Štvrté tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa koná už zajtra – výnimočne v stredu 29. júna od 14-tej hodiny v Mestskej knižnici mesta Piešťany. Na programe majú poslanci opäť dvadsiatku bodov, medzi ktorými dominuje Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – Záverečný  účet. Ten musí byť  zastupiteľstvom schválený do konca júna. Okrem neho bude poslanecký zbor prerokovávať vyhodnotenie hospodárenia za minulý rok aj u mestských príspevkových organizácií. Zaoberať sa má ďalej zmenou Územného plánu mesta Piešťany, prevodmi a nájmom nehnuteľností podľa požiadaviek obyvateľov, a tiež vyhodnotením správy kontrolóra. Nebude chýbať ani plnenie uznesení a pripomienky a dopyty obyvateľstva.

zastupiteľstvo MSZ 7. apríla (18)Vyhodnotenie rozpočtu a záverečný účet už prešli aj jednotlivými komisiami a radou, ktorá ho odporúčala schváliť bez výhrad. Výhrady mali napríklad členovia Komisie pre dopravu a výstavbu, podľa ktorých neboli vykonané naplánované investície do starostlivosti o majetok mesta. Upozornili vedenie mesta na  rozpočtované položky na rok 2016 a žiadajú o nápravu a zabezpečenie realizácie všetkých úloh určených  mestským zastupiteľstvom v rozpočte na rok 2016. K Záverečnému účtu sa mohli vyjadriť aj obyvatelia, na úradnej tabuli bol zverejnený od 10. júna.

 

Pôvodne mali dostať na stôl poslanci aj žiadosť o navýšenie príspevku na energie pre ŠHK 37 o 50-tisíc eur a návrh na predaj amfiteátru, o ktorých rokovali niektoré komisie, mestská rada však tieto body z rokovania stiahla, a tak sa nedostali ani do programu zastupiteľstva.

Všetky materiály na zajtrajšie zasadnutie nájdu záujemcovia na mestskej stránke na stiahnutie tu.

zastupiteľstvo MSZ 7. apríla (13)

P  O  Z  V  Á  N  K A

Pozývam Vás na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany,

ktoré sa uskutoční  dňa 29. júna (streda) 2016  o 14.00 hodine

v zasadačke   Mestskej knižnice, Školská ul. č. 19, Piešťany s týmto návrhom programu:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov, určenie zapisovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 26.05.2016
 3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 4.  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2015
 5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2015
 6. Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2015
 7.   Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome služieb na ulici A. Hlinku  v Piešťanoch pre Materské centrum Úsmev
 8. Nákup 2 kusov nových kosačiek z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o.
 9. Obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany – Úprava záväznej časti  ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov
 10. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – Záverečný  účet
 11. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2015
 12.  Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom č. 1479/7, lokalita  ul. Nám. SNP, Piešťany,
 13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Pod Párovcami
 14. Návrh na nájom pozemku pre Dušana Švancaru a manželku Jarmilu Švancarovú, lokalita Zavretý kút
 15. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Pavlínu Jamborovú, lokalita Skalná, Piešťany
 16. Obchodná verejná súťaž v lokalite Vodárenská – návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti
 17.  Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Holubyho, Piešťany. Návrh uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre MUDr. Martina Mrázika a Petru Mrázikovú, lokalita Holubyho, Piešťany
 18. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4. zasadnutia MsZ r. 2016
 19. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2016
 20. Rôzne
 21. Interpelácie poslancov
 22. Záver

-red-, foto: L. Turňa

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972