Poslanci mestského zastupiteľstva zdvihli na návrh Mariána Urbánka z KDH na svojom prvom pracovnom rokovaní niektoré miestne dane. Návrh, ktorý neprešiel verejným pripomienkovaním ani legislatívnym procesom sa dotkne majiteľov psov, ubytovaných návštevníkov Piešťan, ale aj prevádzkovateľov predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov.

Návrh zmeny VZN o miestnych daniach zo strany MsÚ, ktorý bol riadne zverejnený a prerokovaný v komisiách a mestskej rade, riešil iba otázku identifikácie platieb formou variabilného symbolu, ktorým má byť po novom 10 miestne číslo pridelené správcom dane. V rozprave sa prihlásil poslanec Marián Urbánek, ktorý povedal, že má iba drobné zmeny a navýšenia niektorých sadzieb o infláciu.

Následne navrhol zvýšenie platby za psa chovaného v rodinných domoch z 15 na 16 eur ročne. Ak majiteľ chová psa v bytovom dome, alebo vo firme, či organizácii zaplatí po novom 42 eur namiesto doterajších 40 eur. Sadzba dane v Kocuriciach zostala nezmenená 10 eur.

Ďalším návrhom poslanca Urbánka bolo zvýšenie sadzby dane za ubytovanie z 1,10 eura na osobu a prenocovanie na 1,50 eur. Tento návrh poslanec nekonzultoval s ubytovateľmi a primátor i poslanci sa o ňom dozvedeli len včera, či dnes. V roku 2012 pri pokuse zdvihnúť daň z ubytovania, o výrazne menej ako 40 centov, sa stretol návrh so silným odporom ubytovateľov. Teraz nemali, žiadnu možnosť sa k návrhu vyjadriť.

Schválené zvýšenie dane sa dotkne aj prevádzkovateľov predajných automatov, keď sa daň zdvíha z 83 na 87 eur za kalendárny rok. Pri predajných automatoch na kávu a nealkoholické nápoje stúpne sadzba z 50 na 53 eur za kalendárny rok. Sadzba dane za jeden predajný automat, v ktorom sa v skladbe ponúkaného tovaru nachádzajú tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje sa zmení zo 400 na 418 eur. Posledným schváleným zvýšením bola sadzba dane za nevýherný hrací prístroj, ktorá sa zmení z 300 na 313 eur.

Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci s výnimkou Martina Vala a Jána Stachuru.

Podľa Pavla Vermeša, vedúceho právneho oddelenia MsÚ Piešťany, pri takýchto zmenách vo VZN, ktoré neboli riadne zverejnené a prerokované došlo obchádzaniu procesu realizácie a tvorby mestskej legislatívnej normy. „Nikto sa k zmenám nemal možnosť vyjadriť, nešlo to do odborných komisií, pričom ide o dane a dopad na rozpočet. Mám za to, že sa takto obišiel celý proces realizácie a tvorby VZN,“ myslí si Pavol Vermeš.

Hlavný kontrolór pri tomto bode rokovania poslancov neupozornil na žiaden potenciálny problém s predloženým návrhom. Na dodatočnú otázku, či nebol obídený proces tvorby VZN a znemožnené vyjadrenie verejnosti, kontrolór neodpovedal s tým, že sa v tomto momente nevie vyjadriť a musí si veci preštudovať.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972