Connect with us

Aktuality

Poslanci budú rozhodovať o parkovaní aj o Lide

Published

on

Nové pravidlá na parkovisku na Nálepkovej ulici, ale aj ochrana južnej časti Vážskeho ostrova. To sú dve z množstva tém, ktoré členovia mestského zastupiteľstva prerokujú vo štvrtok 27. augusta popoludní v zasadacej miestnosti Mestskej knižnice mesta Piešťany. Začiatok je o 14.00 h.

Poslanci by mali rozhodnúť, komu bude udelené Čestné občianstvo mesta Piešťany a kto získa Cenu mesta Piešťany. Ďalej zaujmú stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Lido. V prípade ich súhlasu nebude napríklad možné v južnej časti Vážskeho ostrova parkovať autá.

Diskutovať budú o prevádzkovom poriadku pohrebísk aj o nových pravidlách pre parkovisko na Nálepkovej ulici. Ak tento návrh prejde v znení ako ho predkladajú Služby mesta Piešťany, pri perle budú môcť držitelia parkovacích kariet nechať auto na dve hodiny bez toho, aby za to platili.

Hovoriť sa bude tiež o možnostiach rozsiahlej rekonštrukcie atletickej dráhy na futbalovom štadióne. Mesto na tento účel získalo dotáciu vo výške 250-tisíc eur, ale ďalších 500-tisíc by muselo nájsť v rozpočte na rok 2021.

Na programe je aj návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky Podpora zamestnanosti a podnikania pre subjekt občianske združenie Bazén Piešťany vo výške 15-tisíc eur.

Pozrite si program augustového rokovania mestského zastupiteľstva, kompletné materiály nájdete na tejto adrese.

1.  Otvorenie          

2.  Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa  25.06.2020 a plnenie uznesení za obdobie január – jún 2020 v plnení 

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov 

4. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany a Ceny mesta Piešťany  

5. Návrh Štatútu Kroniky mesta Piešťany

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č.6/2020, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Lido

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 7/2020 o odpadoch

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje Prevádzkový   poriadok pohrebísk v meste Piešťany

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom v  meste Piešťany a  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č.8/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení VZN č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011 v znení VZN č.6/2019 zo dňa 27.06.2019 a v znení VZN č.8/2019 zo dňa 26.09.2019

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č. 4/2020, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom 

11. Návrh na zapojenie finančných prostriedkov získaných z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti SMP

12. Návrh zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020

13. Delegovanie zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri základných školách, základnej umeleckej škole a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany

14. Návrh na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie atletickej dráhy a sektorov na štadióne v meste Piešťany

15. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020

16. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky

17. Návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 100 000 € na financovanie investícií schválených v rozpočte mesta Piešťany

18. Návrh zámeru prevodov pozemkov v lokalite Vrbovská cesta pre p. Mareka Samka

19. Návrh na prenájom parcely pre Ingrid Pobjecká, lokalita Vodárenská ul., Piešťany

20. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre MM Progress, s. r. o., lokalita Teplická ul.,  Piešťany

21. Návrh na zriadenie vecného bremena pre Peter Ondris, lokalita Záhradná ul., Piešťany

22. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Věra Čamborová, lokalita Orviský kút, Piešťany

23. Návrh na zriadenie vecného bremena pre Petronela Večerová, lokalita Pod   Párovcami, Piešťany

24. Návrh na zriadenie vecného bremena medzi Mestom Piešťany a SPP – Distribúciou, a. s. Kúpeľný ostrov, Piešťany

25. Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien so Západoslovenskou distribučnou, a. s.

26. Návrh zmluvy o spolupráci Mesta Piešťany a CENTRUM MESTA PIEŠŤANY, o. z. pri  zabezpečení a organizovaní vianočných trhov

27.  Návrh na uzatvorenie zmluvy za účelom financovania rekonštrukcie stavby s Trnavskou  vodárenskou spoločnosťou, a. s.

28.  Podnet Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na ochranu verejného záujmu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

29. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4.zasadnutia MsZ r. 2020

30. Návrh na poskytnutie dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania

31. Rôzne

32. Interpelácie poslancov

33. Záver

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články