskumu zúčastnili najmä subjekty dlhšie pôsobiace na trhu, tak je tento výsledok vcelku pochopiteľný. Z aspektu etablovaného podnikateľa znamená zvýšenie počtu nových podnikateľov zvyčajne aj zosilnenie konkurencie. Z pohľadu spotrebiteľa je však rozvoj konkurenčného prostredia žiadúci. Úlohou verejnej správy je tomu napomáhať v miere, ktorá neuváženými zásahmi a diferencovanou podporou výraznejšie nezdeformuje toto trhové prostredie.

Bez názvu

Otázka 8: Aký význam má pre Vaše podnikanie…….?

Respondentom bolo ponúknutých na hodnotenie osem faktorov, ku ktorým mohli priradiť body od 1 do 5 (1 – žiadny, 5 – veľmi veľký význam). Za najvýznamnejší faktor pre rozvoj podnikania je respondentmi považovaná výška nájmu podnikateľských priestorov. Tá je, podľa ich vyjadrenia, neporovnateľne vyššia ako v iných mestách. Tento faktor získal až 73 % zo všetkých možných bodov, ktoré účastníci prieskumu mohli priradiť. Na ďalších miestach sa celkom prirodzene umiestnila kúpna sila obyvateľstva(72 %) a potešiteľne aj kvalitné životné prostredie (68 %).  Cestovný ruch sa prekvapujúco dostal až na štvrté miesto (63 %). Aj to naznačuje, že tento v minulosti tak dôležitý faktor rozvoja mesta postupne stráca na význame. Iným možným vysvetlením je, že sa stal prirodzenou súčasťou prostredia, a nie je preto už v takej miere vnímaný ako niečo výnimočné. Fundovanú odpoveď na túto otázku by však bolo možné získať len podrobnejším výskumom. Za faktor s najmenším významom sú považované zákazky a objednávky z MsÚ Piešťany a jemu podriadených organizácií (37 %) a z iných samosprávnych a štátnych orgánov a organizácií (41 %). Tento výsledok je z hľadiska potenciálnej korupcie a zdravého stavu podnikateľského prostredia potešujúci.

Bez názvu

III. Pripomienky a námety

Na záver boli podnikateľské subjekty vyzvané, aby uviedli vlastné pripomienky a námety. Túto možnosť využilo len 9 respondentov. Zvyčajne upozorňovali na nedostatočnú informovanosť zo strany vedenia mesta a požadovali nadviazanie efektívnej komunikácie. Navrhovali, aby sa vytvorila databáza podnikateľských subjektov, ktoré sú ochotné užšie spolupracovať s vedením mesta. Poukazovali na problémy spojené s parkovaním v centre mesta, na nedostatky v práci mestskej polície, v čistote a údržbe verejných priestorov, v činnosti Technických služieb a iných organizácií mesta Piešťany. Požadovali zvýšiť podporu malým a stredným podnikateľom, zvlášť považujú za potrebné intenzívnejšie sa zaoberať rozvojom cestovného ruchu. Upozorňovali na neúmerne vysoký nájom podnikateľských priestorov i nevhodnú lokalizáciu ľadovej plochy, ktorá je v zimných mesiacoch umiestnená na pešej zóne, priamo v centre mesta. Uvítali by väčšiu diverzifikáciu podnikateľských aktivít. Žiadajú vyriešiť problémy spojené so stavom niektorých nehnuteľností, ktoré kazia vzhľad mesta, obmedziť, respektíve koordinovať, časté rozkopávky cestných komunikácií.

Zostavil: Peter Tremboš, (február 2015)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972