Poslanci vo štvrtok zasadnú posledný raz pred prázdninami

Poslanci vo štvrtok zasadnú posledný raz pred prázdninami

30. júna 2015 Off Od PNky.sk

Siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany sa uskutoční vo štvrtok 2. júla. Vedenie mesta a poslanci budú diskutovať aj o územnom pláne mesta, žiadosti o nenávratný príspevok pre projekt Obnova verejného osvetlenia, či o príprave projektov pre oblasť cyklistickej dopravy. Ďalšie rokovanie sa uskutoční až po prázdninách.

Zasadnutie sa uskutoční   dňa   2. júla (štvrtok) 2015  o 14.00 hodine v zasadačke   Mestskej knižnice, Školská ul. č. 19, Piešťany s týmto návrhom programu:

 1. Otvorenie
 2. Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 28. mája 2015 a plnenie uznesení za obdobie január – apríl 2015
 3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 4. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany  10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní
 5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany“
 6. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií mesta Piešťany
 7. Návrh na zmenu zástupcov mesta v dozorných a štatutárnych orgánoch
 8. Návrh na zmenu rozpočtu Materskej školy Staničná, IČO 37988531, vo výške 8 952 EUR
 9. Návrh na nájom pozemku v lokalite A. Hlinku, v k. ú. Piešťany pre spoločnosť ALEX m & m s. r. o.
 10. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Zlatu Pilátovú
 11. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s.,  lokalita Pod Párovcami, Piešťany
 12. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech vlastníkov bytov, nebytových priestorov a pozemku polyfunkčného domu, lokalita Sládkovičova ulica
 13. Návrh na zriadenie vecného bremena v k. ú. Piešťany v lokalite Vážska ulica pre vlastníka parc. č. 8198, JUDr. Evu Flekovú
 14. Návrh na zriadenie vecného bremena v lokalite Mojmírova ulica, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.
 15. Návrh na zriadenie vecného bremena v k. ú. Piešťany, lokalita Nálepkova ul. v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.
 16. Návrh na určenie prebytočnosti majetku mesta odňatého zo správy ZŠ Brezová 19, 921 01 Piešťany
 17. Informácia – Vila Löger
 18. Informácia o príprave projektov pre oblasť cyklistickej dopravy
 19. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2015
 20. Rôzne
 21. Interpelácie poslancov
 22. Záver

 

Materiály na rokovanie nájdu záujemcovia na web stránke Mesta Piešťany.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Piešťany

Čítajte tiež: Vilu Lőger chcú získať do majetku výmenou