Nové pravidlá na parkovisku na Nálepkovej ulici, ale aj ochrana južnej časti Vážskeho ostrova. To sú dve z množstva tém, ktoré členovia mestského zastupiteľstva prerokujú vo štvrtok 27. augusta popoludní v zasadacej miestnosti Mestskej knižnice mesta Piešťany. Začiatok je o 14.00 h.

Poslanci by mali rozhodnúť, komu bude udelené Čestné občianstvo mesta Piešťany a kto získa Cenu mesta Piešťany. Ďalej zaujmú stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Lido. V prípade ich súhlasu nebude napríklad možné v južnej časti Vážskeho ostrova parkovať autá.

Diskutovať budú o prevádzkovom poriadku pohrebísk aj o nových pravidlách pre parkovisko na Nálepkovej ulici. Ak tento návrh prejde v znení ako ho predkladajú Služby mesta Piešťany, pri perle budú môcť držitelia parkovacích kariet nechať auto na dve hodiny bez toho, aby za to platili.

Hovoriť sa bude tiež o možnostiach rozsiahlej rekonštrukcie atletickej dráhy na futbalovom štadióne. Mesto na tento účel získalo dotáciu vo výške 250-tisíc eur, ale ďalších 500-tisíc by muselo nájsť v rozpočte na rok 2021.

Na programe je aj návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky Podpora zamestnanosti a podnikania pre subjekt občianske združenie Bazén Piešťany vo výške 15-tisíc eur.

Pozrite si program augustového rokovania mestského zastupiteľstva, kompletné materiály nájdete na tejto adrese.

1.  Otvorenie          

2.  Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa  25.06.2020 a plnenie uznesení za obdobie január – jún 2020 v plnení 

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov 

4. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany a Ceny mesta Piešťany  

5. Návrh Štatútu Kroniky mesta Piešťany

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č.6/2020, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Lido

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 7/2020 o odpadoch

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje Prevádzkový   poriadok pohrebísk v meste Piešťany

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom v  meste Piešťany a  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č.8/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení VZN č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011 v znení VZN č.6/2019 zo dňa 27.06.2019 a v znení VZN č.8/2019 zo dňa 26.09.2019

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č. 4/2020, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom 

11. Návrh na zapojenie finančných prostriedkov získaných z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti SMP

12. Návrh zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020

13. Delegovanie zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri základných školách, základnej umeleckej škole a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany

14. Návrh na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie atletickej dráhy a sektorov na štadióne v meste Piešťany

15. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020

16. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky

17. Návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 100 000 € na financovanie investícií schválených v rozpočte mesta Piešťany

18. Návrh zámeru prevodov pozemkov v lokalite Vrbovská cesta pre p. Mareka Samka

19. Návrh na prenájom parcely pre Ingrid Pobjecká, lokalita Vodárenská ul., Piešťany

20. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre MM Progress, s. r. o., lokalita Teplická ul.,  Piešťany

21. Návrh na zriadenie vecného bremena pre Peter Ondris, lokalita Záhradná ul., Piešťany

22. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Věra Čamborová, lokalita Orviský kút, Piešťany

23. Návrh na zriadenie vecného bremena pre Petronela Večerová, lokalita Pod   Párovcami, Piešťany

24. Návrh na zriadenie vecného bremena medzi Mestom Piešťany a SPP – Distribúciou, a. s. Kúpeľný ostrov, Piešťany

25. Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien so Západoslovenskou distribučnou, a. s.

26. Návrh zmluvy o spolupráci Mesta Piešťany a CENTRUM MESTA PIEŠŤANY, o. z. pri  zabezpečení a organizovaní vianočných trhov

27.  Návrh na uzatvorenie zmluvy za účelom financovania rekonštrukcie stavby s Trnavskou  vodárenskou spoločnosťou, a. s.

28.  Podnet Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na ochranu verejného záujmu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

29. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4.zasadnutia MsZ r. 2020

30. Návrh na poskytnutie dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania

31. Rôzne

32. Interpelácie poslancov

33. Záver

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972